ΠΡΟΦΗΤΗΣ ΗΛΙΑΣ (ΙΒ´.)

Πόλεμος με τον βασιλιά της Συρίας

Μετά το επεισόδιο με τον Ναβουθαί, το βιβλίο Γ´ Βασιλειών μας ιστορεί στο 21° κεφάλαιο του τον πόλεμο που έκανε ο Αχαάβ με τον υιό Άδερ Β´, βασιλιά της Συρί­ας. Δεν υπάρχει σε αυτό το κεφάλαιο καμμία αναφορά για τον Ηλία ή τον Ελισαίο ή την Ιεζάβελ. Μόνο γίνεται αναφορά σε κάποιο άγνωστο προφήτη, από αυτούς που κυνηγούσε ο Αχαάβ, ο οποίος συμβουλεύει τον Αχαάβ πως να κερδίσει στον πόλεμο. Παρουσιάζεται έτσι παραστατικά η βοήθεια του Θεού προς τον Αχαάβ και τον λαό του, χωρίς να την αξίζουν, για να συγκινηθούν από την αγάπη του και να μετανοήσ­ουν. Αργότερα ο διάδοχος του υιού Άδερ Β´, ο Αζαήλ, θα προξενήσει μεγάλα κακά στον Ισραήλ, γιατί προφανώς οι Ισραηλίτες δεν μετανόησαν πραγματικά από την κα­λοσύνη του Θεού και ο Θεός παραχώρησε να υποφέρουν, διότι όπως λέγει η Γραφή «στη θλίψη σε θυμήθη­κα Κύριε και (γι' αυτό) με μικρή θλίψη συνοδεύεις την διαπαι­δαγώγησή σου σου σε μας» (Ησ. 26,16). Αλλά τώρα ο Κύριος τους φέρεται ευνοϊκά. Το γεγονός αυτό συμ­βαίνει περίπου πέντε χρόνια πριν από το τέλος του Αχα­άβ, περί το 856 π. Χ.

Ο υιός του Άδερ Β´πολιορκεί την Σαμάρεια επικουρούμενος από τριάντα δύο βα­σιλείς, οι οποίοι ήταν ή υποτελείς ή σύμμαχοι του. Ο πατέρας του υιός Άδερ Α´είχε κατακτήσει πολ­λές πόλεις στην βόρειο Γαλιλαία στα χρόνια του βασιλιά Βαασά (Γ´ Βασ 15,18-20). Ο Δαυΐδ είχε υποτάξει τους Σύρους και τους είχε κάνει φόρου υποτε­λείς στον Ισρα­ήλ, αλλά η αποστασία του Ισραήλ από τον Θεό είχε ως αποτέλε­σμα οι Σύροι να γί­νουν απειλητικοί και φοβεροί έναντι του Ισραήλ.

Ο υιός Άδερ Β´ κατά την διάρκεια της πολιορκίας της Σαμάρειας έστειλε εξευτελι­στικό μήνυμα στον Αχαάβ λέγοντάς του ότι αν θέλουν να λύσει την πολιορκία, θα πρέπει να ξέρει ο Αχαάβ ότι το ασήμι και το χρυσάφι του όπως και οι γυναίκες του και τα παιδιά του θα είναι δικά του. Ο Αχαάβ που έκανε τον σκληρό στον Ηλία και του μιλούσε με θρασύτητα, απάντησε θετικά στο μήνυμα του Σύρου βασιλιά, με την προσθήκη ότι όχι μόνο τα πλούτη του και οι γυναίκες του και τα παιδιά του αλλά κι αυτός ο ίδιος θα είναι δούλος δικός του. Ο εξευτελισμός του αποστάτη βασιλιά σε όλη την μεγαλοπρέπειά του! Όσοι δεν γίνονται δούλοι του Θεού γίνονται δούλοι των ανθρώπων και μάλιστα με τους χειρότερους όρους.

Ο υιός Άδερ Β´ μόλις έλαβε την απάντηση έστειλε νέο μήνυμα πιο εξουθενωτικό· ότι στέλνει την άλλη μέρα τους απεσταλμένους του να ερευνήσουν το παλάτι αλλά και τα σπίτια όλων των υπηκόων του Αχαάβ και ό,τι τους αρέσει επιπλέον, εκτός από το χρυσάφι και το ασήμι, θα τα πάρουν όλα. Μετά το νέο αυτό θρασύ και εγωιστικό και κακόβουλο μήνυμα ο Αχαάβ συμβουλεύτηκε τους άρχοντες και τον λαό του τι πρέπει να πράξει και εκείνοι απάντησαν να αρνηθεί.

Ο υιός Άδερ Β´ χολωμένος από την απάντηση στέλνει τρίτο μήνυμα μεστό επάρ­σεως κακίας και ιταμότητας ότι «ο Θεός να τον τιμωρήσει, αν δεν οδηγήσει τόσους πολ­λούς στρατιώτες εναντίον της Σαμάρειας, που θα μπορούν με τις χούφτες τους να ση­κώσουν όλο το χώμα της Σαμάρειας και τα μπάζα από τα τείχη και τα σπίτια της που θα καταστραφούν». Ο Αχαάβ τότε απάντησε θυμόσοφα· «Αρκετά, φθάνουν πλέον τα μεγάλα και επηρμένα λόγια. Ας μη καυχάται ο σκυφτός σαν να είναι ορθός».

Ο υιός Άδερ Β´, όταν έλαβε την απάντηση του Αχαάβ, γλεντούσε με τους συμ­μάχους και ο οίνος έρεε άφθονος. Γλέντι, ναρκισσισμός, αυτοπεποίθηση και αίσθημα ασφαλείας τα γνωρίσμα­τα των ηγετών των ισχυρών κρατών (πρβλ. Δαν. 5° κεφ.) αλλά και των αμαρτωλών ανθρώπων (πρβλ. Λουκ. 17,26). Ο έμπειρος όμως και θε­όπνευστος βασιλιάς Δαυΐδ θα σημειώσει ότι «κατεπόθησαν εχόμενα πέτρας οι κριταί αυτών» (Ψαλμ. 140,6). Θα καταποντιστούν, αν και στέκονται πάνω σε σταθερό και ακλόνητο έδα­φος, αυτοί που θέλουν με θρασύτητα και αλαζονεία να καθορίσουν τις τύχες του κόσμου.

Την κρίσιμη αυτή στιγμή για τον Αχαάβ και τον λαό του, ο αληθινός Θεός τον οποίον τόσο πίκρανε κι αυτός και ο λαός του με την προσκόλλησή του στην ειδωλο­λατρία, δείχνει τον πλούτο της αγάπης του και της χρηστότητας του με την αποστολή ενός αγνώστου σε μας προφήτου του. Οι ανά τους αιώνες προφήτες και απόστολοι το μεγάλο δώρο του Θεού προς τον κόσμο. Ο προφήτης αυτός αποκαλύπτει στον Αχαάβ ότι ο Θεός, για να γνωρίσει ότι μόνο αυτός είναι ο αληθινός Θεός, θα του παραδώσει στα χέρια του όλον τον πολυ­πληθή στρατό του Σύρου βασιλιά. Στην ερώτηση του Αχαάβ με ποιό τρόπο ο Θεός θα του παραδώσει τους Σύρους και ποιός θα ηγηθεί του πολέμου ενα­ντίον τους, ο προφήτης απάντησε με τους υπηρέτες των αρχόντων τους οποίους θα οδηγήσεις εσύ στον πόλεμο. Αμέσως ο Αχαάβ συγκέντρωσε τους υπη­ρέτες των αρ­χόντων και είδε ότι είναι διακόσιοι τριάντα και στρατολόγησε για περισ­σότερη σιγουριά και όλους τους Ισραηλίτες που μπορούσαν να πολε­μήσουν και βρή­κε ότι είναι επτά χιλιάδες άνδρες. Χωρίς να χάνει χρόνο κατά το με­σημέρι επιτέθηκε αιφνιδιαστικά στον υιό Άδερ Β´ που έπινε και μεθούσε με τους συμμάχους του βασι­λείς στην πόλη Σοκχώθ. Ο Αχαάβ επιτέθηκε πρώτα με τους υπηρέτες των αρχόντων όπως του είπε ο προφήτης. Ο υιός Άδερ Β´ μόλις ενημε­ρώθηκε ότι Ισραηλίτες έρχο­νται προς το μέρος του ζήτησε να μάθουν οι δικοί του αν έρχονται με ειρηνικό σκο­πό ή για να τους επιτεθούν. Και στις δύο περιπτώσεις διέτα­ξε να τους συλλάβουν ζω­ντανούς και αυτό να το κάνουν γρήγορα, ώστε να μη προ­λάβουν να έρθουν ενισχύ­σεις από την Σαμάρεια. Οι δυνάμεις όμως του Αχαάβ, πρώτα οι διακόσιοι τριάντα νέοι και μετά οι επτά χιλιάδες ήδη είχαν βγει από την Σα­μάρεια και επιτέθηκαν στους Σύρους τους οποίους έτρεψαν σε φυγή. Όλα τα πολεμι­κά άρματα, το ιππικό και πλή­θος λάφυρα πέσανε στα χέρια των Ισραηλιτών. Ο επηρμένος υιός Άδερ Β´ μόλις που κατόρθωσε να διασωθεί, τρεπόμενος σε φυγή, πάνω σε άλογο ενός ιππέως του.

Ο προφήτης, που είχε παρουσιασθεί προηγουμένως στον Αχαάβ, παρουσιάστηκε και πάλι στον ίδιο και του είπε· «Έχε δύναμη και θάρρος. Πρόσεξε όμως καλά τι θα κάνεις, γιατί το επόμενο έτος ο βασιλιάς της Συρίας θα επιτεθεί ξανά εναντίον σου».

Πράγματι οι επιτελείς του υιού Άδερ, επηρεασμένοι απο τις αφελείς αντιλήψεις τους περί θεών, του είπαν ότι χάσαμε την μάχη, γιατί ο Θεός του Ισραήλ είναι Θεός των ορεινών τόπων και όχι των πεδινών. Αν πολεμήσουμε σε πεδινό τόπο, τότε οπωσδή­ποτε θα τους νικήσουμε. Αναδιοργάνωσε λοιπόν τον στρατό σου, δίωξε τους τριάντα δύο συμμάχους σου βασιλείς και αντικατέστησέ τους με δικούς σου στρατη­γούς. Θα αναπληρώσουμε τα κενά από τις απώλειές μας, θα δημιουργήσουμε καινούργιο ιππι­κό και άρματα, θα πολεμήσουμε εις πεδινό τόπο και έτσι θα τους νι­κήσουμε. Ο βασιλιάς των Σύρων πείσθηκε στις υποδείξεις τους και έπραξε ανάλογα. Κατά την άνοιξη του επο­μένου έτους επιθεώρησε, αρίθμησε και απέγραψε τον στρα­τό του και ανέβηκε στην πόλη Αφεκά για να πολεμήσει τον Ισραήλ. Οι Ισραήλιτες αμέσως συγκεντρώθηκαν για να τους απωθήσουν, αλλά ήταν τόσο λίγοι μπροστά στο πλήθος των Σύρων, που έμοιαζαν με δύο κοπάδια κατσικιών.

Τότε παρουσιάστηκε ξανά ο προφήτης, που τον συμβούλευε τι θα κάνει, και του είπε· «Επειδή είπαν οι Σύροι ότι ο Θεός του έθνους του Ισραήλ είναι Θεός των ορει­νών τόπων και όχι των πεδινών, γι' αυτό εγώ θα παραδώσω την μεγάλη αυτή δύναμη στα χέρια σας και τότε θα εννοήσεις ότι εγώ είμαι ο μόνος αληθινός Θεός».

Οι Ισραηλίτες στρατοπέδευσαν απέναντι των Σύρων επί επτά μέρες χωρίς να γίνει καμμία μάχη. Κατά την εβδόμη μέρα άρχισε ο πόλεμος και τότε οι Ισραηλίτες σκότωσαν σε μία μέρα εκατό χιλιάδες πεζούς στρατιώτες. Οι Σύροι πανικοβλήθηκαν και για να γλιτώσουν υποχώρησαν και μπήκαν στην Αφεκά. Εκεί όμως από θεία ενέργεια έπεσε το τείχος πάνω στους είκοσι επτά χιλιάδες υπόλοιπους στρατιώτες και τους φόνευσε. Αχαάβ και υιέ Άδερ να μάθετε ποιος είναι αληθινός Θεός και πόση η δύναμή του. Ο υιός Άδερ Β´ σώθηκε μόνο με ελάχιστους.

ΑΡΧΙΜ. ΜΕΛΕΤΙΟΣ ΑΠ. ΒΑΔΡΑΧΑΝΗΣ

Κορυφή