ΠΡΟΦΗΤΗΣ ΔΑΝΙΗΛ (Κ´.)

Μετά την όραση των τεσσάρων θηρίων, ο Δανιήλ βλέπει ένα νέο όραμα· το όραμα του κριού και του τράγου. Το όραμα αυτό το είδε στο τρίτο έτος της βασιλείας του Βαλτάσαρ, ενώ το προηγούμενο, όπως αναφέραμε, το είχε δει στο πρώτο έτος της βασιλείας του Βαλτάσαρ. Το δεύτερο αυτό όραμα συνδέεται και επεξηγεί το πρώτο όραμα με τα τέσσερα θηρία και αμφότερα διευκρινίζουν καλύτερα το όραμα που είχε δει ο Ναβουχοδονόσορ με το τεράστιο άγαλμα, που αποτελείτο από διάφορα υλικά, χρυσό, άργυρο, χαλκό, σίδηρο και άργιλο μαζί, και το οποίο συνετρίβη, όταν ένας λί­θος –που δεν τον έρριξε άνθρωπος– έπεσε πάνω του και το συνέτριψε (Δαν. κεφ. 2°). Το παρόν όραμα όπως και το προηγούμενο αποτελούνται από δύο μέρη. Στο πρώτο ο Δανιήλ περιγράφει αυτά που είδε και στο δεύτερο άγγελος εξηγεί την σημασία τους.

Ο μελετητής της Παλαιάς Διαθήκης γνωρίζει ότι περίπου πεντακόσια χρόνια προ Χριστού το φαινόμενο της προφητείας παύει. Ο τίμιος Πρόδρομος θα συνεχίσει μετά το διάστημα αυτό την προφητεία και θα κηρύξει ότι έρχεται η βασιλεία του Θεού στο πρόσωπο του Χριστού. Στα χρόνια αυτά, που δεν υπήρχε προφητεία, ο Δανιήλ με τις προφητείες του θα είναι αυτός που θα παρηγορεί και θα νουθετεί τον λαό του να υπο­μένει κάθε προσωπική δοκιμασία και κάθε εθνική περιπέτεια και να περιμένει μέσα από δυσκολίες και απερίγραπτα δεινά την έλευση του Μεσσία και την πνευματική αναγέννηση και λύτρωση που αυτή θα προσφέρει. Θα μπορούσαμε να πούμε ότι εξ αυτής της απόψεως το βιβλίο του Δανιήλ είναι το ανάλογο με το βιβλίο της Αποκα­λύψεως της Καινής Διαθήκης, που προφητεύει ότι η Εκκλησία στο ιστορική της πο­ρεία θα δοκιμάσει μεν μεγάλες δοκιμασίες και θλίψεις, αλλά η τελική νίκη είναι του Χριστού, ο οποίος «εξήλθε νικών και ίνα νικήση» (Αποκ. 6,2).

Ας δούμε το όραμα αυτό στις λεπτομέρειές του.

«Το τρίτο έτος της βασιλείας του Βαλτάσαρ, τελευταίου βασιλιά της Βαβυλώνος, παρουσιάστηκε σε εμένα τον Δανιήλ όραμα, μετά την όραση που είδα προηγουμένως (των τεσσάρων θηρίων). Βρισκόμουν στα Σούσα, στο φρούριο που βρίσκεται στην χώρα Αιλάμ και κοντά στον ποταμό Ουβάλ».

Η Αιλάμ βρίσκεται δυτικά της Περσίας και της Μηδείας και ανατολικά της Βαβυ­λώνας. Πρώτος κάτοικος της χώρας αυτής, απο τον οποίο πήρε και το όνομα, ήταν ο Ελάμ (Αιλάμ), μεγαλύτερος γιος του Σήμ και εγγονός του Νώε (Γεν. 10,22). Οι Ελα­μίτες αναφέρονται και στην Καινή Διαθήκη την ημέρα της Πεντηκοστής (Πραξ. 2,8) Την εποχή που βλέπει το όραμα ο Δανιήλ δεν είχε νικηθεί η Βαβυλώνα από τους Πέρσες και ό ίδιος δεν είχε προσχωρήσει στην περσική αυλή. Τα Σούσα δεν ήταν ση­μαντική πόλη τότε, αργότερα όμως επί της βασιλείας του Κύρου θα γινόταν η πρω­τεύουσα της Περσίας. Ο Δανιήλ ενώ είναι αιχμάλωτος και ζει στην Βαβυλώνα, κοντά στον βασιλιά Βαλτάσαρ, μεταφέρεται εν πνεύματι στα Σούσα. Το ίδιο μας διηγείται και ο Ιεζεκιήλ, που ενώ ήταν κι αυτός αιχμάλωτος στην Βαβυλώνα, εν τούτοις βρι­σκόταν εν πνεύματι στη χώρα του Ισραήλ (Ιεζ. 1,1). Οι προφήτες μεταφερόταν νοε­ρώς σε άλλες χώρες και τοποθεσίες και έβλεπαν σαν να ήταν παρόντες!

«Σήκωσα τα μάτια μου και είδα· και να ένας κριός (κριάρι) στεκόταν κοντά στον ποταμό Ουβάλ. Το κριάρι αυτό είχε δύο ψηλά κέρατα· τό ένα ήταν ψηλότερο του άλ­λου, το δε ψηλότερο μεγάλωνε και υψωνόταν συνεχώς προς τα άνω. Και είδα το κριάρι να κτυπά με τα κέρατα προς τα δυτικά, προς τα βὀρεια και προς τα νότια και κανένα από τα θηρία δεν ήταν δυνατόν να σταθεί μπροστά του και κανείς δεν μπο­ρούσε να γλιτώσει από αυτό. Έκανε ό,τι ήθελε και έτσι έγινε μεγάλο, ισχυρό και έν­δοξο.

»Καθώς δε εγώ σκεπτόμουν το όραμα και παρατηρούσα με μεγάλη προσοχή, ξαφ­νικά φάνηκε να έρχεται ένας τράγος αιγών. Ο τράγος ερχόταν από τα νοτιοδυτικά και κατακτούσε όλη την γη. Έτρεχε δε με τόση ορμή, ώστε φαινόταν ότι δεν άγγιζε την γη. Στον τράγο αυτό υπήρχε μεταξύ των οφθαλμών του ένα μεγαλοπρεπές περί­βλεπτο κέρατο. Ο τράγος εκείνος προχώρησε μέχρι το κριάρι, που είχε δύο κέρατα και το οποίο είδα να στέκεται κοντά σον ποταμό Ουβάλ, και επέλασε εναντίον του με όλη την ορμή της δυνάμεώς του. Μόλις έφθασε κοντά του εξαγριώθηκε εντελώς και κυριολεκτικά μανιασμένος κτύπησε το κριάρι και συνέτριψε τα δύο κέρατά του, με αποτέλεσμα το κριάρι να μη μπορεί ν' αμυνθεί. Ο τράγος έρριξε το κριάρι κατά γης, το καταπάτησε και δεν υπήρχε κανένας να το γλιτώσει από αυτόν.

»Ο τράγος εκείνος των αιγών έγινε δυνατός και ένδοξος πάρα πολύ. Αλλά, ενώ βρισκόταν στο απόγειο της δυνάμεώς του, το μεγάλο κέρατό του συνετρίβη και στη θέση του φύτρωσαν άλλα τέσσερα κέρατα, τα οποία είχαν κατεύθυνση προς τα τέσ­σερα σημεία του ορίζοντα.

»Από την ρίζα του ενός από αυτά τα τέσσερα κέρατα ξεφύτρωσε ένα άλλο κέρατο ισχυρό το οποίο επεκτάθηκε υπερβολικά προς το νότο και την ανατολή και προς (την χώρα) με τη δύναμη την μεγάλη. Η δύναμη του αυξήθηκε τόσο πολύ που τόλμησε να αντιπαραταχθεί με τις δυνάμεις του ουρανού. Και πολλές από τις δυνάμεις του ουρα­νού και από τα άστρα του έπεσαν στη γη και τα καταπάτησε. Η καταπάτηση αυτή θα συνεχίζεται έως ότου ο αρχιστράτηγος του Θεού επεμβεί και γλιτώσει τους αιχμα­λώτους. Και εξ αιτίας του ασεβούς αυτού βασιλέως, ο οποίος συμβολίζεται με το ισχυρό αυτό κέρατο, έπαυσαν να προσφέρονται οι καθημερινές θυσίες εις το ναό του Σολομώντος. Η Ιερουσαλήμ και ο ναός κατακτήθηκαν από αυτόν, ο οποίος πραγμα­τοποίησε όλα τα σχέδιά του, και έτσι η αγία πόλη Ιερουσαλήμ και ο ναός ερημώθη­καν. Κι αυτό έγινε διότι οι θυσίες προσφερόταν, ενώ οι Ιουδαίοι ζούσαν αμαρτωλά και είχαν περιφρονήσει την δικαιοσύνη.

»Και άκουσα συνομιλία μεταξύ αγίων αγγέλων. Ο ένας ρωτούσε τον άλλο· 'Έως πότε θα συμβαίνουν αυτά τα ανόσια που αποκάλυψε το όραμα αυτό; Μέχρι πότε θα συνεχισθεί η κατάπαυση της προσφοράς των θυσιών και η ερήμωση του ναού και της Ιερουσαλήμ'; Και απάντησε ο άλλος άγιος· ῾Μέχρις ότου περάσουν δύο χιλιάδες τριακόσια ημερονύκτια. Μετά το χρονικό αυτό διάστημα θα καθαρισθεί ο ναός και το θυσιαστήριό του θα ξαναλειτουργήσει»'.

ΑΡΧΙΜ. ΜΕΛΕΤΙΟΣ ΑΠ. ΒΑΔΡΑΧΑΝΗΣ

Κορυφή