ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΙΣΛΑΜ - του Σεβ. Μητροπολίτου Πειραιώς κ. Σεραφείμ

Το Σεβ. Μητροπολίτου Πειραις κ. Σεραφεμ

  ΚΑΤΑ τήν ρθόδοξο Χριστιανική Θεολογία γνωρίζουμε τι Θεός εναι πολύτως νας, λλά μονάδα εναι τρισυπόστατη. Τά τρία πρόσωπα τς γίας Τριάδος κφράζουν τόν τρόπον τς αώνιας καί ναλλοίωτης πάρξεως το νός καί μόνου Θεο. Μία καί μόνη εναι οσία το Θεο, λλά χει τρες ποστάσεις, δηλαδή τρία πρόσωπα. Τά πρόσωπα βεβαίως διακρίνονται μεταξύ τους, λλά διάκριση δέν σημαίνει διαίρεση κατά τά πρότυπα τς κτιστς πραγματικότητας. Τά πρόσωπα κοινωνον σύμφωνα μέ τήν ταυτότητα τς μίας οσίας καί χουν μαζί καί χωριστά τό πλήρωμα τς θεότητας πλήν το ατίου, γιατί μοναδικό ατιο τς πάρξεως το Υο καί το γίου Πνεύματος εναι Θεός Πατέρας. Γι’ ατό κάθε πρόσωπο εναι λόκληρος Θεός καί δέν χουμε τρες Θεούς λλά να πολύτως.

  Οσία καί φύση το Θεο εναι ταυτόσημες, σημαίνουν τόν να καί μόνο Θεό. Πρόσωπο καί πόσταση εναι πάλι ταυτόσημες ννοιες, σημαίνουν τήν διαιτερότητα ς τομικότητα. Συνεπς ο τρες ποστάσεις πάρχουν αωνίως καί συναϊδίως στήν κφανση τς μίας οσίας. Ατός εναι νας καί μοναδικός τρόπος τς αώνιας κατάληπτης καί ναλλοίωτης πάρξεως το νός καί μόνου Θεο. Στήν ΐδια ατή σχέση τν τριν προσώπων, μοναδικό ατιο εναι Θεός Πατέρας.

  ποκαλυφθείς ληθινός Θεός εναι μονάδα τρισυπόστατη, κατά τήν οσία του εναι όρατος καί κατάληπτος καί πέκεινα πάντων. στόσο καθίσταται ρατός καί καταληπτός διά μέσου τν κτίστων νεργειν του, πό τίς ποες προέρχεται λος κτιστός λικός καί πνευματικός κόσμος. πομένως ,τι γνωρίζομεν γιά τόν Θεόν δέν εναι οσία του λλά ο κτιστες νέργειές Του, πού ποκαλύπτονται στή Δημιουργία καί δίνουν οσία καί πόσταση στά πάντα. Διά μέσου το δευτέρου Προσώπου τς γίας Τριάδος, το Αωνίου καί σάρκου Λόγου, πού νανθρώπησε σέ μία δεδομένη στορική στιγμή καί γινε καί τέλειος νθρωπος καί νσαρκος Λόγος, κατανοομε τό μυστήριο τς Δημιουργίας καί γινόμαστε κατά υοθεσίαν κοινωνοί καί μέτοχοι τς Θεότητος.

* * *

  Τό Κοράνιον, ερόν βιβλίον το Μουσουλμανισμο, ποτελε γιά τούς Μουσουλμάνους τήν ληθινή ποκάλυψη το ληθινο Θεο καί τήν τελευταία κδοση το αωνίου ρχετύπου, πού συνιστ τό σφαλές κριτήριο γιά τήν λήθεια τν Γραφν, πού προηγήθηκαν δηλ. τόσον τς «Τορά» Πεντατεύχου τς Παλαις Διαθήκης, τν Ψαλμν, σον καί το «ντζίλ»–Εαγγελίου καί πού πικυρώνει πορρίπτει τήν αθεντικότητα τς διδασκαλίας τους δέν ποδέχεται τήν πίστιν ες τήν Θεότητα το ησο Χριστο διά τς σούρας ( Τράπεζα 5:19) «πιστοι εσίν ο λέγοντες τι Μεσσίας Υός τς Μαριάμ εναι Θεός. Επέ ατος, τίς δύναται νά ναχαιτίσ τόν Θεόν, άν θελήσ νά καταστρέψ τόν Μεσσίαν Υόν τς Μαριάμ καί τήν μητέραν ατο καί πάντα τά πί τς γς ντα;».

  πορρίπτει σαύτως τήν πίστιν ες τήν πατρότητα το Θεο, διότι φελς συνδέεται ατη μετ’ ποδοχς συζύγου καί τέκνων, καί βεβαίως τήν πίστιν ες τήν γίαν Τριάδα, διά τς σούρας το Κορανίου: (Α γυνακες 4:169) «Πιστεύετε θεν ες τόν Θεόν καί ες τούς ποστόλους Ατο καί μή λέγετε τι πάρχει Τριάς. Παύσατε λέγοντες τοτο καί θά φεληθτε, διότι ες εναι μόνον Θεός. Δεδοξασμένον εη τό νομα το Κυρίου, οτος δέν χει Υόν. Τά ν τος ορανος νω καί τά ν τ γ κάτω ες Ατόν νήκουσι μόνον. προστασία ατο εναι παρκής».

  πορρίπτει σαύτως τήν Σταύρωσιν καί τήν νάστασιν το ληθος Θεο Σωτρος καί Λυτρωτο Κυρίου ησο Χριστο μέ τή σούρα το Κορανίου (Α γυνακες 4:156): «Καί επον μες φονεύσαμεν τόν Μεσσίαν ησον, Υόν τς Μαριάμ τόν πόστολον το Θεο. Οχί δέν φόνευσαν, δέν σταύρωσαν ατόν λλά τερον τινά μοιον ατ. Ο δέ συζητήσαντες πί το ντικειμένου τούτου μειναν ατοί ο διοι ν τ μφιβολί, δέν σαν βέβαιοι περί τούτου λλά κατά εκασίαν. ληθς οτοι δέν φόνευσαν ατόν λλ’ Θεός ν τ σχύι καί σοφί ατο μετεκαλέσατο ατόν».

  Εσάγει γεώδεις, χωματένιες σαρκικές δονές στόν Παράδεισο μέ τήν σούρα το Κορανίου (Α γυνακες 4:60) « πιστεύων καί πράττων τό γαθόν εσελεύσεται ες κήπους περιρρύτους πό ρυάκων, κε θά μένει αωνίως, κε θά ερη γυνακας σπίλους καί εάρεστον σκιάν» καί θεσπίζει τό γκλημα καί τό φόνο καί τήν πιβολή τς βίας σάν πρακτικές διαδόσεως τς δθεν ποκαλύψεως το Θεο μέ τήν σούρα το Κορανίου ( μετάνοια 9:5) «ταν παρέλθωσι ο εροί μνες, τότε φονεύετε τούς πολυθεϊστάς που ν συναντήσητε, ζωγρετε πολιορκοντες καί νεδρεύοντες ατούς», καθώς καί μέ τή σούρα ( Μωάμεθ 47:4–10) «πόταν συνανττε τούς πίστους, φονεύετε καί κατασφάζετε, συγκρατοντες στερρς τά δεσμά το αχμαλώτου. Μετά δέ τήν κατάπαυση τς μάχης φετε αυτόν λεύθερον νταλλάξατε ντί λύτρων. Πράττετε οτως άν βούλετο Θεός θά θριάμβευε διος π’ ατν, λλά ποβάλλει μς ες τόν πόλεμον διά νά δοκιμάσει μς διά τν δέ... σοι πιστοί άν συνδράμετε τόν Θεόν ες τήν μάχην Ατο κατά τν πίστων, καί Θεός θά συνδράμει μς κατευθύνων τά μέτερα διαβήματα».

  Παρά μως τά νωτέρω στό Κοράνιον περιγράφεται καί ναγγέλλεται Εαγγελισμός τς περαγίας Θεοτόκου καί ειπαρθένου Μαρίας καί γέννησις το Λυτρωτο καί Θεο καί Σωτρος ησο Χριστο μέ τήν σούρα: ( Μαριάμ 19:16–29) « Μωάμεθ, πραγματεύθητι ν τ Κορανί περί τς Μαριάμ. Πς ατη πεσύρθη το οκου της, πρός τό νατολικόν μέρος. καλύφθη διά πέπλου, στις πέκρυψεν ατήν κ τν φθαλμν των. Καταπέμψαμεν ατ τό Πνεμα μν, περ νώπιόν της λαβεν νθρωπίνην μορφήν. Ατη δέ επεν: Ζητ καταφύγιον παρά το Οκτίρμονος ναντίον σου, άν φοβεσαι ατόν. Οτος δέ πεκρίθη. γώ εμι πόστολος το Κυρίου σου πεμφθείς πρός σε, πως σοί δώσω υόν γιον. Πς τοτο προσέθηκεν ατη ν νδρα ο γινώσκω καί ν οκ εμί κόλαστος. δέ πεκρίθη οτω γενήσεται, Κύριος σου επεν τοτο δι’ μέ εναι εκολον. σται δέ σημεον τος νθρώποις καί τεκμήριον τς μετέρας μακροθυμίας. Τό θέσπισμα πηγγέλθη δη. Συνέλαβεν υόν καί πεσύρθη ες μεμακρυσμένον μέρος κατέλαβον δέ ατήν α δύναι το τοκετο πλησίον δένδρου φοινίκων... Καί πορεύθη ες τόν οκον ατς φέρουσα ες τούς βραχίονας τό υόν της. Μαριάμ παράδοξον ργον πραξας».

  Σέ λλη σούρα ( Τράπεζα 5:116–117) το Κορανίου γίνεται δεκτόν τό κατ’ ξοχήν προφητικόν ξίωμα το ησο Χριστο καί πονέμονται σέ Ατόν τίτλοι, πού δέν ποδίδονται πό τό Κοράνιον στόν διον τόν Μωάμεθ: «πεκρίθη ησος: Πς δυνάμην νά επω ... Σύ γνως τά ν τ μυχ τς καρδίας μου... γώ δέν δίδαξα ατος τάς ντολάς σου. Λατρεύετε τόν Θεόν τόν Κύριον μο τε καί μν. ν σ διέμενον πί τς γς δυνάμην νά μαρτυρήσω περί ατν, νν μως νεκλίθην παρά σο. Σύ ατός ώρας τά πάντα καί ε μάρτυς πάντων». Στήν σούρα ( Βος 2:81) ναφέρεται τό Κοράνιον στόν ησον Χριστόν μέ τούς λόγους «Παρέσχομεν τ ησο Υἱῷ τς Μαριάμ σημεα προφαν τς ποστολς ατο νισχύσαντες ατόν διά το γίου Πνεύματος». Δέν ποκαλεται στό Κοράνιον ησος Χριστός μόνον «Προφήτης καί πόστολος», λλά κόμη «Μεσσίας», «Λόγος Θεο», θεωρεται «Νεός δάμ», διότι γεννήθη κατά διαίτερον περφυσικόν τρόπον καί χι πως ο λλοι νθρωποι. Στήν σούρα το Κορανίου (Α γυνακες 4:169) διακηρύσσεται « Μεσσίας ησος Υός τς Μαριάμ, πόστολος το Θεο καί Λόγος Ατο».

  Τό νακαινιστικόν ργον το ησο Χριστο περιγράφεται στό Κοράνιον μέ τρόπον διθυραμβικόν στήν σούρα ( οκος μράν 3:40–42, 43) που ναφέρεται « Μεσσίας θά κληθ ησος υός τς Μαριάμ νδοξος ν τ κόσμ τούτ καί ν τ μέλλοντι καί ες κ το οκου το Κυρίου. Θά διδάξει τούς νθρώπους πό τς βρεφικς ατο λικίας καί ετα γενόμενος νήρ. σεται δέ κ τν ναρέτων... καί θά διδάξ τήν βίβλον, τήν σοφίαν, τήν Πεντάτευχον καί τό Εαγγέλιον. ησος σται πόστολος το Θεο πρός τούς υούς σραήλ καί θά επη πρός ατούς. ρχομαι πρός μς διά τν σημείων το Κυρίου μν. Θά σχηματίσω πό χον πτηνόν, θά μφυσήσω ες ατό διά τς δυνάμεως το Θεο, θά λάβ ζωήν. Θά θεραπεύσω τόν κ γενετς τυφλόν καί τόν λεπρόν, θά ναστήσω νεκρούς διά τς δυνάμεως το Θεο καί θά επω μν ,τι φάγετε καί ,τι κρατετε κρυπτόν ν τ οκί μν. Τατα πάντα σονται θαύματα δι’ μς, άν εσθε πιστοί». Τά δια παναλαμβάνονται καί στήν σούραν ( Τράπεζα 5:109–111).

  Σέ πολλά σημεα το Κορανίου τονίζεται τι ησος Χριστός γεννήθη κατά τρόπον περφυσικόν κ τς Παρθένου Μαριάμ καί το Πνεύματος το Θεο. Οδαμο ναφέρεται σάν υός νδρός τινός, πως συνήθιζαν ο ραβες, λλά πάντοτε ς ησος Υός τς Μαριάμ, ποος πό το βρεφικο δη λίκνου κατέχει σοφίαν, μιλε, ναγγέλλει τό ργον Του, βεβαιώνει τήν γνότητα τς Μητρός Του. Στή σούρα ( Μαριάμ 19:30–32) ναφέρονται « Μαριάμ νευσε πρός ατούς να ρωτήσωσι τό βρέφος. Πς, ρώτησαν, δύναται νά λαλήσ πρός μς τό βρέφος κείμενον τι ν τ λίκν; Εμί δολος το Θεο, επεν τό βρέφος, Κύριος μοι δώρησεν τήν βίβλον ποιήσας με προφήτην».

  Στό Κοράνιον Μωάμεθ γνωρίζει καί σέβεται τήν πέροχον θαυματουργικήν δύναμιν το Μεσσίου. ναφέρει θεραπεες σθενν, καθαρισμόν λεπρν, νάστασιν νεκρν καί κόμη θαύματα, τά ποα μνημονεύονται πό τά πόκρυφα Εαγγέλια. διαιτέρα μφασις δίδεται στό θαμα το ησο Χριστο, διά το ποίου διέθρεψε τούς πεντάκις χιλίους νδρας στήν ρημον. Στή σούρα ( Τράπεζα 5:112–115) ναφέρεται: «Επον ο μαθηταί πρός τόν ησον· Υέ τς Μαριάμ δύναται Κύριός Σου νά καταβιβάσ μν ξ ορανο τράπεζα πλήρη δεσμάτων; καί ησος πεκρίθη· φοβήθητε τόν Θεόν, άν εσθε εσεβες. πιθυμομεν επον ο μαθηταί παρακαθήσαντες νά εωχηθμεν π’ ατς καί τότε στερεωθήσεται καρδία μν, θά γνωρίσωμεν τι δίδαξας μν τήν λήθειαν καί σόμεθα μολογηταί σου. Καί ησος Υός τς Μαριάμ δεηθείς πρός τόν Θεόν επε: Κύριε καί Θεέ μου καταβίβασον ξ ορανο τράπεζα πρός εωχίαν το πρώτου καί το τελευταίου μν καί ατη στω ς τεκμήριον τς σς παντοδυναμίας. Διάθρεψον μς Σύ ριστος τν διατροφέων. Επεν Θεός: Θά καταβιβάσω ατήν πρός μς πλήν οαί ες τόν μή πιστεύοντα ες τό θαμα τοτο».

  Σέ δέκα τρία κεφάλαια ναφέρεται περαγία Θεοτόκος Μαρία μέ ξόχως τιμητικόν τρόπον σάν σπιλος παρθένος, στήν σούραν (Ο Προφται 21:91), «ες δέ τήν σπιλον Παρθένον νεφυσήσαμεν τό Πνεμα μν». Σάν νάρετος μήτηρ το ησο στήν σούραν ( Τράπεζα 5:79) « δέ μήτηρ ατο (Μεσσίου) το νάρετος». Σάν γνή πάσης κηλδος μεταξύ λων τν γυναικν, στήν σούρα ( οκος μράν 3:37) «Καί επεν γγελος· Μαριάμ Κύριος σου ξέλεξέ σε καί τήρησέ σε γνήν πάσης κηλδος μεταξύ λων τν γυναικν».

  Κατόπιν λων ατν τν νωτέρω νδεικτικς ναφερομένων σημείων το Κορανίου παραθέτομεν τό κήρυγμα το Κυρίου καί Θεο καί Σωτρος μν ησο Χριστο κ το ερο Εαγγελίου, πού προηγήθη ξ (6) λοκλήρους αἰῶνες τς μφανίσεως το ραβος μπόρου Μωάμεθ (γεννήθη τό τος 570 μΧ στή Μέκκα τς ραβικς χερσονήσου, υός το μπνταλάχ καί τς μινα Μπίν­τ Οαχάμπ πό τήν φυλή τν Κουραϊσιτν, πού νκε στήν οκογένεια τν Χασιμιτν καί πού ρφανός νετράφη πό τόν πάππον του μπν­τούλμουτταλίμπ καί τόν θεον του μπού Ταλίμπ. 25ετής ν συνεζεύχθη τήν 40χρονη χήρα Χαντίτζα καί λλας κτώ (8) πισήμους γυναίκας. Μετά τόν θάνατόν της ρχισε νά κηρύττει τό 610 μ.Χ. σέ λικία 40 τν χων πολλάς μφιβολίας διά τό ργον ατό). Τό κήρυγμα λοιπόν το διακηρυσσομένου καί πό τόν Μωάμεθ σάν Μεσσίου δηλ. πεσταλμένου το Θεο, πού προανήγγειλαν λοι ο Προφται τς Παλαις Διαθήκης, καί Θεανθρώπου Κυρίου μν ησο Χριστο εναι ντελς ντίθετον μέ ,τι Μωάμεθ συνέλαβε σάν δέα περί το νός καί ληθινο Θεο καί τήν διεκήρυξε.

  Παραθέτομεν τρία μόνο νδεικτικά σημεα πό τό πειρο πλθος, πού πάρχει:

  Α. «Ε γαπτε τούς γαπντας μς, ποία μν χάρις στί; καί γάρ ο μαρτωλοί τούς γαπντας ατούς γαπσι. καί άν γαθοποιτε τούς γαθοποιοντας μς, ποία μν χάρις στί; καί γάρ ο μαρτωλοί τό ατό ποιοσι. καί άν δανείζητε παρ ν λπίζετε πολαβεν, ποία μν χάρις στί; καί γάρ ο μαρτωλοί μαρτωλος δανείζουσι, να πολάβωσι τά σα. πλήν γαπτε τούς χθρούς μν καί γαθοποιετε καί δανείζετε μηδέν πελπίζοντες, καί σται μισθός μν πολύς, καί σεσθε υοί ψίστου, τι ατός χρηστός στιν πί τούς χαρίστους καί πονηρούς. Γίνεσθε ον οκτίρμονες, καθώς καί πατήρ μν οκτίρμων στί» (Λουκ. 6, 32–36).

  Β. «Ο περ τοτων δ ρωτ μνον, λλ κα περ τν πιστευντων δι το λγου ατν ες μ, να πντες ν σιν, καθς σ, πτερ, ν μο κγ ν σο, να κα ατο ν μν ν σιν, να κσμος πιστεσ τι σ με πστειλας. κγ τν δξαν ν δδωκς μοι δδωκα ατος, να σιν ν καθς μες ν σμν, γ ν ατος κα σ ν μο, να σιν τετελειωμνοι ες ν, κα να γινσκ κσμος τι σ με πστειλας κα γπησας ατος καθς μ γπησας. πτερ, ος δδωκς μοι, θλω να που εμ γ κκενοι σι μετ’ μο, να θεωρσιν τν δξαν τν μν ν δδωκς μοι, τι γπησς με πρ καταβολς κσμου. πτερ δκαιε, κα κσμος σε οκ γνω, γ δ σε γνων, κα οτοι γνωσαν τι σ με πστειλας· κα γνρισα ατος τ νομ σου κα γνωρσω, να γπη ν γπησς με ν ατος κγ ν ατος» (ωαν. 17, 20–26).

  Γ. «Πλανσθε μ εδτες τς γραφς μηδ τν δναμιν το Θεο· ν γρ τ ναστσει οτε γαμοσιν οτε κγαμζονται, λλ ς γγελοι Θεο ν οραν εσι» (Ματθ. 22, 29–30).

  λόκληρο τό Εαγγέλιον ποκαλύπτει τήν πατρική σχέση το Θεο μέ τόν νθρωπο καί καλε τόν νθρωπο χι νά ποταγ στόν Θεόν, λλά νά νωθ μέ τήν θεία του φύση καί νά γίν Θεός καί νθρωπος κατά χάριν. Τό κήρυγμα το Μεσσίου δέν φοροσε σφαλς μόνο τούς βραίους λλά λο τό νθρώπινον γένος κατά τόν λόγον Ατο πρός τούς μαθητάς Του: «Πορευθέντες μαθητεύσατε πάντα τά θνη βαπτίζοντες ατούς ες τό νομα το Πατρός καί το Υο καί το γίου Πνεύματος διδάσκοντες ατος τηρεν πάντα σα νετειλάμην μν· καί δού γώ μεθ’ μν εμι πάσας τάς μέρας ως τς συντελείας το αἰῶνος» (Ματθ. 28, 19–20). Τό Εαγγέλιο το ησο Χριστο δέν ρθε νά καταργήσ τόν Μωσαϊκόν Νόμον καί τούς Προφήτας, λλά νά τούς συμπληρώσ καί εναι μόνη καί πλήρης γιά τόν Θεόν, τόν κόσμον καί τόν νθρωπον λήθεια, ποία πεδείχθη καί σφραγίσθη χι μέ τό κήρυ-γμα τν ποστόλων καί μαθητν το Χριστο μόνον, λλά μέ τό αμα καί τό μαρτύριόν τους, διότι τά ληθινά παιδιά το ληθινο Θεο οδέποτε πεβλήθησαν μέ τήν βία καί τήν μάχαιρα καί τόν θάνατο τν λλων λλά μέ τό θαμα καί τήν προσωπική τους θυσία. Τό ληθές κήρυγμα λοιπόν το Χριστο, το Μεσσίου βεβαιοται μέ τήν μαρτυρία καί τό μαρτύριο πί τρες λοκλήρους αἰῶνες τν ποστόλων, τν Πατέρων τς κκλησίας καί 11.000.000 περίπου σφαγιασθέντων κατακρεουργηθέντων καί καέντων μαρτύρων καί γίων Της καί πομένως γείρεται κατόπιν λων τν νωτέρω τό μείλικτο ρώτημα: ποος λέγει τήν λήθειαν; ησος Χριστός, Θεάνθρωπος, πού γεννήθη στόν κόσμον ατόν περφυσικς, διά το Πνεύματος το Θεο καί χι κατά τήν φυσικήν δόν τν νθρώπων, πως ποδεικνύεται καί διά τς παραθέσεως τν νωτέρω σουρν τι ποδέχεται καί διακηρύσσει πλήρως καί Μωάμεθ στό Κοράνιόν του, καί το ποίου ησο Χριστο τό κήρυγμα ποτελε συμπλήρωσιν καί λοκλήρωσιν τς ες τούς Προφήτας τς Παλαις Διαθήκης γενομένης πό το Θεο ποκαλύψεως, δέ Λόγος Του καί νάστασίς Του μς δίδεται ψευδής διά τν μέ τόν θάνατό τους μαρτυρησάντων τήν λήθειαν λόγος καί ο πεποιθήσεις νός κοινο νθρώπου, το ραβα μπόρου Μωάμεθ, υο το μπνταλάχ καί τς μινα Μπίντ Οαχάμπ, πού ζησε ξακόσια χρόνια μετά τόν ησον Χριστόν καί πού γεννήθηκε, πως λοι ο νθρωποι γεννιονται κατά φύσιν καί πού νατρέπουν πλήρως καί οσιαστικς λον τό περιεχόμενον τς ποκαλύψεως το Θεο διά τν προφητν καί το νσαρκωθέντος, σταυρωθέντος καί ναστάντος Υο Του, Κυρίου μν ησο Χριστο;

  ταν ληφθ πιπροσθέτως τι Μωάμεθ π’ οδενός προφητεύθη, διότι σχυρισμός του στή σούρα το Κορανίου (Πολεμική παράταξη 61:6) « δέ ησος Υός τς Μαριάμ επε πρός τόν λαόν ατο· υοί σραήλ, γώ εμί πόστολος το Θεο πεμφθείς πρός μς, πως κυρώσω τήν πρό μο ποσταλεσαν Πεντάτευχον καί εαγγελίσωμαι μν τήν λευσιν τέρου ποστόλου μετ’ μέ, ο τό νομα χμέτ» καθώς καί θέσις τν Μουσουλμάνων ρμηνευτν τι δθεν στό Εαγγελικό δάφιο ω. 16, 7 «άν μή πέλθω Παράκλητος οκ λεύσεται πρός μς, άν δέ πορευθ πέμψω ατόν πρός μς» πρχε ρχικά λέξις περικλυτός, καί χι Παράκλητος, ποία σημαίνει νδοξος καί εναι συνώνυμος τς κορανικς λέξεως χμέτ, εναι ντελς νάξια ντικρούσεως, διότι προσκρούουν στήν πί ξι αἰῶνες, μέχρι τς μφανίσεως τς δθεν ποκαλύψεως το Κορανίου, χριστιανική πίστη, Οκουμενικές Συνόδους, θεολογία, συγγραφική δραστηριότητα, παγχριστιανική πεποίθηση καί πιστήμη καί μάλιστα στήν κοινή λογική, διότι εναι ντελς διανόητο νά νέμενε Θεός ξι λοκλήρους αἰῶνες πό τήν περφυσική νσάρκωση, δράση καί παρουσία το Μεσσίου καί νάληψή του στούς ορανούς, γιά νά ποστείλει τήν δθεν σφραγίδα πάντων τν προφητν, δηλαδή τόν κοινόν νθρωπον Μωάμεθ.

  ντιθέτως ληθινός Παράκλητος, τό τρίτο πρόσωπο τς γίας Τριάδος, τό Πανάγιον Πνεμα πεφοίτησε πενήντα μέρες μετά τήν νάσταση το Χριστο καί δέκα μετά τήν νάληψή Του στούς μαθητάς καί ποστόλους Του δρύοντας τήν κκλησία Του, πού εναι τό σμα Του μέ κενον κεφαλή, νδυναμώνοντας τούς κρυβομένους καί τρομοκρατημένους μαθητάς το Χριστο, γιά νά κηρύξουν σέ λο τόν κόσμο τό Εαγγέλιο τς υοθεσίας το νθρώπου πό τόν Θεό Πατέρα καί νά διαφορήσουν γιά τήν προσωπική τους τύχη καί γιά τά τρομακτικά βάσανα καί τελικά τόν μαρτυρικό καί πώδυνο θάνατο, πού θά «κέρδιζαν» πό λη ατή τήν πνευματική προσπάθεια.

  ταν ληφθ πίσης π’ ψιν τι Μωάμεθ κατά τά νωτέρω πέβαλε τήν θρησκεία του μέ τήν βία, τόν θάνατο καί τήν ξουσία, καί τό κυριώτερον, άν σαν ληθες ο δθεν ποκαλύψεις, πού γένοντο σέ ατόν πό τόν φερόμενον σάν ρχάγγελον Γαβριήλ, θά πρεπε Θεός νά εναι ντελς παράφρων, φ’ σον λλα κήρυσσε καί πεκάλυπτε πί αἰῶνες στό νθρώπινον γένος καί ξακόσια χρόνια μετά τήν τελευταίαν του ποκάλυψιν «μετέβαλε γνώμην» καί λλαξε ιζηδόν τήν περί το αυτο του γνωστοποίηση. πειδή μως ατό εναι βλασφημία καί βρις κατά το ληθινο Θεο, ποος, πως τό μεγαλειδες σύμπαν, «τό ργον τν χειρν Του» ποδεικνύει μέ τήν περμαθηματικήν κρίβειαν τν δισεκατομμυρίων γαλαξιακν σχηματισμν, εναι πανσοφία, εναι πόλυτος λήθεια, εναι πόλυτος γάπη, λογικς εναι ντελς δύνατον νά χει συμβε. Καί κατά λογική κολουθία τό συμπέρασμα, πού ξάγεται εχερς, εναι τι κοινός νθρωπος Μωάμεθ διεμόρφωσε, ξακόσια χρόνια μετά τήν λοκλήρωση τς Θείας ποκαλύψεως, ξ δίας πρωτοβουλίας, σκέψεως καί ντιλήψεως τό θρησκευτικό του σύστημα, πού ποτελε συμπίλημα ρχαίων ραβικν θρησκευτικν δοξασιν, ουδαϊκν καί χριστιανικν ντιλήψεων, καί τό χρησιμοποίησε, γιά νά συνενώσει τίς ραβικές φυλές τς ποχς του καί γιά νά δημιουργήσει τό θεοκρατικό, γεμονικό του καθεστώς, κατακτώντας τήν ξουσία καί δημιουργώντας κράτος.

  ς κ τούτων Μουσουλμανισμός ποτελε βαθυτάτη πλάνη καί θρησκευτική παραδοχή ατο δέν ποτελε ποκάλυψη το ζντος Θεο, λλά νθρωποπαθές κατασκεύασμα, πού οδεμία σχέση χει μέ τήν λήθεια το ποκαλυφθέντος στήν Παλαιά Διαθήκη Δημιουργο το σύμπαντος κόσμου νός καί μοναδικο Τρισυποστάτου Θεο στούς γενάρχες το βραϊκο θνους βραάμ, σαάκ, ακώβ καί ξαιρέτως στόν Προφήτη Μωϋσ καί κατά τήν Καινή Διαθήκη νσαρκωθέντος ν τ προσώπ το Λόγου Ατο σέ κπλήρωση τν νά τούς αἰῶνας προφητειν γιά τήν σωτηρία το κόσμου. Τίς νωτέρω θέσεις δέν τίς ποβάλλω μέ φονταμενταλιστική διάθεση χθρότητος καί ντιπαραθέσεως, λλά πειδή προκύπτουν εθέως πό τό θεωρούμενο πό τούς Μουσουλμάνους συνανθρώπους μας καί συμπολίτες μας ερό βιβλίο, πού ταυτοποιε τό λόγο το Θεο (Κοράνιο).

 

«ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΤΥΠΟΣ» ΑΡ. ΦΥΛ. 1834

ΜΕΛΕΤΙΟΣ ΑΠ. ΒΑΔΡΑΧΑΝΗΣ
ΑΡΧΙΜΑΝΔΡΙΤΗΣ

Κορυφή