ΠΡΟΣΕΥΧΗ Π. ΙΩΗΛ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ

Δέσποτα Θεέ, Πάτερ Παντοκράτωρ, η πηγή της αγάπης και της καλωσύνης, προσέρ­χομαι με ευλάβειαν και ταπείνωσιν ενώπιον της Μεγαλωσύνης σου, εν ονόματι του Μονογενούς σου Υιού και Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού, όστις είπεν “όσα εάν αιτήσητε προσευχόμενοι εν τω ονόματί Μου από τον Πατέρα θα τα λάβετε” και παρακαλώ την πατρικήν σου ευσπλαχνίαν να με επισκεφθής διά του Παναγίου και Ζωοποιού Σου Πνεύματος και να εισακούσης την προσευχήν μου ταύτην και παράκλησιν δια την σωτηρίαν μου.

Θεέ μου, Πιστεύω εις Σε, πλην δυνάμωσέ μου την πίστιν.

Ελπίζω εις Σε, αλλά κάμε βεβαίαν την ελπίδα μου.

Σε αγαπώ, αλλά πολλαπλασίασε την προς Σε αγάπην μου.

Μετανοώ διά τας αμαρτίας μου, αλλά αύξησέ μου την μετάνοιαν.

Θεέ μου, Σε λατρεύω, διότι Εσύ είσαι η πρώτη μου Αρχή.

Σε ποθώ, διότι Συ είσαι το έσχατον τέλος μου.

Σε ευχαριστώ, διότι Συ είσαι ο αιώνιος ευεργέτης μου.

Σε επικαλούμαι, διότι Συ είσαι ο μόνος προστάτης μου.

Θεέ μου ευδόκησον: Να με οδηγείς με την σοφίαν Σου.

Να με παρηγορείς με το έλεός Σου και

Να με προστατεύεις με την δύναμίν Σου.

Εις Σε αφιερώνω:

Τας σκέψεις μου, τα λόγια μου, τα έργα μου,

τας στενοχωρίας, τας θλίψεις μου,

'Ωστε εις το εξής:

Να μην σκέπτομαι παρά μόνον Σε.

Να μην ομιλώ παρά μόνον διά Εσέ.

Να μην εργάζωμαι παρά μόνον διά Σε και

Να μη στενοχωρούμαι παρά μόνον διά Σε.

Κύριε, ενίσχυσε την θέλησίν μου ώστε να θέλω εκείνο που θέλεις Συ, διότι το θέλεις Συ και όσον το θέλεις Συ.

Σε παρακαλώ: Να φωτίσεις τον νου μου.

Να κυριεύσεις την θέλησίν μου.

Να καθαρίσεις το σώμα μου και

Να αγιάσεις την ψυχήν μου.

Θεέ μου, βοήθησέ με:

Εις την εξιλέωσιν των περασμένων αμαρτιών μου.

Εις την διόρθωσιν των παθών και ελαττωμάτων που με κυριεύουν

Και εις την εργασίαν των αρετών που ανήκουν εις την θέλησίν μου.

Γέμισε την καρδιά μου: Από επιθυμίαν προς τας αρετάς Σου,

Από μίσος και αποστροφήν προς τα ελαττώματά μου,

Από περιφρόνησιν προς τον κόσμον.

Είθε Κύριε, να ενθυμούμαι να είμαι πάντοτε:

Πειθαρχικός εις τους ανωτέρους μου.

Συμπαθητικός προς τους κατωτέρους μου.

Πιστός εις τους φίλους μου και

Επιεικής εις τους εχθρούς μου.

Βοήθησέ με να νικήσω: Την ηδονήν διά μέσου της αυταπαρνήσεως.

Την φιλαργυρίαν διά μέσου της ελεημοσύνης.

Την οργήν διά μέσου της πραότητος και

Την χλιαρότητα διά μέσου του ζήλου και της ευσεβείας.

Μην με αφήσεις ποτέ να λησμονώ όπως ενώνω:

Την προσοχήν εις τας προσευχάς μου.

Την εγκράτειαν εις τα γεύματά μου.

Την ακρίβειαν εις τα καθήκοντά μου και

Την εμμονήν εις τας αποφάσεις μου.

Κύριε, έμπνευσόν μου την φροντίδα, ίνα έχω πάντοτε:

Συνείδησιν ευθείαν.

Εξωτερικήν εμφάνισιν σεμνήν.

Συνομιλίαν εποικοδομητικήν και

Συμπεριφοράν κοινωνικήν.

Είθε απαύστως να επιμελούμαι:

'Οπως υπερνικώ την φύσιν.

'Οπως ακολουθώ την χάριν.

'Οπως φυλάττω τον νόμον σου και

'Οπως καθιστώ εμαυτόν άξιον δια την σωτηρίαν.

Θεέ μου, δος μου να εννοήσω:

Την σμικρότητα της γης,

το μεγαλείον του ουρανού,

την βραχύτητα του χρόνου και

το μάκρος της αιωνιότητος.

Κάμε με: Να ετοιμάζωμαι καθημερινώς διά τον θάνατον.

Να φοβούμαι την κρίσιν Σου.

Να αποφεύγω τον 'Αδην και

Να επιτύχω εις το τέλος τον Παράδεισον,

ίνα δοξάζω, υμνώ και ευλογώ εις τους απείρους αιώνας το Μέγα και Πανάγιον όνο­μά Σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγ. Πνεύματος. Αμήν.

Κορυφή