ΠΡΟΦΗΤΗΣ ΔΑΝΙΗΛ (ΚΒ´)

Ο Αντίοχος Δ´ φιλοδόξησε να αντικαταστήσει τον Θεό του Ισραήλ με τον Δία του Ολύ­μπου, αλλά ήθελε και ο ίδιος να λατρεύεται ως Θεός. Κανείς από τους προ αυτού κοσμι­κούς άρχοντες, ούτε ο Ναβουχοδονόσορ (Δαν. 4,31-34), ούτε ο Δαρείος (Δαν. 6,27-28), ούτε ο Κύρος (Β´ Έσδρας 7,12) δεν είχαν συστηματικά και σταθερά αντι­σταθεί κατά της πί­στεως και της λατρείας των Ιουδαίων. Γι' αυτό ο Θεός φωτίζει τον Δανιήλ να γράψει την προφητεία αυτή, για να προπαρασκευάσει τους Ιουδαίους, ώστε να μη αιφνιδιαστούν από τα σκληρά μέτρα του Αντιόχου Δ´κατά της ιουδαϊκής λατρείας. Οι ηρωικοί αγώνες των Μακκαβαίων ήταν καρπός της προφητείας του Δα­νιήλ (Α´ Μακ. 2,59-60). Ο Αντίοχος Δ´ ο επιφανής είναι ο πρόδρομος του τελικού Αντιχρίστου, προηγείται δε της πρώτης ελεύσεως του Μεσσία Χριστού, όπως ο τε­λευταίος Αντίχριστος θα προηγηθεί της δευτέρας παρουσί­ας του Χριστού. Κι όπως μετά τους διωγμούς του Αντιόχου Δ´ θα έλθει η εποχή του Μεσ­σία, έτσι και μετά τους διωγμούς του Αντιχρίστου θα επακολουθήσει η αιωνία μακαριότητα και ευτυχία των πιστών.

Η διάρκεια των συμφορών και διωγμών θα είναι κατά το αρχαίο κείμενο «έως εσπέρας και πρωί ημέραι δισχίλιαι και τριακόσιαι». «Εσπέραν» κάλεσε την αρχή των συμφορών, «πρωί» δε το τέλος των συμφορών, επειδή με νυχτα και σκοτάδι μοιάζουν τα λυπηρά, παρα­τηρεί ο Θεοδώρητος Κύρου (393-457 μ. Χ.). Οι Εβραίοι υπολόγιζαν το ημερονύχτιο από το εσπέρας. Συνεπώς εδώ η λέξη «ημέραι» σημαίνει εικοσιτετράωρα, ημερονύκτια. Τα 2.300 ημερονύκτια είναι εξήμισι χρόνια (για την ακρίβεια είναι έξι έτη, τρεις μήνες και περίπου δέκα οκτώ ημέρες), δηλαδή καλύ­πτουν το χρονικό διάστημα που βασίλευσε ο Αντίοχος Δ´ ο επιφανής (170-164/163 π. Χ.). Σε αυτό το διάστημα υπάρχουν όχι μόνο οι διώξεις του Αντιόχου, αλλά και προ­σπάθειες εξελληνισμένων Ιουδαίων συνεργατών του, όπως του αρ­χιερέως Ιάσονος, ο οποίος εισήγαγε στα Ιεροσόλυμα τα ελληνικά ειδωλολατρικά έθιμα, τους ελληνικούς αγώνες, την «παλαίστραν» και το «γυμνάσιον». Την τακτική του Ιάσονος συνέχισε ο αδελφός του Μενέλαος, ο οποίος πήρε την θέση του αρχιερέως προσφέροντας περισ­σότερους φόρους από τον αδελφό του! Πάντοτε σε όλα τα έθνη οι χειρότεροι εχθροί είναι οι εσωτερικοί προδότες και σύμμαχοι του εχθρού, οι οποίοι, διά λόγους συμφέροντος και Ηροστράτειας δόξας, κτυπούν πισώπλατα την πατρίδα τους, κατά τον πιο αισχρό τρόπο. Και οι χειρότεροι εχθροί της πίστεως είναι αυτοί που ακο­λουθούν τον κο­σμικό και ειδωλολατρικό τρόπο ζωής και σχετικοποιούν την απολυτότητα του δόγματος και του ήθους, καταντώντας έτσι αρνητές του αλη­θινού Θεού, ενώ επιφανειακά και τυπικά δηλώνουν πιστοί του. Αυτοί αφ' ενός μολύνουν και αφ' ετέρου αποδυναμώνουν και καταστρέφουν κατά το ανθρώπινο το σώμα της Εκκλησίας.

Άλλοι ερμηνευτές υπολογίζουν το «εσπέρας και πρωί» από εσπέρας έως πρωί και συνε­πώς το θεωρούν μισό εικοσιτετράωρο, δηλαδή τρεισήμισι χρόνια, ή 1.130 ημέρες, όσο δι­ήρκεσε και ο διωγμός του Αντιόχου, από το 168-165 π. Χ.

Άλλοι ερμηνευτές όμως θεωρούν ότι ο αριθμός των 2.300 ημερών είναι συμβολι­κός και δεν αναφέρεται σε συγκεκριμένο χρονικό διάστημα.

Η προφητεία, λέγει ο ιερός Χρυσόστομος, έχει πάντα μία ασάφεια. Είναι σαν την αστρα­πή, η οποία προς στιγμή φωτίζει, αλλά μετά επικρατεί πάλι σκότος. Σκοπός της είναι η διαρκής εγρήγορση των πιστών, ώστε να ανιχνεύουν συνεχώς τα σημεία των καιρών με νήψη, ετοιμότητα και διαρκή προσπάθεια τηρήσεως των εντολών του Κυ­ρίου, ώστε στην κρίσιμη στιγμή να πουν το μεγάλο ναι στον Θεό και το μεγάλο όχι στον Διάβολο. Το σημαντι­κό στην περίπτωση αυτή που μελετούμε δεν είναι ο αριθμός των ημερών, αλλά ότι ο Κύριος υπολογίζει το χρόνο της θλίψεως του λαού του σε ημέρες, δηλαδή σύντομο χρονικό διάστη­μα και όχι μακρύ και δυσβάστακτο. Εδώ πρέπει να θυμηθούμε το της Αποκαλύψεως (2,10) «και έξετε θλίψιν ημέρας δέκα».

Άλλες ενδιαφέρουσες ερμηνευτικές λεπτομέρειες του ογδόου κεφαλαίου του Δανι­ήλ που εξετάζουμε είναι οι εξής.

Ο Δανιήλ επιθυμεί να μάθει την σημασία του οράματος που είδε. Παρουσιάστηκε τότε κάποιος που έμοιαζε με άνδρα και έδωσε εντολή στον Γαβριήλ να του ερμηνεύ­σει το όρα­μα. Αυτός ο άνδρας λένε οι πατέρες είναι ο ίδιος ο Κύριος, διότι μόνο αυ­τός μπορεί να δια­τάξει τον αρχάγγελο Γαβριήλ. Ο Γαβριήλ πλησίασε τον Δανιήλ και αυτός, αν και άνθρωπος αρετής και θαρραλέος και έχοντας πείρα δυσκόλων στιγμών και οραμάτων, εν τούτοις, τα έχασε και έπεσε μπρούμυτα στο έδαφος. Εδώ φαίνεται ότι και οι αγγελοφάνειες είναι κάτι το φοβερό. Και εδώ φαίνεται πόσο άδικο έχουν κάποιοι αιρετικοί που λένε ότι μπορούν να δουν την ουσία του Θεού, αφού ακόμη και οι άγ­γελοι, όπως παρατηρούμε στο όραμα του Ησαΐα (6° κεφ.), δεν μπορούν να βλέπουν συνεχώς ούτε την δόξα του (την λάμψη του, που είναι ενέργεια του Θεού) και καλύ­πτουν το πρόσωπό τους με τα φτερά τους. Ούτε αγγέλους λοι­πόν μπορούμε να δούμε με άνεση και ηρεμία. Τους βλέπουμε κατά το εφικτό και δυνατό και ανάλογα με την αρετή και την πίστη μας ή την θέληση του Θεού.

Ο Γαβριήλ τον έπιασε και τον σήκωσε στα πόδια του, για να του δώσει θάρρος, και άρχι­σε να του εξηγεί το όραμα. Στην αρχή τον προσφώνησε ως «υιό ανθρώπου». Το κάνει αυτό για να ταπεινοφρονεί συνεχώς και να μη επαίρεται που συνομιλεί με άγ­γελο. Το κάνει όμως και για να τον τιμήσει. «Υιό ανθρώπου» θα ονομάσει αργότερα ο Χριστός τον εαυτό του και ως «υιό ανθρώπου» τον είδε ο Δανιήλ (7,13) να έρχεται μέσα από τα σύννεφα και να παραλαμβάνει κάθε αρχή και εξουσία του Θεού πατέρα και ως άνθρωπος. Ο Δανιήλ είναι προφήτης, εκπρόσωπός του και τύπος του, ως προς την αρετή και την αγιότητα. Είναι «ανήρ επιθυμιών», όπως θα δούμε στο επόμε­νο κεφάλαιο (9,3), δηλαδή άνθρωπος με ωραίες και ευλογημένες επιθυμίες. Άνθρω­πος συνεχούς αγάπης και ενδιαφέροντος για τον λαό του, που πονά, υποφέρει και αγωνιά για τις τύχες του, προσεύχεται, νηστεύει και εξομολογείται στον Θεό χάριν του λαού του. Είναι σαν να του λέγει· «Δανιήλ είσαι χαριτωμένος άνθρω­πος· μη φο­βάσαι, ήλθα για να σου ερμηνεύσω το όραμα που είδες».

Ο Γαβριήλ παραγγέλλει στον Δανιήλ και το εξής· «σφράγισον την όρασιν, ότι εις ημέρας πολλάς». Δεν έπρεπε ο Δανιήλ να κοινοποιήσει την όραση που είδε, ώστε να μη την μάθουν αργότερα οι Πέρσες και εξοργισθούν εναντίον των Εβραίων και του Θεού τους, που γνω­στοποιούσε την μελλοντική κατάργηση της βασιλείας τους. Από τους Πέρσες περίμεναν την άδεια να επανέλθουν στην πατρίδα τους, πράγμα που το πέτυχαν με την μεσολάβηση μάλλον του Δανιήλ. Ο Δανιήλ είδε την όραση το 551/550 π. Χ. και η όραση αφορούσε γε­γονότα του 164 μ. Χ. Θα πραγματοποιούνταν δηλαδή μετά 400 περίπου χρόνια. Δεν χρεια­ζόταν λοιπόν καμμία γνωστοποίηση.

Ο Δανιήλ μετά την ερμηνεία του οράματος από τον Γαβριήλ λυπήθηκε και μελαγχόλησε για όλα αυτά που θα συνέβαιναν στον λαό του στο απώτερο μέλλον. Κοιμήθηκε προσπα­θώντας να ανακουφίσει το μυαλό του από τις θλιβερές σκέψεις και εν τέλει ασθένησε για μερικές μέρες. Μετά όμως η φωνή του καθήκοντος και της ευθύνης τον ανάγκασε να σηκω­θεί και να αναλάβει εκ νέου τα καθήκοντά του στην αυλή του βασιλιά της Βαβυλώνας. Η οποιαδήποτε λύπη δεν μπορεί να μας παραλύει και να μας κάνει άχρηστους για το έργο μας. Η ζωή συνεχίζεται...

ΑΡΧΙΜ. ΜΕΛΕΤΙΟΣ ΑΠ. ΒΑΔΡΑΧΑΝΗΣ

Κορυφή