ΘΛΙΒΕΡΕΣΤΑΤΗ ΕΠΕΤΕΙΟΣ

ΣΥΓΚΡΙΣΙΣ

ΤΩΝ ΠΙΣΤΕΥΩ ΚΑΙ ΣΥΝΕΤΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ

ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΥ ΚΥΒΕΡΝΗΤΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΙΩΑΝΝΟΥ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑ

ΚΑΙ

ΤΩΝ ΜΕΤΕΠΕΙΤΑ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ

 

 

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΩΣ

  1. Διὰτὸν ἀνεπανάληπτον, εὐλαβῆ, ταπεινὸν καὶ ὀρθοπρατοῦντα Ἰωάννην Καποδίστριαν ἐγράψαμεν ἐπανειλημμένως, ὡς π.χ. ες τὴν Πανηγυρικν Ἔκδοσιν 2003 τς Φωτεινῆς Γραμμῆς τεῦχος 13, σελ. 10-34:

  ΤΟ ΑΝΕΚΔΟΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟΝ ΚΕΙΜΕΝΟΝ ΤΗΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑ ΤΗΣ 6/18 ΑΠΡΙΛΙΟΥ ΤΟΥ 1829  (Πρακτικτῆς ᾿Ακαδημίας ᾿Αθηνῶν, Τόμ. 72ος, Τεχ. Α´1997)  ῾Ελένης Κούκκου, Καθηγητρίας τῆς Φιλοσοφικῆς Σχολῆς τοῦΠανεπιστημίου ᾿Αθηνῶν.

 

  2. Ἀναδημοσιεύομεν κατωτέρω ὁλόκληρον τὸν πρόλογον ἐκδότου σελ. 10-12:

 

 

 

 

  ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΕΚΔΟΤΟΥ

  Εἰς τὰς ἡμέρας μας τόσον ἡπολιτικὴ ὅσον καίοἱπολιτικοὶ ἔχουν τόσον πολύχάσει τόνόημάτων καίκατήντησαν ἀπαξίαι. ᾿Εφθάσαμε εἰς τὴν ἄκρως ἀπογοητευτικὴν κατάστασιν ὁλαὸς νάμήψηφίζῃαὐτοὺς ποὺ ἀγαπᾷ,  πιστεει καὶνοσταλγε, ἀλλά, δυστυχῶς, αὐτοὺς πού ἀπεχθάνεται, πο«ἀηδιάζει» καὶμισεῖ, ἀπὸφόβον πρὸς τοὺς ἄλλους . . .

 

  Διὰτοῦτο, θεωροῦμε σκόπιμον καὶ ἐπιβεβλημένον νὰδημοσιεύσωμε κατωτέρω ἀπὸτὰΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ (ἔτος 1997 τόμος 72, τεῦχος Α´) τὴν σπουδαίαν ἀνακάλυψιν τῆς διαπρεποῦς Καθηγητρίας τῆς Φιλοσοφικῆς Σχολῆς τοῦΠανεπιστημίου ᾿Αθηνῶν κ. ῾Ελένης Κούκκου (σ.σ. ἐν τῷμεταξὺ ἀειμνήστου). ῾Η Καθηγήτρια κ. ῾Ελένη Κούκκουεἶναι ἡκατ᾿ ἐξοχὴν ΠανεπιστημιακὴΚαθηγήτρια, ἡ ὁποία ἔχει ἀσχοληθῆεἰς βάθος καὶσυστηματικῶς διὰτὸν ἀνεπανάληπτον Κυβερνήτην τῆς ῾Ελλάδος, ἀείμνηστον ᾿Ιωάννην Καποδστριαν καὶτὸ ἔργον αὐτοῦκαὶ ἔχει συγγράψει πληθώραν πραγματειῶν. ῾Η Καθηγήτρια κ. Κούκκου ἀναπτύσσει περιληπτικῶς τὴν βιογραφίαν καὶσταδιοδρομίαν τοῦΚυβερνήτου, καὶ ἐμεῖς δὲν ἔχομε νὰπροσθέσωμε κάτι εἰς τὴν ἐμπεριστατωμένην αὐτὴν ἐργασίαν.

 

  ῾Η Παιδεία , ἡεὐφυΐα, ἡ ἱκανότης, ἡεὐσέβεια, τὸ ἦθος, ἡεὐσυνειδησία  καὶ ἡφιλοπατρία, ποὺ ἐχαρακτήριζον τὸν Κυβερνήτην, εἶναι σπανιώτατον φαινόμενον νὰεὑρεθοῦν ὅλα εἰς ἕνα ἄνθρωπον καὶμάλιστα πολιτικόν. Λόγῳαὐτῶν τῶν σπανίων ἀρετῶν του εἶχε ἐπιβληθῆεἰς ὅλον τὸν πολιτισμένον τότε κόσμον ὡς μία σπανία παναξία προσωπικότης. Καὶ ἄλλοι μὲν προσεπάθουν νὰτὸν προσεταιρισθοῦν καὶτὸν ἀξιοποιήσουν, ὅπως οἱΤσάροι τῆς Ρωσσίας, ἄλλοι δέ, ὅπως ἡ«ψυχή» τῆς ῾Ιερᾶς Συμμαχίας, ὁδιαβεβοημένος μέγας μισέλλην Μέτερνιχ, τὸν ἐμίσουν, τόν ὑποφθαλμιοῦσαν καὶδιαβάλλοντές τον ἤθελον τοιουτοτρόπως νὰτὸν ἐξουθενώσουν...

 

  Χαρακτηριστικὴεἶναι ἡφράσις τοῦδιασήμου Γάλλου συγγραφέως Βιλλερμαίν, ὁ ὁποῖος συνήντησε τὸν Καποδίστριαν τὸν Μάϊον τοῦ1824, ὅταν μετέβη εἰς τὴν γαλλικὴν πρωτεύουσαν. Οὗτος ἔγραψεν· «Αν ὑπάρχῃεἰς τὸν κόσμον εὐγένεια καταγωγς σφραγισμνης ἀπὸτὴν λεπτότητα τῆς φυσιογνωμας, τὴν εὐφυᾶκαθαρότητα τοῦβλέμματος, τν χαριτωμνην ἁπλότητα τῶν τρόπων, τὴν αὐτόματον κομψτητα τοῦλόγου εἰς διαφόρους γλώσσας, οὐδεὶς εἶναι περισστερον εὐπατρίδης ἀπὸτὸν κόμητα Καποδστριαν»(Νεώτερον ᾿Εγκυκλοπαιδικὸν Λεξικὸν «῾Ηλίου», τόμ. 10).

 

  Δυστυχῶς ὅμως τὰ«σαράκια» τῆς φυλῆς μας, ἡδιχόνοια , ἡζηλοφθονα, ἡχαιρεκακα  καὶ  ξενοδουλεα  δὲν ἐπέτρεψαν εἰς τὸν Καποδίστριαν νὰ ὁλοκληρώσῃτὸκολοσσιαῖον καὶμεγίστης σημασίας διὰτὴν ῾Ελλάδα  ργον του. ᾿Απὸτὸχάος καὶτὸμηδὲν νὰτὴν κάνῃπρότυπον ὠργανωμένου Κράτους εὐημερίας, δικαιοσύνης, εὐνομίας, τάξεως, ὀργανώσεως καὶνὰτὴν καταστήσῃλίαν ὑπολογίσιμον και σεβαστὴν χώραν, ρυθμιστὴν τῶν Βαλκανίων καὶτῆς Μεσογείου.

 

  Μεταξὺτῶν πολλῶν διαταγμάτων του διὰτὴν ὀργάνωσιν Παιδείας, Στρατοῦ, ᾿Εμπορίου, Οἰκονομίας, Δικαιοσύνης καὶλοιπὰεἰς τὸνεοσύστατον ἑλληνικὸν Κράτος ἦτο καὶ ἡπροτροπήτου, μετὰτὰς ἐκλογὰς τοῦ1829, νὰ ὑλοποιηθῇ ὁπόθος τῶν ἀγωνιστῶν τοῦ1821 μὲτὴν ἔκδοσιν διατάγματος «...περἀνεγέρσεως ΝαοτοῦΣωτῆρος ὡς εὐχαριστήριον πρὸς τὸν σώσαντα ἐκ τῶν κινδύνων Χριστν ...» (Τμα τοῦΓένους).

 

  ῾Η καθαρὰ ἑλληνοκεντρική- ἔμπρακτος χριστιανικὴπολιτικήτου καὶ ὁ ἀκάματος πόθος του νὰεὐημερήσουν ὅλοι οἱ ῞Ελληνες καὶνὰκαταστήσῃτὴν ῾Ελλάδα  ἰσχυρὰν καὶ ὑπολογίσιμον δύναμιν, μὲ ἡγετικὸν ρόλον εἰς τὴν περιοχήν, ἐπέφερον τὴν μῆνιν τῶν ξένων δυνάμεων, αἱ ὁποῖαι,  διὰτῶν ἐδῶ ὀργάνων των, τὸν ἐδολοφόνησαν τὴν 27ην Σεπτεμβρίου 1831 εἰς τὸΝαύπλιον. Οὕτω, δυστυχῶς, παρεμείναμε πολὺμικρὰχώρα, ἀνίσχυρος καὶ ἀνυπόληπτος, ἕρμαιον τῶν διαπλεκομένων συμφερόντων καὶτῶν σκοτεινῶν δυνάμεων τῶν ἐντὸς καὶ ἐκτὸς τῆς Πατρίδος μας δρώντων.

 

  ᾿Ανάγκη ὅθεν νὰ ἀνανύψωμεν καὶνὰγίνωμεν «φιλέλληνες» καὶεὐσυνείδητοι ὀρθόδοξοι Χριστιανοί, διὰνὰμὴ ἐκλέγωμε δημαγωγούς, λαοπλάνους καὶ ὄργανα τῶν σκοτεινῶν δυνάμεων, ἀλλὰνὰ ἀναδείξωμεν πολιτικοὺς ἐμφορουμένους ἐμπράκτως ἀπὸτὰς ἀθανάτους ἑλληνοχριστιανικὰς ἰδέας καὶ ἀρχάς, ἀπὸτὰς ὁποίας ἐμφορεῖτο καὶ ὁ ἀείμνηστος Κυβερνήτης ᾿Ιωάννης  Κ α π ο δ ίσ τ ρ ι α ς. Εἴθε, μυριάκις εἴθε, διαφορετικά«ΖΗΤΩ ΠΟΥ ΚΑΗΚΑΜΕ».

 

  3. Πηγὴτῶν κατωτέρω ἑπομένων περιληπτικῶν σταχυολογημάτων περὶτὸν Ἰωάννην Καποδίστριαν εἶναι τὸ ἔργον «ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΣ, τὸ ὑψηλόν του ἦθος» τῆς ἀειμνήστου Καθηγητρίας τοῦΠαν/μίου Ἀθηνῶν Ἑλένης Κούκου.

..................................................................................

ΑΡΕΤΑΙ ΠΟΥ ΕΚΟΣΜΟΥΝ

ΤΟΝ ΕΘΝΑΡΧΗΝ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΝ

  1.  Ἐπιλέγομεν ἰδιαιτέρως τὴν κατωτέρω φράσιν τοῦ  Ἰωάν. Καποδρίστρια, ἡ ὁποία ἀναδεικνύει τὰς δύο φωτεινὰς πτέρυγας τοῦ ὑψηπετοῦς αὐτοῦ ἀετοῦ, δηλαδὴτὴν σαφῆπίστιν του εἰς τὴν Ὀρθοδοξίαν καὶτὴν ἔμπρακτον ὀρθοπραξίαν του:  «ὅτι πρέπει γουν νὰβοηθώμεθα μν ἀμοιβαίως, χωρς ὅμως νὰ ἀπομακρυνώμεθα πὸτὰς Ἱερὰς Ἀρχὰς τῆς Ἠθικῆς, τῆς Ἁγιωτάτης Πίστεως ταύτης, πρὸς μόνην τὴν ὁποίαν εἴμεθα ὀφειλέται, τοῦνὰσυνιστῶμεν ἀκόμη ἕν ἔθνος, τοῦνὰ ὑποφέρωμεν διὰτοῦτο, τοῦνὰαἰσθανώμεθα βαθέος τὰς κακουχίας ἡμῶν, καὶτὴν ἀνάγκην ἐπὶτοῦνὰ ἐλευθερωθῶμεν ἀπὸαὐτὰς διὰπαντός».

 

  2. Τονίζει ἐπίσης ὅτι ἡσωστὴ ὁδὸς ποὺ ἀκολουθοῦμεν: «χει διὰ ὁδηγίαν τὰς Ἀρχὰς τοῦΕὐαγγελίου» κασυνεχίζει: «φήνοντες τμέγα κατόρθωμα τοτο εἰς τὴν Θείαν Πρόνοιαν, τις μόνη Κυρία τῶν Ἐθνῶν».

 

  3. ὉΚαποδίστριας ὑπογραμμίζει τί πρέπει νὰπιστεύουν, νὰπράττουν καὶνὰδιακηρύσσουν οἱ ἠθικοὶκαὶ ἐνάρετοι πολιτικοὶκαὶ ἐν γένει κυβερνῆτες, διὰνὰεὐημερῇ ὁλαὸς καὶνὰ ἐνισχύεται τὸκράτος, διαφορετικῶς: «τότε αταὶδὲν ἔχουσι πλέον κανένα λκυστικόν, ντὶνὰ ἀγαποῦνται μισονται μᾶλλον ἀπὸτὸν λαόν. Ὁδὲπολιτισμς τούτου ντὶνὰπροβαίνῃ ὀπισθοδρομε  μὲ ἀμάθειαν».

 

 

ΤΟ ΑΝΤΙΘΕΤΟΝ ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΣΗΜΕΡΟΝ

  1. Ἐνῷ ὁΚαποδίστριαςπιστεύει, νοσταλγεῖκαὶσυνιστᾶεἰς τοὺς συγχρόνους του ἐνθέρμως τὰς αἰωνίους ἠθικὰς καὶπνευματικὰς ἀξίας,  αὁποῖαι ἀπορρέουν πὸτὸΕὐαγγέλιονκαὶπρέπει νὰεἶναι θεμέλια τοῦ Ἔθνους καὶτοῦλαοῦ, οἱσημερινοὶκυβερνῆται τῆς Ἑλλάδος καὶ ἐν γένει οἱπολιτικοί, ὡς ἐπὶτὸπλεῖστον, περιφρονοῦν καὶ ἀμέσως ἤ ἐμμέσως παραμελοῦν τὰ ἠθικὰδιδάγματα τοῦΕὐαγγελίου καὶδὲν πιστεύουν εἰς τὴν Θείαν Πρόνοιαν, ἀλλὰεἰς τὰς σκοτεινὰς δυνάμεις, τὴν στοὰν Μπίντελμπεργκ, τὴν νέαν ἐποχήν, τὴν παγκοσμιοποίησιν, τὴν νέαν τάξιν πραγμάτων, τὸν οἰκουμενισμὸν καὶλοιπὰκαταχθόνια σχέδια τῶν «φίλων μας», τῶν ὁποίων πασχίζουν παντοιοτρόπως νὰ ἐκτελέσουν τὰς ἐντολάς των...

 

  2. Δὲν πιστεύουν εἰς τὸ Ἱερὸν Εὐαγγέλιον καὶτὴν Θείαν Πρόνοιαν, ἀλλὰχάριν τῆς «ὁμοφωνίας»συμπλέουν μὲτὰς σκοτεινὰς δυνάμεις καὶ ὑπερψηφίζουν ἀκόμη καὶτὰς πλέον ἀπανθρώπους καὶ ἀντιχριστιανικὰς ἀποφάσεις τοῦΝΑΤΟ, τῆς Ἡνωμένης Εὐρώπης , τοῦΟΗΕ καὶ ἐν γένει ὅλων τῶν σκοτεινῶν κύκλων.

  Μόνον ὁ Ἐθνάρχης Ἐλευθέριος Βενιζέλος εἶχε τὸεἰδικὸν ἠθικὸν βάρος,  τν χαρακτῆρα καὶτὸθάρρος ντονίσῃ: «ἡ Ἑλλὰς εἶναι πολὺμικρὰχώρα, δινὰπράξῃ ἕν τοιοῦτον ἀνοσιούργημα», ὅταν ἡ Ἀγγλία τοῦ ἐπρότεινε νὰεἰσβάλῃεἰς τὴν πρώην Γιουγκοσλαβίαν...

 

  3. Οἱμετὰτὸν Καποδίστριαν πολιτικοί, δυστυχῶς, ὡς ἐπὶτὸπλεῖστον, ἀκολουθοῦν τὰς παραπλανητικὰς ἰδιοτελεῖς συμβουλὰς τῶν διεθνῶν «γερακιῶν», Wall Street, Goldman Sachs, οἴκων ἀξιολογήσεως καὶλοιπῶν κέντρων, τὰ ὁποῖα ἐνεργοῦν μὲ ἀπόλυτον ἀδιαφάνειαν καὶ ἰδιοτέλειαν καὶμετὰ«ξεσκεπάζουν» αὐτὰς τὰς ἐλεεινὰς πράξεις τῶν κυβερνώντων τῆς Ἑλλάδος, διὰνὰ ἐκθέτουν συλλήβδην τὴν καθόλου ἀξιοπρέπειάν της καὶνὰμᾶς παριστάνουν ὡς ἄκρως ἀναξιοπίστους, διεφθαρμένους, σπάταλους καὶ ὀκνηρούς...

 

  4. Ἐνῷ ὁ ἀνεπανάληπτος Κυβερνήτης ωάννης Καποδίστριας τόνιζεν ες τὴν ἀπὸ6/18 Ἀπριλίου 1819 γκύκλιον πιστολήν του, τι «ὁμόνος σκοπς ὡς τὸκέντρον τς ἠθικῆς ἀνατροφῆς δὲν ἠμπορεῖνὰεἶναι ἄλλος, παρ᾿ἡσύστασις τοἱερατείου» καπρὸς τοῦτο «νὰψηφίζωνται ες τὰς πρώτας καμεγάλας παρχίας Ἐπίσκοποι καΜητροπολίται οπλέον πεπαιδευμένοι καοἱπλέον ἀξιάγαστοι διτὴν χρηστοήθειάν των», μετέπειτα κυβερνῆται, οἱ ὁποῖοι εἰς τὴν πρᾶξιν δὲν ἐπίστευον καὶδὲν πιστεύουν εἰς τὸΕὐαγγέλιον καὶεἰς τὰς ἀνεκτιμήτους ἠθικὰς καὶπνευματικὰς ἀξίας τῆς φυλῆς μας, ἤτοι Θρησκείαν, Πατρὶδα καὶΟἰκογένειαν, ἀλλ᾿, ὡς ἐπὶτὸπλεῖστον, ὡς ὄργανα τῶν σκοτεινῶν δυνάμεων, πασχίζουν παντοιοτρόπως νὰ ἐφαρμόζουν τὰκαταχθόνια σχέδια τῶν σκοτεινῶν δυνάμεων, κατακρημνίζουν τὰς ἠθικὰς καὶπνευματικὰς ἀξίας τῆς φυλῆς μας . . .

 

  5. Πρὸς τοῦτο συμβάλουν νὰμὴ ἐκλέγωνται ἠθικοί, ἐνάρετοι, ἀνιδιοτελεῖς, εὐσυνείδητοι, μὲ ἀκέραιον ἦθος, ταπεινοὶκαὶεὐλαβεῖς ἐργάται τοῦΕὐαγγελίου μὲ ἱεραποστολικὰ ἰδανικά, ἀλλὰπολλάκις «δοτοί», διεφθαρμένοι σκανδαλοποιοί· οὕτω ἐπανέρχεται εἰς τὴν μνήμην μας ἡκατωτέρω ἀπάντησις, ποὺ ἔλαβεν ὁΜέγας Ναπολέων, ὅταν ἔλεγε «θδιαλύσω τἱερατεῖον καὶτὴν ἐκκλησίαν»· «Μκοπιᾶτε, Μεγαλειώτατε, ατὸτὸ ἔργον τὸ ἔχομεν ἀναλάβει ἐμεῖς, οἱκληρικοί»...

 

ΕΠΙΚΕΝΤΡΩΝΟΝΤΕΣ ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ
ΕΙΣ ΤΗΝ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΝ ΠΤΩΧΕΙΑΝ

  1. Τοιουτοτρόπως, ὡς ἐπὶτὸπλεῖστον, οὐσιαστικῶς πολλοὺς ἀνάξιους τοιούτους κληρικούς, ἰδίως τοὺς Μητροπολίτες καὶ Ἐπισκόπους τος ἀναδεικνύουν αζυμώσεις, αδιαπραγματεύσεις, συναλλαγή, ασκοπιμότητες καὁ ἀγὼν ἐπικρατήσεως τν διαφόρων φατριν. Ὅταν δικαστικός, φίλος τοῦτότε Ἀρχιεπισκόπου τῶν τάνκς κυροῦΣεραφείμ, τὸν ἐρώτησε: «διατί ἐκάνατε τοὺς τάδε Ἐπισκόπους καὶΜητροπολίτας, ἀφοῦεἶναι γνωστὸν ὅτι εἶναι ἀνώμαλοι;» ἔλαβε τὴν ἑξῆς ἀπάντησιν: «πίτηδες τος κάνω, δινὰτοὺς ἔχω εἰς τὸχέρι μου κανὰτοὺς κάνω ὅ,τι θέλω»...

 

  2. ὉΜητροπολιτικὸς Ναὸς Ἀθηνῶν, ὅπου ἐγένοντο χειροτονίαι καὶεὐλαβεῖς καὶεὐσυνείδητοι Χριστιανοὶ ἐχρησιμοποιοῦσαν τὸΣυνταγματικόν των δικαίωμα καὶ ἀνεφώνουν διὰκάποιον Μητροπολίτην «ἀνάξιος», «ἐβάφετο μὲαἷμα» ἀπὸτὰγκλόμπς τῶν ἀστυνομικῶν, διότι ὁ Ἀρχιεπίσκοπος τῶν τάνκς Σεραφεὶμ ἔβγαινεν εἰς τὴν Ὡραίαν Πύλην καὶτοὺς καθύβριζεν: «γ... τὸκερατό σας»...

 

  3. Ἐνῷ ἀπὸτὴν μίαν πλευρὰν οἱ ἰθύνοντες ὑπεστήριζον ἀνάξια καὶ ἐλεεινὰ ὑποκείμενα νὰγίνουν Ἀρχιερεῖς, τὸ ἴδιον ἀντίχριστον κατεστημένον διὰτῶν ὀργάνων του ἀπὸτὴν ἄλλην πλευρὰν μεγαλοποιεῖτὴν ἀναξιότητα καὶτὴν φαυλότητα τοιούτων κληρικῶν, ὄχι ἐπειδὴπιστεύει εἰς τὴν ἀνάδειξιν ἐντίμων, ἠθικῶν καὶ ἐναρέτων, ἀλλὰδιὰνὰκτυπήσῃτὴν Ἐκκλησίαν καὶτὴν καθ᾿ ὅλου χριστιανικὴν διδασκαλίαν . . .

 

  4. Ὅπως ἔχομεν ἐπανειλημμένως τονίσει καὶεἰς τὰς προφορικάς μας ὁμιλίας, ἔχομεν κατασκευάσει ἕνα τοιοῦτον Χριστιανισμόν, κατὰτὸν ὁποῖον οἱπάντες, δυστυχῶς, δύνανται νὰεἶναι Χριστιανοὶ ἐκτὸς τοῦ ἱδρυτοῦΘεανθρώπου.

 

  5. Αἱ ἐπιπτώσεις αὐτῶν τῶν καταστάσεων εἶναι λίαν ἐπιβλαβεῖς εἰς τὴν πνευματικότητα τῶν ἀνθρώπων. Παρασυρόμενοι ἀπὸτὸν σατανᾶ, ἰσοπεδώνουν τὰπάντα καὶκακῶς θεωροῦν κάθε Ἀρχιερέα καὶκληρικὸν φαῦλον.

  Εἰς μάτην μοχθοῦμεν νυχθημερὸν νὰδιαφωτίζωμεν τοὺς σκανδαλισθέντας, ἐπαναλαμβάνοντες ττοῦ ἹεροῦΧρυσοστόμου: «διπάντων ἐνεργεῖ, οὐπάντας χειροτονε»...

 

  6. Ἐνῷ ὁΚαποδίστριας ἐτόνιζεν, ὅτι οἱκληρικοὶπρέπει νὰεἶναι οἱκατ’ἐξοχὴν διαφωτισταὶκαὶκαθοδηγηταὶτῶν νεοελλήνων, οἱσημερινοὶκυβερνῆται λέγουν «ἔξω, ὄχι μόνον ἡχριστιανικὴδιδασκαλία ἀπὸτὰσχολεῖα, ἀλλὰκαὶοἱ ἱερεῖς καὶτὸν λόγον ἔχουν οἱμυκτηρισταὶτῆς πίστεώς μας καὶτῶν αἰωνίων ἠθικῶν καὶπνευματικῶν ἀξιῶν καὶνὰ ἔρθουν οἱσεξολόγοι, διὰνὰγίνωνται καὶτὰ«μυράκια» καὶοἱ«πιτσιρίκες» «ξεφτέρια» καὶνὰ ἐξαπλωθῇ ὁπανσεξουαλισμὸς παντοῦ. . .

 

Η ΑΦΙΛΟΧΡΗΜΑΤΙΑ ΤΟΥ ΚΥΒΕΡΝΗΤΟΥ
ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑ ΚΑΙ Η ΦΙΛΟΠΑΤΡΙΑ ΑΥΤΟΥ

  1. Πρὶν ἔρθῃεἰς τὴν Ἑλλάδα, διὰνὰ ἀναλάβῃΚυβερνήτης ὡς Ὑπουργὸς τῶν Ἐξωτερικῶν τῆς Ρωσσίας, διαπρέψας ὡς ὁσπουδαιότερος καὶδεινότερος διπλωμάτης τῆς Εὐρώπης καὶδιεθνῶς, ἀπέστελνεν συνεχῶς εἰς τὴν ἀγωνιζομένην Ἑλλάδα πολεμοφόδια καὶτρόφιμα καὶ ἐβοηθοῦσεν μὲ ἰδικά του ἔξοδα νὰσπουδάζουν πολλοὶ ἑλληνόπαιδες εἰς εὐρωπαϊκὰΠανεπιστήμια εἰς ὅλους τοὺς κλάδους, διὰνὰεἶναι ἐφικτὴ ἡ ἐπάνδρωσις τῶν διαφόρων ὑπηρεσιῶν τοῦ ἑλληνικοῦκράτους, ὅταν θὰκατώρθωνε νὰ ἀποτινάξῃτὸν τουρκικὸν ζυγὸν καὶ ἠλευθερώνετο ἡ Ἑλλάς. Τὸ1822 ὑπέβαλεν τὴν παραίτησίν του ἀπὸ Ὑπουργὸς Ἐξωτερικῶν τῆς Ρωσσίας, πλὴν ὅμως ὁΤσάρος, λόγῳτῆς πολυτίμου ὑπηρεσίας του, τὸν ἔκρινεν ἀναντικατάστατον καὶδὲν τὴν ἐδέχθη, ἀλλὰτοῦ ἔδωσεν ἄδειαν ἐπ᾿ ἀόριστον μὲ ὅλα τὰπρονόμια τοῦ ἀξιώματός του. Ἐγκατεστάθη εἰς τὴν Γενεύην, ὅπου, ἐνῷ ἠδύνατο νὰκατοικήσῃεἰς ἕν πολυτελέσατον οἴκημα, νὰ ἔχῃ4 ἅμαξας καὶ ἱκανὸν ὑπηρετικὸν προσωπικόν, ὅμως ὁΚαποδίστριας κατώκησεν εἰς δύο πτωχικὰδωμάτια, εἶχε μόνον μία ἅμαξαν καὶ ἕνα ὑπηρέτην. Εἰς τὰς ἐρωτήσεις τῶν ἀριστοκρατῶν καὶλοιπῶν ἁπλῶν ἀνθρώπων, διατί τὸ ἔπραττε αὐτό, ἔδιδε τὴν καταπληκτικὴν ἀπάντησιν, « κρούων ταυτοχρόνως τὴν θύραν τῶν πλουσίων καὶτῶν πτωχῶν, ζητῶν τὸν ὀβολόν των  δινὰ ἀποστέλλω τρόφιμα καπολεμοφόδια ες τὸν ἀγωνιζόμενον λληνικὸν λαὸν, ἔπρεπε νὰδιδάσκω διτοῦπαραδείγματος. Περιώρισα τὰ ἔξοδα διὰ ἐμὲκαὶτὸν ὑπηρέτην μου μόνον εἰς 60 φράγκα τὸν μῆνα καὶ ὅλον τὸν ὑπόλοιπον μισθόν μου τὸν διαθέτω διὰτὴν Ἑλλάδα». 

 

  2.. Ὅταν ἀνέλαβεν ὡς κυβερνήτης τῆς Ἑλλάδος τοῦπροσεφέρθη πολυτελὴς κατοικία. ὉΚαποδίστριας δὲν τὴν ἐδέχθη συμμεριζόμενος τὴν δυστυχίαν, ἡ ὁποία ἐπεκράτη εἰς τὴν χώραν. Μὲ ἰδικά του ἔξοδα, ἐπεδιορθώθησαν ἁπλαὶκατοικίαι εἰς τὴν Αἴγιναν καὶτὸν Πόρον καὶ ἔζη λιτότατα. Ὁ ἀντικαποδιστριακὸς Γερμανὸς ἱστορικὸς Μέντελσον-Μπαρτολντι, ὁ ὁποῖος τὸν ἐπεσκέφθη, ἔγραψεν: «ἡμοναδικὴδιακόσμησις τοῦκυβερνητικοῦ"μεγάρου" εἶναι ὁλαμπρὸς ἥλιος τῆς Ἑλλάδος καὶ ἡλατρεία τῶν Ἑλλήνων μὲτὴν ὁποίαν δικαίως τὸν περιβάλλουν». Ὁγραμματεύς του Νικόλαος Δραγούμης διηγεῖται καὶδιὰτὴν ἁπλὴν ἀμφίεσίν του κατὰτὴν πρώτην περιοδείαν του εἰς τὴν Κόρινθον: «τῆς ὅλης κυβερνητικῆς πομπῆς προηγεῖτο ὁταχυδρομικὸς διανομεὺς Καρδάρας, ὅστις ἦτο ἐνδεδυμένος μὲβελούδινον χρυσοκέντητο σεγκούνι, ἀκολουθοῦσε ἔφιππος ὁκυβερνήτης ἐνδεδυμένος ἁπλούστατα καὶκάτισχνος ἀπὸτὴν ταλαιπωρίαν καὶτὴν κακὴν διατροφήν. Οἱαὐθορμήτως συγκεντρωθέντες ἐνόμιζαν ὅτι ὁΚυβερνήτης ἦτο ὁπολυτελῶς ἐνδεδυμένος διανομεὺς καὶτὸν χειροκροτοῦσαν μὲ ἄπειρες ἐκδηλώσεις ἀγάπης. Ἀρχικῶς ὅλοι διασκέδασαν. Ὅμως ὁΚολοκοτρώνης δὲν τὸ ἄντεξεν καὶ ἐπλησίασε τὸν Καποδίστριαν καὶτοῦεἶπε ὅτι ὁλαὸς ἔπρεπε νὰγνωρίσῃτὸν κυβερνήτην του καὶ ὁΚαποδίστριας ἠρώτησε τὸν Κολοκοτρώνην: «τί θέλεις νὰκάμνω Θεοδωράκη;» Καὶ ὁΚολοτρώνης τοῦ ἀπήντησε: «ἡ ὑπερεξοχότης σου νὰφορέσῃτὴν κυβερνητικήν της στολήν». Κατόπιν τούτων ὡδήγησαν τὸν κυβερνήτην εἰς παρακείμενον χανίον καὶτὸν ἠνάγκασαν νὰ ἐνδυθῇτὴν στολήν, ἡ ὁποία οὐδόλως διέφερεν τῶν δασονόμων τῆς ἀντιβασιλείας!...».

 

  3. Ὁ ἰατρός του βλέπων τὸν Καποδίστριαν τόσον καταβεβλημένον ἀπὸτοὺς ἀδιακόπους μόχθους καὶδραστηριότητάς του, τοῦσυνέστησεν αὐστηρῶς νὰβελτιώσῃτὴν τροφήν του. ὉΚαποδίστριας τοῦ ἀπήντησε: «Οὐδέποτε θὰ ἐπιτρέψω εἰς τὸν ἑαυτόν μου νὰβελτιώσω τὴν τροφήν, ἀλλὰμόνον τότε, ὅταν θὰεἶμαι βέβαιος, ὅτι δὲν ὑπάρχει οὔτε ἕνα Ἑλληνόπουλο, ποὺνὰπεινᾶ...»

 

  4. Ὁλίαν εὐσυνείδητος ἄνθρωπος καὶΧριστιανός, γίγας τοῦπνεύματος, Ἰωάννης Καποδίστριας εἶχε συλλάβει τὸνόημα τῆς ζωῆς καὶ ἐμφορούμενος καὶβιώνων τὸν ἑλληνοχριστιανικὸν πολιτισμὸν, ἐφήρμοζεν ἀπολύτως τὸΠαύλειον: «ἔχοντες δὲδιατροφὰς καὶσκεπάσματα, τούτοις ἀρκεσθησόμεθα» (Α’ Τιμ. 6,8) καὶ ἐβίωνε τὴν διδασκαλίαν τοῦΣωκράτους: «ὅσας ὀλιγωτέρας ἀνάγκας ἔχει ὁ ἄνθρωπος, τόσον πλησιέστερα πρὸς τὸθεῖον ἐστί, τὸγὰρ θεῖον ἀνενδεὲς ἐστί».

 

 

ΤΑ ΑΝΤΙΘΕΤΑ-ΜΕΛΑΝΑ-ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ
ΤΩΝ ΜΕΤΕΠΕΙΤΑ ΚΥΒΕΡΝΩΝΤΩΝ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

  1. Ἀντιθέτως οἱΠρωθυπουργοί, Βασιλεῖς, Πρόεδροι Δημοκρατίας καὶ ἐν γένει πολιτικοὶ ἀλλὰκαὶ ἀνώτατοι πνευματικοὶκαὶθρησκευτικοὶ ἡγέτες μετὰτὴν Ἐθνικήν μας Παλιγγενεσίαν, ὡς ἐπὶτὸπλεῖστον, εἶχον καὶ ἔχουν τελείως ἀντίθετα φρονήματα καὶ ἄκρατον «φιλοτομαρισμόν», ἀπληστίαν, ἰδιοτέλειαν. Πάμπτωχοι εἰσήρχοντο εἰς τὴν πολιτικὴν καὶ ἐγένοντο ζάπλουτοι, ἐξασφαλίζοντες καὶτὰτρισέγγονα καὶτετρασέγγονα των νὰζοῦν πλουσιοπάροχα...

 

  2. Ἐνῷεἰς τὴν κατοχήν-κατὰτὴν διάρκειαν τοῦΒ΄ Παγκοσμίου πολέμου καὶτοῦ ἐμφυλίου σπαραγμοῦκάθε 50 ἤ100 μέτρα ἐσωριάζοντο οἱ ἄκρως ἐξηντλημένοι ἀπὸτὴν πείναν καὶδυστυχίαν Ἕλληνες, τέως Πρωθυπουργὸς τῆς Ἑλλάδος ἀναισχύντως καὶ ἀνερυθριάστως καυχᾶται, ὅτι «εἶχε ἕνα κουτάλι εἰς τὴν τσέπην καὶ ἔτρωγε καθημερινῶς τρεῖς ἀνάλαδες φασολάδες !!!»...

  3. Πάμπτωχα ἀνθρωπάκια, τὰ ὁποῖα πρὶν εἰσέλθουν εἰς τὴν πολιτικὴν δὲν εἶχον οὔτε τὸ ἐνοίκιόν των νὰπληρώσουν, ἐν τούτοις, μὲτὰς «διευκολύνσεις» πρὸς τοὺς ἔχοντας καὶκατέχοντας, κατώρθωσαν νὰ ἀποκτήσουν καὶπολυτελεῖς κατοικίας  εἰς τὴν Πεντέλην, Διόνυσον καὶλοιπὰς πλουσίας περιοχὰς καί, ἐνῷ ἔκαμαν τὴν Πεντέλην καὶτὸν Διόνυσον «κόσκινον» ἀπὸπολυτελεῖς κατοικίας, ἰησουητικῷτῷτρόπῳ, ἐκήρυξαν τὰΚιούρκα, Μαραθῶνα, Καπανδρίτι καὶ ἄλλας λίαν μεμακρυσμένας περιοχάς, ὡς «Προστασία τοῦΠεντελικοῦκάλλους». Δηλαδὴσυμπεριφέρονται ὅπως οἱ ἰησουίτες, οἱ ὁποῖοι εἰσέβαλον εἰς τοὺς Ὀρθοδόξους Ναούς, ἀπέσπον 50-100 εἰκόνας καὶ ἐξερχόμενοι ἔδιδον 5 ἤ10 εἰκόνας εἰς τὸν νεωκόρον ὑπὲρ τοῦΝαοῦ, ἐξ οὗκαὶ ἡ ἰησουιτικὴφιλανθρωπία...

 

ΣΥΓΚΡΙΣΕΙΣ

  1. Ὁ ὑψιπετὴς ἀετὸς τοῦπνεύματος, τῆς ἀρετῆς, τῆς εὐπρεπείας, τῆς εὐποιΐας, τῆς ταπεινοφροσύνης, τοῦ ἀλτρουϊσμοῦκαὶτῆς ἀνιδιοτέλειας Ἰωάννης Καποδίστριας οὐδόλως εἶναι δυνατὸν νὰσυγκριθῇμὲτοὺς ἰδιοτελεστάτους νάνους, τοὺς ἐγωϊστάς, φιλοτομαριστὰς καὶ ἐν γένει καταλυτικῶς, ὡς ἐπὶτὸπλεῖστον, δρῶντας πολιτικούς μας.

 

  2. Αἱ ἐθνοσυνελεύσεις καὶ ἡγερουσία ἐψήφισαν τὴν ἀμοιβήν, ἡ ὁποία ἔπρεπε νὰδίδεται εἰς τὸν Κυβερνήτην. Δύο φορὰς ὁΚαποδίστριας ἠρνήθη νὰτὴν δεχθῇλέγων: «...εἶμαι εὐτυχής, διότι ἠδυνήθην νὰπροσφέρω... διὰτὴν ἐθνικὴν ἀνεξαρτησίαν καὶ ἐλευθερίαν, διὰαὐτὸτὸτόσον θεάρεστον ἔργον, τὰλείψανα τῆς μετρίας καταστάσεώς μου εἰς τὸθυσιαστήριον τῆς πατρίδος... Διὰτὸν αὐτὸν τοῦτον λόγον θέλω ἀποφεύγει νὰδεχθῶτὴν προσδιοριζομένην ποσότητα διὰτὰ ἔξοδα τοῦ Ἀρχηγοῦτῆς Ἐπικρατείας, ἀπεχόμενος, ἐν ὅσῳτὰ ἰδιαίτερά μου χρηματικὰμέσα μοῦ ἐπαρκοῦν, ἀπὸτὸνὰ ἐγγίσω μέχρι καὶ ὀβολοῦτὰδημόσια χρήματα πρὸς τὴν ἰδίαν μου χρῆσιν... ἀποστρέφομαι τὸνὰπρομηθεύω εἰς τὸν ἑαυτόν μου τὰς ἀναπαύσεις τοῦβίου, αἱ ὁποῖαι προϋποθέτουν τὴν εὐπορίαν, ἐνῷεὑρισκόμεθα εἰς τὸμέσον ἐρειπίων περικυκλωμένοι ἀπὸπλῆθος ὁλοκλήρων ἀνθρώπων βυθισμένων εἰς τὴν ἐσχάτην ἀμηχανίαν... ἐλπίζω ὅτι ὅσοι ἐξ ὑμῶν συμμετάσχουν εἰς τὴν κυβέρνησιν καὶθέλουν γνωρίσει μετ᾿ἐμοῦ ὅτι εἰς τὰς παρούσας περιπτώσεις ὅσοι εὑρίσκονται εἰς δημόσια ὑπουργήματα δὲν εἶναι δυνατὸν νὰλαμβάνουν μισθοὺς ἀνάλογους μὲτὸν βαθμὸν τοῦ ὑψηλοῦ ὑπουργήματός των καὶμὲτὰς ἐκδουλεύσεις των ἀλλὰ ὅτι οἱμισθοὶοὗτοι πρέπει νὰ ἀναλογοῦν ἀκριβῶς μὲτὰχρηματικὰμέσα, τὰ ὁποῖα ἔχει ἡκυβέρνησις εἰς τὴν ἐξουσίαν της» !!! (Καποδίστριας πρὸς τὴν Δ’ Ἐθνικὴν Συνέλευσιν εἰς Ἄργος 4.8.1829).

 

  3. Οπερισσότεροι, μεττὸν Καποδίστριαν, Πρωθυπουργοί, Βασιλεῖς καὶΠρόεδροι τῆς Δημοκρατίας «εὐλογοῦσαν πάντοτε τὰγένια των» καὶ ἀπεφάσιζον νὰεἰσπράττουν δυσαναλόγως ὄχι μόνον μισθος ἀλλὰκαὶπληθώραν λλων χορηγινκαὶ ἀποζημιώσεων, ὡς ἔξοδα λειτουργίας τῶν γραφείων των, διὰτηλέφωνα, ταχυδρομικά, μέγαρα, λειτουργικὰ ἔξοδα Προεδρίας, Μαξίμου, πρωθυπουργικὰ ἀεροπλάνα  καὶλοιπὰκαὶλοιπὰφανερὰ ὀφέλη καὶπολλαπλάσια ἀφανῆ ἀπὸδιευκολύνσεις «χοροῦδισεκατομμυρίων» τῶν εἰς τὰπαρασκήνια δρώντων «πατριαρχῶν τῆς διαπλοκῆς καὶ ἀετονύχηδων». Οτω ὅλοι αὐτοὶοἱ«ἀετονύχηδες καπατριάχαι τς διαπλοκς» δύνανται κόμη καὶτὸν Πρωθυπουργν τῆς Ἑλλάδος νὰκατασκοπεύουν κανὰμὴτολμᾶοὔτε εἰσαγγελεὺς νὰκινήσῃοὐσιαστικῶς τὰς διαδικασίας διώξεως τοιούτων κολοσσιαίων ἐγκληματικῶν ἐνεργειῶν...

 

  4. Ὅταν δὲμερικὰκραυγαλέα σκάνδαλα ἔλθουν εἰς τὴν ἐπιφάνειαν, οἱ ἑκάστοτε Πρωθυπουργοὶκαὶ ἐν γένει πολιτικοὶ ἐπαναλαμβάνουν τὴν ἄκρως ἀχαρακτήριστον καὶ ἀπαράδεκτον στερεότυπον φράσιν των: «ὅποιος ἔχει στοιχεα, νὰτὰπροσκομίσεἰς τὸν Εἰσαγγελέα»...

 

  5. Μὲτὰς σχετικὰς ὅμως κωλυσιεργίας καὶτὰς διαιωνίσεις τῶν δῆθεν ἀνακρίσεων Εἰσαγγελέων, ἐξεταστικῶν ἐπιτροπῶν καὶλοπῶν ἐνεργειῶν «κουκουλώματος» ἀμνηστεύονται ὅλα τὰσκάνδαλα καὶμὲτήν «βούλα» τοῦΕἰσαγγελέως ἤτῶν ἐξεταστικῶν ἐπιτροπῶν καὶλοιπῶν «συγχωροχαρτιῶν» «βγαίνουν», λόγῳπαραγραφῆς, «λάδι»καὶοὔτε μίαν νύκτα δὲν διέρχονται εἰς τὸκρατητήριον τῆς ἀστυνομίας. Ἑτεροκίνητα ἀνθρωπάκια τῶν ἰθυνόντων, ἔχουν κατασπαταλήσει ἀπὸτὴν Ἀπελευθέρωσιν (1821) καὶἐντεῦθεντρισεκατομμύρια τρισεκατομμυρίων δολλαρίων, ἤτοι ὄχι μόνον τὸν ἱδρῶτα τοῦβαρύτατα φορολογουμένου πτωχοῦ ἑλληνικοῦλαοῦ, ἀλλὰκαὶτὸσχέδιον Μάρσαλ καὶτὰ ἀμύθητα  ποσά, ποὺ ἐδόθησαν εἰς τὴν Ἑλλάδα τὰτελευταῖα τριάντα χρόνια ἀπὸτὴν ΕΟΚ-Ἡνωμένην Εὐρώπην. Ἐπιπροσθέτως αὐτοὶοἱ ἀχρεῖοι σφετερισταὶτοῦδημοσίου χρήματος ἔχουν ἐκποιήσει καὶ ὅλας τὰς ζωτικὰς καὶ ἐπικερδεῖς κρατικὰς ἐπιχειρήσεις, διὰνὰδύνανται νὰ ἀπολαμβάνουν αὐτοὶκαὶαἱστρατιαὶτῶν ψηφοφόρων των, δημιουργοῦντες συνεχῶς θέσεις ἐργασίας, διὰνὰ«βολεύουν» τὸν συρφερτὸν τῶν κλαδικῶν των, οἱ ὁποῖοι οὐσιαστικῶς δὲν εἶναι ἐργαζόμενοι, ἀλλὰ«βολευμένοι» περιεργαζόμενοι, ὡσὰν «βδέλλες λαίμαργες» καὶ ἀπομυζοῦν τὴν ἰκμάδα τῶν σκληρότατα ἐργαζομένων καὶ ἡπλειονότης τούτων παρασιτοζωοῦν...

 

  6. Ὡς νὰμὴ ἤρκουν οἱτεράστιοι φόροι τῶν βαρύτατα φορολογουμένων ἐργαζομένων καὶπαραγόντων πλοῦτον εἰς τὴν χώραν, τὰ ἔσοδα ἀπὸτὰς κρατικὰς ἑταιρείας καὶφορεῖς, ποὺ ἔχουν ἐκποιήσει, καθὼς καὶοἱ200 τόννοι χρυσάφι, ποὺεἶχεν ἡ Ἑλλὰς ὡς παρακαταθήκην καὶτοὺς ἐκποίησαν εἰς τὴν Ἑλβετίαν, ἐν τούτοις τὸσχεδὸν μηδὲν χρέος, ποὺεἶχεν ἡ Ἑλλὰς ἐδῶκαὶ36 ἔτη, ἀνῆλθεν εἰς τοιοῦτον σημεῖον, ὥστε τὴν ἔχουν τόσον πολὺκαταχρεώσει, καὶ ἐγγίζομεν τὰπρόθυρα τῆς χρεωκοπίας. Οἱ ἰθύνοντες καὶ ὁσυφερτὸς αὐτῶν ἔχουν κατακλέψει πολλαπλάσια ἀπὸ ὅ,τι αἱκατοχικὲς δυνάμεις τῶν Ἰταλῶν καὶτῶν Γερμανῶν...

 

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΣΙΣ
ΑΠΟΡΡΟΙΑ ΤΗΣ ΗΘΙΚΗΣ ΚΡΙΣΕΩΣ

  1. Ὅπως ἐτονίσαμε καὶεἰς τὴν μεγάλην πολιτιστικήν μας βραδιὰν τὴν 25.1.2010 εἰς τὸΠολεμικὸν Μουσεῖον Ἀθηνῶν, ἡοἰκονομικὴκρίσις, εἰς τὴν ὁποίαν μᾶς ὡδήγησαν οἱ ἰθύνοντες, εἶναι οὐσιαστικῶς ἀπόρροια τῆς ἠθικῆς κρίσεως, τὴν ὁποίαν ἐπὶπολλὰς δεκαετίας συστηματικῶς καλλιεργοῦν ἐντολοδόχοι τῶν σκοτεινῶν δυνάμεων, ἀποσκοποῦντες εἰς τὴν ἀποχριστιανοποίησιν καὶτὸν ἀφελληνισμὸν τῶν Ἑλλήνων. Τώρα δὲποὺμᾶς ἔφθασαν εἰς τὰπρόθυρα τῆς πτωχεύσεως καὶ ἔχουν καταρρακώσει τὴν ἀξιοπρέπειαν καὶτὸκύρος τῶν Ἑλλήνων διεθνῶς, ἤρχισαν νὰ ἐπιστρατεύουν τὸν πατριωτισμὸν τῶν Ἑλλήνων καὶνὰ ἐπικαλῶνται τὰς ἠθικὰς ἀξίας...

 

  2. Πῶς ὅμως εἶναι δυνατὸν νὰτοὺς ἐμπιστευθῶμεν, ὅταν δὲν βλέπομε κανένα σημεῖον μεταμέλειάς των, ἀλλ᾿ἀπεναντίας βλέπομεν ὅτι συνεχίζουν νὰεἶναι πειθήνια ὄργανα τῶν σκοτεινῶν δυνάμεων ; ; ;

 

  3. Ἐνῷ ὁΚαποδίστριας εἶχε τὸσθένος νὰ ἐναντιωθῇκαὶεἰς τὰς σκοτεινὰς δυνάμεις καὶνὰ ἀποστείλῃ ἐγκύκλιον, ὅτι δημόσιοι λειτουργοὶ ἐπ᾿οὐδενὶλόγῳ ἐπιτρέπεται νὰ ἀνήκουν εἰς μυστικὰς ὀργανώσεις -καὶαὐτὸπροεκάλεσεν τὴν μῆνιν τῶν σκοτεινῶν δυνάμεων καὶ  ἔβαλαν ἀνεγκεφάλους Ἕλληνας νὰτὸν δολοφονήσουν-, οἱσπουδαιότεροι Ἕλληνες ἀνήκουν εἰς τὰς μυστικὰς ὀργανώσεις καὶ ἀμέσως ἤ ἐμμέσως γίγνονται πειθήνια ὄργανα, μάλιστα δὲκαὶπολλάκις φανατικοὶθιασῶται τῶν ἀντιχριστιανικῶν καὶ ἀνθελληνικῶν καταχθονίων σχεδίων των καὶπασχίζουν ἀμέσως ἤ ἐμμέσως διὰτὴν πιστὴν ἐφαρμογήν των.

 

  4. Τόσον ἡπολιτειακή, ὅσον ἡνομοθετικὴκαὶ ἡ ἐκτελεστικὴ ἐξουσία, καθὼς καὶ ἡπνευματικὴκαὶθρησκευτικὴτοιαύτη καὶ ἰδίως οἱκυβερνήσαντες καὶοἱκυβερνῶντες τῶν τελευταίων δεκαετιῶν, ἀλλὰκαὶοἱ ἰδιοτελεῖς φανατικοὶ ὀπαδοί των, οἱ ὑψηλόβαθμοι κρατικοὶλειτουργοὶκαὶοἱεὐνοούμενοι δημόσιοι ὑπάλληλοι, οἱ ὁποῖοι, ὡς ἐπὶτὸπλεῖστον, δὲν παράγουν πλοῦτον, ἀλλὰνοσφίζονται  τὸν ἱδρῶτα τοῦβαρύτατα φορολογουμένου πτωχοῦ ἑλληνικοῦλαοῦ, ἔχοντες «πορωμένην» συνείδησιν θὰθεωρήσουν τὸν ἑαυτόν των ἀδικούμενον μελετῶντες αὐτὰς τὰς ἀπογοητευτικὰς διαπιστώσεις καὶθὰμᾶς κατηγορήσουν, ὅτι εἴμεθα παράλογοι, αἰσχροί, συκοφάντες, διαστρεβλωταὶτῆς ἀληθείας...

 

 

ΚΑΙ ΚΑΤΙ ΔΙΑ ΤΟΥΣ ΦΟΡΟΥΣ

  1. Πρὸς τοῦτο οἱ ἰθύνοντες ἀποφασίζουν καὶδιατάσσουν αὐταρχικῶς καὶ ὄχι μὲπλήρως ἐλεύθερα δημοκρατικὰδημοψηφίσματα, οὔτε κὰν διὰτὰκαίρια ζωτικὰ ἐθνικὰκαὶκοινωνικὰπροβλήματα.

  Ψηφίζουν νόμους νὰκλείνουν εἰς τὰς φυλακὰς μικροπαντοπώλας, λαχανοπώλας καὶκουρεῖς, ἐὰν δὲν πληρώσουν κοινωνικὰς ἀσφαλίσεις καὶτὸΦΠΑ. Ἀντιθέτως ἀπαλλάσουν ἀπὸΦ.Π.Α. «μεγαλοκαρχαρίες», ὡς π.χ.: τραπεζίτας, οἱ ὁποῖοι μὲτὰ«ψιλὰ» γράμματα τῶν μακροσκελῶν ὅρων «βραχυκυκλώνουν» τοὺς καταθέτας καὶτοὺς «καταληστεύουν», ἤτὰς ἰδιωτικὰς κλινικάς, ὅπου καταφεύγουν οἱδυστυχεῖς ἀσθενεῖς διὰνὰ ἀποφύγουν τὸσχεδὸν ἄχρηστον Ι.Κ.Α. καὶΕ.Σ.Υ., καὶαἱ ὁποῖαι τὴν κλίνην τὴν  χρεώνουν 500 ΕΥΡΩ, ἀλλὰσὲ ὑποχρεώνουν νὰπληρώνῃς πολλαπλάσια, χρεώνουσαι μέχρι καὶτὴν τελευταίαν ὀδοντογλυφίδα καὶτὸτελευταῖον τεμάχιον βαμβακιοῦκαὶλοιπά ἤτὰλησταρχεῖα, ποὺλέγονται καζίνο καί «καταληστεύουν» ὅλους αὐτοὺς τοὺς ἀνοήτους, ποὺπηγαίνουν εἰς τὰκαζίνο!!!

 

  2. Ἀπεναντίας, ὡς πιστὰ ὄργανα τῶν σκοτεινῶν δυνάμεων, οἱ ἰθύνοντες ἐπιβάλλουν λίαν δυσβαστάκτους φόρους εἰς τὴν Ἐκκλησίαν καὶτὰμή κερδοσκοπικοῦχαρακτῆρος φιλανθρωπικὰ Ἱδρύματα, μὲ ἀπώτερον σκοπὸν νὰσυρρικνωθῇ  καὶνὰ ἐξαφανισθῇ ἡκοινωνικὴτων μέριμνα καὶ ἀναλάβῃαὐτὴν τὸ ἁμαρτωλὸν κράτος. Οὕτω θὰδύνανται μονοπωλιακῶς οἱ  «ἡμέτεροι», μὲ ὑπερτιμολογήσεις, «λαδώματα» καὶ«μίζες», νὰνοσφίζωνται καὶνὰκατασπαταλοῦν τὸν ἱδρῶτα τοῦβαρύτατα φορολογουμένου πτωχοῦ ἑλληνικοῦλαοῦ. Ἐκεῖνον, τὸ ὁποῖον προκαλεῖ ἀλγεινοτάτην ἐντύπωσιν, εἶναι οὐσιαστικῶς ἡλίαν χλιαρὰ ἀντίδρασις τῶν περισσοτέρων θρησκευτικῶν ἡγετῶν...

 

  3. Δὲν θέλουν νὰ ἐννοήσουν οἱ ἀνεγκέφαλοι ἰθύνοντες, ὅτι ἡ ἐπιβολὴ ἐπιπλέον φόρων εἰς βασικὰ ἀναγκαῖα ἀγαθὰκαὶεἰς χαμηλοὺς μισθοὺς καὶσυντάξεις εἶναι μία «πισώπλατη μαχαιριά» εἰς τὴν πλάτην τῆς καθ᾿ ὅλου οἰκονομίας. Αὐτοὶοἱ ἀνεγκέφαλοι, ἀντὶνὰπεριορίσουν τὴν ἀλόγιστον κατασπατάλησιν τοῦ ἱδρῶτος τοῦβαρύτατα φορολογουμένου πτωχοῦ ἑλληνικοῦλαοῦ, καταφεύγουν εἰς ὑπερβολικοὺς δανεισμούς, ὑποθηκεύοντες ἀκόμη καὶμελλοντικὰ ἔσοδα διὰκάλυψιν τῶν ἀφρόνων δαπανῶν, ποὺκάμνουν, καὶτοιουτοτρόπως καταχρεώνουν καὶτὰ ἀγέννητα ἐγγόνια, δισέγγονα καὶτρισέγγονά μας...

 

  4. Μὲτὰς «ταχυδακτυλουργικὰς μεθόδους», ποὺκάμνουν αἱστατιστικαὶ ὑπηρεσίαι τῆς χώρας μας, συμφώνως πρὸς τὰς ἐντολὰς τῶν ἰθυνόντων, ἔχομεν γίνει ἀναξιοπρεπεῖς παγκοσμίως καὶκατέστημεν τόσον ἀναξιόπιστοι, ὥστε ἀκόμη καὶκατὰτὰς διαφόρους συνεδριάσεις τῆς Ἡνωμένης Εὐρώπης ἡ Ἑλλὰς δὲν θὰ ἔχῃδικαίωμα νὰ ἐγείρῃ«βέτο» κατὰτὰς διαφόρους ψηφοφορίας. Αὐτὸθὰγίνῃ«ταφόπλακα» ἐμμέσως διὰτὰ ἐθνικά μας θέματα...

 

  5. Ἐνῷλοιπὸν οἱπάντες ἐθαύμαζον τὸν Ἰωάννην Καποδίστριαν, ὡς τὸν ἱκανότατον καὶδεινότατον πολιτικὸν καὶδιπλωμάτην τῆς τότε ἐποχῆς καὶτὸν ὑπελόγιζον, οἱσημερινοὶ ἰθύνοντες κατέστησαν, λόγῳτῆς ἀχαρακτηρίστου διαγωγῆς των, ἄκρως ἀνυπόληπτοι, ἀναξιόπιστοι καὶμὴ ὑπολογίσιμοι...

 

 

 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ

  1. Ἐὰν εἶχον ὅλοι αὐτοὶκαὶ ἐν γένει ὅλοι ἡμεῖς, ποὺδιατεινόμεθα, ὅτι ἐμφορούμεθα ἀπὸτὸν ἑλληνοχριστιανικὸν πολιτισμὸν τοῦΣωκράτους τό: «γνῶθι σαὐτόν» καὶ ἐφηρμόζαμε τὸτοῦΘεανθρώπου: «τίνα με λέγουσιν οἱ ἄνθρωποι εἶναι» (Μαρ. 8,27) καὶ ἐπετρέπαμεν εἰς τοὺς ἀντικειμενικοὺς παρατηρητὰς νὰ ἐκφρασθοῦν τελείως ἐλευθέρως καὶνὰμὴχρησιμοποιοῦν τὴν «ξύλινην» πολιτικάντικην καὶδιπλωματικὴν γλῶσσαν, δηλαδὴχωρὶς νὰ ἔχουν ἀμέσως ἤ ἐμμέσως ἐπιπτώσεις ἀπὸτὴν ἐλευθέραν ἔκφρασιν τῆς γνώμης των,  τὸτί θὰ ἀκούαμε δὲν λέγεται...

 

  2. Εἴμεθα λίαν δυστυχεῖς, διότι ἀδήριτος ἀνάγκη μᾶς ἐπιβάλλει νὰ  ἐφαρμόζωμεν τό: «φίλος μὲν Πλάτων, φιλτάτη δὲ ἡ ἀλήθεια». Ἡ ἀλήθεια εἶναι μία ἀπὸτὰς πολλὰς ἰδιότητας τοῦ ἀληθινοῦΘεοῦ. Ὡς γνωστόν, ὁΘεὸς δὲν εἶναι μόνον  ἀγάπη, φῶς, ζωή, ὁδός, ἀλλὰκαὶ ἡδικαιοσύνη καὶ ἡ ἀλήθεια. Ἡ ἀπόκρυψις τῆς ἀληθείας (ὅλης ἤ ἐπὶμέρους) καὶ ἡδιαστρέβλωσις αὐτῆς εἶναι ἐμμέσως μία θεοκτονία καὶ ἐπ᾿οὐδενὶλόγῳ ἐπιτρέπεται νὰγινώμεθα θεοκτόνοι.

 

  3. Ἔχοντες ὡς καθρέπτην, ἀκριβῆζυγὸν καὶτέλειον μέτρον τὴν διδασκαλίαν τῆς Ἁγίας Γραφῆς, τὴν ὁποίαν ἐβίωσεν ὁ ἀνεπανάληπτος Κυβερνήτης Ἰωάννης Καποδίστριας, τὸσυμπέρασμα θὰεἶναι ὅτι «ἐκαθρεπτίσθησαν, ἐζυγίσθησαν καὶ ἐμετρήθησαν καὶεὑρέθησαν ἐλλειπεῖς μέχρι καὶ ἐλλειπέστατοι»...

 

  4. Ὁ Ἰωάννης Καποδίστριας ἠγωνίζετο διὰτὴν δικαίαν κατανομὴν τῶν βαρῶν καὶ ἰδίως τῶν παροχῶν καὶ ὄχι μονοπλεύρως. Ἐδίδασκε διὰτοῦπαραδείγματός του μὲνὰμὴλάβῃοὔτε ἕνα ὀβολὸν ἀπὸτὸδημόσιον ταμεῖον καὶνὰζῇλιτῶς μὲτὰς ἐλαχίστας ἀποταμιεύσεις του. Τὰπερισσότερα ἔσοδά του ἀνέκαθεν τὰδιέθετεν διὰ ἀνακούφισιν τῶν δυστυχούντων καὶτῆς ὑποδούλου πατρίδος του, τουτέστιν γενικῶς διὰτὸκοινὸν καλὸν πρὸς δόξαν Θεοῦ.

 

  Ἀντιθέτως ἀπὸτοὺς μετέπειτα ἰθύνοντας τῆς πολιτειακῆς, πολιτικῆς-νομοθετικῆς-ἐκτελεστικῆς ἡγεσίας, καθὼς καὶτῆς πνευματικῆς καὶθρησκευτικῆς ἡγεσίας, οἱπερισσότεροι ἐξ αὐτῶν ἔχουν ὡς δόγμα  των: «τὰ ἐμὰ ἐμὰκαὶτὰ ἐσὰ ἐμά» καὶ«ὅλαι αἱθυσίαι εἶναι διὰτοὺς ἄλλους καὶ ὄχι δι΄ ἡμᾶς» καὶ ἁπλοϊκοὶτίμιοι Ἕλληνες καλοῦνται νὰπληρώσουν τὰκλοπιμαῖα!!! Δηλαδὴκατὰτὴν λαϊκὴν ρῆσιν: «καὶκερατωμένος καὶδαρμένος»...

 

  5. Ἀνάγκη ὅθεν, νὰ ἀφυπνισθῇ ἐπιτέλους ὁκυρίαρχος λαὸς καὶνὰ ἀπαιτήσῃ ἀπὸτοὺς ἰθύνοντας νὰτοῦ ἀναγνωρίσουν τὸδικαίωμα, ὅτι δι᾿ ὅλα τὰσπουδαῖα ἐθνικὰκαὶκοινωνικὰπροβλήματα μόνον ὁκυρίαρχος λαὸς δύναται νὰ ἀποφασίζῃδιὰπραγματικὰ ἐλευθέρων δημοψηφισμάτων καὶ ὄχι οἱ ἰθύνοντες τῆς πολιτειακῆς, νομοθετικῆς καὶ ἐκτελεστικῆς καὶτῆς ἀνίκανης πνευματικῆς καὶθρησκευτικῆς ἡγεσίας.

 

  6. Πρέπει ἐπιτέλους νὰμὴ«ναρκώνεται» (ἀφιονίζεται) ὁδύσμοιρος λαὸς μὲπροαποφασισμένας δημοσκοπήσεις (τὰλεγόμενα «gallop») ἤπλύσιν ἐγκεφάλου, ποὺκάνουν συστηματικῶς οἱπουλημένοι κονδυλοφόροι καὶοἱχρῆσται μικροφώνων Μ.Μ.Ε., ἀλλὰνὰδιεκδικήσῃτὰδικαιώματά του. 

 

 

 

ΜΕΛΕΤΙΟΣ ΑΠ. ΒΑΔΡΑΧΑΝΗΣ
ΑΡΧΙΜΑΝΔΡΙΤΗΣ

Κορυφή