ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΓΡΙΠΗ

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Βογατσικοῦ 7 - 546 22 Θεσσαλονίκη, τηλ. 2310-227-677, καὶ τηλεομ. 2310-230-722.-

Θεσσαλονίκη, .-24.07.2009

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

«Περὶ τῆς Θείας Κοινωνίας κατὰ τὴν Γρίπη»


  Ἐξ ἀφορμῆς καὶ νέων δημοσιευμάτων γιὰ τὴν συμμετοχὴ στὴ Θεία Κοινωνία κατὰ τὴν μεταδιδομένη ἤδη γρίπη, καὶ ἐπειδὴ ἀναμειγνύεται καὶ τὸ ὄνομά μου, θεωρῶ χρέος μου νὰ δηλώσω τὰ ἑξῆς:

 

1. Τὴν 16-7-09 ἦλθαν στὸ Γραφεῖο μου δημοσιογράφοι μὲ ἕξι κάμερες τηλεοράσεως γιὰ νὰ τοὺς ἀνακοινώσω ἕνα κείμενο γιὰ τὸ Σκοπιανὸ ζήτημα. Στὸ τέλος τῆς ἐπικοινωνίας μας μὲ ἠρώτησαν αἰφνιδίως τί θὰ γίνῃ μὲ τὴν Θεία Κοινωνία καὶ τὸ συνωστισμὸ στοὺς ἱεροὺς Ναοὺς ἐν ὄψει τῆς ταχέως μεταδιδομένης γρίπης. Τοὺς ἀπήντησα ἄμεσα ὅτι τέτοιο ζήτημα δὲν ὑφίσταται γιὰ τὴν Ἐκκλησία, διότι ἡ Θεία Κοινωνία εἶναι τὸ ὕψιστο ἱερὸ Μυστήριο, καὶ ἡ συμμετοχὴ σὲ αὐτὸ εἶναι ζήτημα ἀκραδάντου πίστεως, ποὺ ἐνυπάρχει στὴ ζωὴ τῶν πιστῶν Χριστιανῶν ἀπὸ αἰώνων, καὶ συνεχίζεται καὶ σήμερα. Ἑπομένως δὲν ἔχομε κανένα πρόβλημα. Σὲ ἔκφραση ἀμφιβολίας ἀπὸ κάποιον, ἀνέφερα ὅτι οἱ χιλιάδες τῶν ἱερέων μας «καταλύουν» ἐπὶ χρόνια τὸ ἅγιο Ποτήριο, ἀπὸ τὸ ὁποῖο ἐκοινώνησαν οἱ πιστοὶ καὶ μὲ τὴν αὐτὴ λαβίδα, καί, δόξα τῷ Θεῷ, εἶναι κατὰ πλειονότητα μακροβιώτατοι. Ἡ δύναμις τοῦ ἱεροῦ Μυστηρίου εἶναι λυτρωτικὴ καὶ ἀκατανίκητη. Στὸ τέλος, εἶπα στοὺς δημοσιογράφους καὶ τὴν πληροφόρηση ἀπὸ εἰδικό, ὅτι τὰ μικρόβια δὲν ἀντέχουν στὸ ἀσῆμι, μὲ τὸ ὁποῖο ἀπὸ αἰώνων κατασκευάζονται τὰ δισκοπότηρα καὶ ἡ λαβίδα τῆς Θείας Κοινωνίας. Αὐτὸ ἐλέχθη διότι κάποιοι ἀδελφοί μας, ὁμοιάζουν πρὸς τὸν Ἀπόστολο Θωμᾶ καὶ θέλουν καὶ πειστήρια τῆς ἀληθείας.


2. Ἐνῶ ἡ ἐνημέρωση αὐτὴ μετεδόθη ἀκριβῶς ἀπὸ τὰ μέσα ἐνημερώσεως, ἕνας τηλεοπτικὸς σταθμὸς τῆς Ἀθήνας, μὲ μεγάλη θεαματικότητα, μετέδωσε στὸ βραδυνὸ δελτίο εἰδήσεων τὸ δεύτερο μέρος τῶν λεχθέντων ἀπὸ μένα, καὶ παρέλειψε τὸ πρῶτο, ποὺ ἦταν τὸ σημαντικώτερο γιὰ τὴν δύναμη τῆς πίστεως καὶ τοῦ ἀπροσίτου μυστηριακοῦ περιεχομένου τῆς Θείας Κοινωνίας. Αὐτὴ ἡ δημοσιογραφικὴ παράβαση, ἔδωσε ἀφορμὴ καὶ στὴ Διαρκῆ Ἱερὰ Σύνοδο νὰ ἀσχοληθῇ καὶ μὲ αὐτὸ τὸ θέμα.


3. Στὴ συνέχεια προσεκλήθην σὲ ἄλλο μεγάλο τηλεοπτικὸ σταθμὸ τῆς Ἀθήνας γιὰ νὰ συζητήσωμε τὸ θέμα. Ὁ συμμετέχων στὴ συζήτηση ἰατρὸς, εἰδικὸς ἐπιστήμων, κατέθεσε ὅτι στὸν ἄρτο ποὺ τρῶμε καὶ χρησιμοποιεῖται στὴ Θεία Κοινωνία, καὶ στὸ κρασὶ ὡσαύτως, δὲν μποροῦν νὰ ἐπιβιώσουν ἰοὶ ὅπως τῆς γρίπης ! Ἀπὸ τῆς πλευρᾶς μου ἀνέγνωσα στὸ τηλεοπτικὸ κοινὸ δύο ἐπίσημα ἔγγραφα τοῦ ὑπουργείου Ὑγιείας-Προνοίας καὶ τοῦ Πανελληνίου Ἰατρικοῦ Συλλόγου ἀπὸ τὸ 1988, ὅταν εἶχε τεθῇ ὅμοιος προβληματισμὸς γιὰ τὸ Ἔητζ, ὅπου τὸ Ὑπουργεῖο καὶ ὁ Ἰατρικὸς κόσμος τάσσονται μὲ τὶς ἀπόψεις τῆς Ἐκκλησίας μας περὶ τῆς δυνάμεως τῆς πίστεως καὶ περὶ τοῦ ὑψίστου μυστηριακοῦ χαρακτῆρος τῆς Θείας Κοινωνίας, ἐνῶ οἱ θέσεις καὶ οἱ ἁρμοδιότητες τῆς Ἐκκλησίας τοῦ Χριστοῦ εἶναι μοναδικὲς καὶ ἀναμφισβήτητες. Ἐκεῖ οὐσιαστικὰ ἔκλεισε καὶ τὸ θέμα. Ὁ Θεὸς βοηθὸς στὴν πίστη μας, στὴ ζωή μας, στὰ ἔργα μας καὶ στὶς ἐλπίδες μας γιὰ τὸ μέλλον.

 

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ

+ Ο ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΘΙΜΟΣ

 

 

ΜΕΛΕΤΙΟΣ ΑΠ. ΒΑΔΡΑΧΑΝΗΣ
ΑΡΧΙΜΑΝΔΡΙΤΗΣ

 

 

 
Κορυφή