ΠΡΟΦΗΤΗΣ ΔΑΝΙΗΛ (ΛΑ´.)

Αντίοχος Γ´ο Μέγας (223-187 π. Χ.)

«Και οι υιοί του βασιλιά του βορρά θα συγκεντρώσουν μεγάλη στρατιωτική δύναμη. Ο ένας από αυτούς (διότι ο άλλος θα πεθάνει) θα ορμήσει σαν χείμαρρος που κατακλύ­ζει τα πάντα εναντίον της Αιγύπτου. Θα συγκρουστεί και θα προσβάλει με όλη τη δύνα­μή του τον στρατό της Αιγύπτου. Τότε ο βασιλιάς της Αιγύπτου θα εξαγριωθεί, θα αντε­πιτεθεί εναντίον του βασιλιά του βορρά, θα παρατάξει πολύ στρατό εναντίον του και εν τέλει θα τον νικήσει. Και θα συλλάβει μεν αιχμάλωτο τον στρατό του βασιλιά του βορ­ρά, αλλά θα υπερηφανευθεί η καρδιά του, θα υπερεκτιμήσει την δύναμη του και εν τέλει δεν θα υπερισχύσει, διότι δεν θα προσπαθήσει να τον συντρίψει εντελώς.

»Ο βασιλιάς του βορρά θα επιστρέψει στην πατρίδα του, θα συγκεντρώσει στρατό πολύ περισσότερο από πριν και εν τέλει μετά από κάποια χρόνια θα εισβάλει ξανά στην Αίγυπτο με πολυάριθμο στρατό και με άφθονα πολεμικά εφόδια. Και κατά την εποχή εκείνη πολλοί θα επαναστατήσουν εναντίον του βασιλιά του νότου. Επίσης οι φαύλοι άνθρωποι του λαού σου (οι Ιουδαίοι), επηρμένοι ότι με τα σχέδιά τους θα κατορ­θώσουν να ελευθερώσουν το έθνος τους, το μόνο που θα κατορθώσουν είναι να επαλη­θεύσουν την προφητεία που σου λέγω ότι θα υποφέρουν πολλά κακά από αυτές τι συ­γκρούσεις. Έτσι ο βασιλιάς του βορρά θα εισβάλει με άνεση στην Αίγυπτο, θα πολιορ­κήσει με προσχώματα και με προμαχώνες τα κάστρα των πόλεων και θα τις κυριεύσει. Οι στρατιωτικές δυνάμεις του βασιλιά του νότου δεν θα μπορέσουν να αντισταθούν, οι επίλεκτες του δυνάμεις θα προσπαθήσουν κι αυτές να αντεπιτεθούν, αλλά δεν θα κα­τορθώσουν τίποτα. Ο εισβολεύς βασιλιάς της Συρίας θα κάνει ό,τι θέλει και κανένας δεν θα μπορέσει να τον περιορίσει και να τον τιθασεύσει. Θα επικρατήσει και στην χώρα του Σαβεί και θα την λεηλατήσει. Ενώ όμως είχε αποφασίσει να την κατατρο­πώσει και να την νικήσει ολοκληρωτικά, εν τέλει θα συμβιβαστεί, θα συνάψει ειρήνη με τον βασιλιά της Αιγύπτου και θα του δώσει την κόρη του ως σύζυγο, πιστεύοντας ότι έτσι θα τον υποτάξει με άλλο τρόπο. Η κόρη του όμως θα μείνει πιστή στον σύζυγό της και όχι στον πατέρα της και έτσι θα αποτύχει το σχέδιό του.

»Τότε θα στρέψει την προσοχή του προς τα νησιά του Αιγαίου, θα καταλάβει πολλά από αυτά και θα ξευτελίσει τους άρχοντες των νησιών. Πλην όμως ο εξευτελισμός, που προξένησε στους άρχοντες, θα επιστρέψει σε αυτόν.

Σέλευκος Δ´ο Φιλοπάτωρ (187-175 π. Χ.)

»Σε αντικατάστασή του θα βλαστήσει από την ρίζα του βλαστός βασιλικός, ο οποίος θα συνεχίσει το έργο του. Στην προσπάθειά του να βρει νέα οικονομικά έσοδα θα κα­ταστραφεί όχι με επίθεση ή πόλεμο, αλλά με άλλο δόλιο τρόπο» (Δαν. 11,10-20).

Ας διαφωτίσουμε τα όσα αναφέρει η προφητεία του αρχαγγέλου Γαβριήλ με τα όσα διασώζει η ιστορία για την εποχή εκείνη.

Οι υιοί του Σελεύκου Β´ Καλλινίκου ήταν ο Σέλευκος Γ´ και ο Αντίοχος Γ´. Όταν κάπο­τε ο Σέλευκος Β´έπεσε από το άλογό του και φονεύθηκε τον διαδέχθηκε ο πρε­σβύτερος υιός του Σέλευκος Γ´ ο Κεραυνός. Επειδή όμως ήταν αδυνάτου χαρακτή­ρος και ανίκανος να διοικήσει, τον δηλητηρίασαν οι φίλοι του. Τότε ανέλαβε ο αδελφός του Αντίοχος ο Γ´, ο οποίος βασίλευσε 37 έτη, ενώ ο αδελφός του μόνο 2, και επονομάστηκε Μέγας. Γι ' αυτό ο Γαβριήλ προφητεύει στον Δανιήλ κατ' αρχάς για δύο υιούς, στην συνέχεια όμως ομιλεί μόνο για τον ένα, ο οποίος ανήλθε στον θρόνο μόλις 15 ετών.

Ο Αντίοχος Γ´επετέθη στον Πτολεμαίο Δ´ τον Φιλοπάτορα (221-203 π. Χ.), υιό του Πτολεμαίου Γ´ Ευεργέτου, ορμητικός σαν χείμαρρος που τα παρασύρει όλα. Στην αρχή ο Αντίοχος Γ´ είχε επιτυχίες, αλλά αργότερα ο Πτολεμαίος Δ´ έγινε έξω φρενών με τις επιτυχίες του και αντέδρασε σθεναρά και με πολύ στρατό και έτσι συ­νέτριψε τον Αντίοχο Γ´. Αντί όμως να προχωρήσει, να ολοκληρώσει την νίκη του και να εξολοθρεύσει εντελώς τον αντίπαλό του, αυτός εφησύχασε, πιστεύοντας ότι είναι πλέον ασφαλής. Συνήψε Ειρήνη με τον Αντίοχο τον Γ´ και επιδόθηκε σε ακόλαστη ζωή. Επιπλέον μετέβη στα Ιεροσόλυμα και βεβήλωσε τον ναό.

Μετά 14 έτη ο Αντίοχος Γ´, μετά από επιτυχείς εκστρατείες στην Περσία και την Ινδία και ενώ στην Αίγυπτο διαδέχθηκε τον Πτολεμαίο Δ´ Φιλοπάτορα ο υιός του Πτολεμαίος Ε´ο Επιφανής, σε ηλικία μόλις 5 ετών, επιτέθηκε ξανά εναντίον της Αι­γύπτου με πολύ στρατό. Στην επίθεση τον βοήθησε ο βασιλιάς της Μακεδονίας Φί­λιππος Ε´(221-179 π. Χ.), κάποιοι επαναστάτες στην Αίγυπτο και οι Ιουδαίοι, πιστεύο­ντας έτσι ότι μπορεί να κερδίσουν την ανεξαρτησία τους. Έτσι ο Αντίοχος Γ´ θα μπορέσει να συντρίψει την άμυνα της Αιγύπτου και να επικρατήσει παντού. Θα επικρατήσει και στην χώρα του Σαβεί, που κατά τους ερμηνευτές είναι η Ιουδαία, και θα την λεηλατήσει. Δεν συνέχισε όμως την επέλασή του, ίσως για να μη ερεθίσει τους Ρωμαίους με τις συνεχείς κατακτήσεις του. Προτίμησε να επιβληθεί δι᾽άλλης οδού. Έδωσε την κόρη του Κλεοπάτρα Α´ως σύζυγο στον αντίπαλό του Πτολεμαίο Ε´ τον Επιφανή, πιστεύοντας ότι έτσι θα τον έχει υποχείριό του. Αλλά η θυγατέρα του υπήρξε πιστή στον σύζυγό της και όχι στον πατέρα της. Τα ανθρώπινα σχέδια ποτέ δεν είναι σίγουρα και ασφαλή. Τα πάντα μπορούν να ανατραπούν και να γίνουν τα πάνω κάτω.

Ο Αντίοχος Γ´ θα στραφεί τότε εναντίον των νησιών του Αιγαίου, θα καταλάβει αρκετά από αυτά (Ρόδο, Σάμο, Δήλο) ξευτελίζοντας τους ηγέτες τους. Τότε όμως οι Ρωμαίοι θα του επιτεθούν με τον στρατηγό τους Λούκιο Σκιπίονα στην Μαγνησία του Σιπήλου της Μ. Ασίας (βόρειο-ανατολικά της Σμύρνης) και θα κατορθώσουν να τον νικήσουν, αν και είχε δι­πλάσιο στρατό από αυτούς. Υπέγραψε τότε αναγκα­στικά την ταπεινωτική συνθήκη της Απαμείας (188 π. Χ.). Επιστρέφοντας στην χώρα του και έχοντας ανάγκη χρη­μάτων για να πληρώνει τους φόρους και τα λύτρα στους Ρωμαίους, θέλησε να συλή­σει μια νύχτα τον ναό του Δία στην περιοχή της Ελυ­μαΐδας (στην βίβλο αναφέρεται ως Ελάμ και εξελληνισμένη ως Ελυμαΐδα. Πρωτεύ­ουσα είχε τα Σούσα. Είναι το σημερινό νότιο­-δυτικό Ιράν). Αυτό όμως εξόργισε τον λαό ο οποίος τον φόνευσε μαζί με τους στρα­τιώτες του.

Ο υιός και διάδοχος του Αντιόχου Γ´, Σέλευκος Δ´ο Φιλοπάτωρ (187-175 π. Χ.), υπήρξε καταπιεστής και φιλοχρήματος. Όταν του είπαν ότι με τη συμπεριφορά του θα χάσει τους φίλους του, είπε ότι ο καλύτερος φίλος του είναι τα χρήματα. Ο Σέλευ­κος Δ´, ακολουθώντας τα βήματα του πατέρα του, έστειλε τον αξιωματούχο του Ηλιόδωρο να συλήσει τον ναό της Ιερουσαλήμ (Β´ Μακ. 3,13-40). Ο Ηλιόδωρος, ενώ ο μόνος υιός και διάδοχός του Σελεύκου Δ´ Δημήτριος ήταν στην Ρώμη, επιθυμώντας τον θρόνο του, τον δηλητηρίασε. Δεν τον έσωσαν εν τέλει τα χρήματά του!

Βλέπουμε στα αναφερθέντα ιστορικά στοιχεία ότι οι πολεμικές συγκρούσεις έχουν ως αρχή τους τα συμφέροντα και τον εγωισμό αρχόντων και λαών. Έτσι ο πλανήτης μας καταντά κόλαση. Ο Κάιν είναι ο πρώτος διδάξας, αλλά η αιτία είναι στο αμάρτη­μα των πρωτοπλάστων, που πήγαν να βρουν την ευτυχία μόνοι τους μακριά από τον Θεό. Και το αμάρτημα αυτό το συνεχίζουμε όλοι μας συνειδητά ή ασυνείδητα.

Ο Θεός όλα τα έχει προβλέψει μέχρι λεπτομερειών. Τίποτα δεν του είναι άγνωστο και τίποτα δεν τον εκπλήσσει.

Πάντως ο Θεός, χωρίς να περιορίζει την ελευθερία του ανθρώπου, διοικεί τον κόσμο και κατευθύνει την ιστορία εκεί που θέλει. «Κύριος θανατοί και ζωογονεί, κα­τάγει εις άδου και ανάγει· Κύριος πτωχίζει και πλουτίζει, ταπεινοί και ανυψοί (Α´ Βασ. 2,7).

ΑΡΧΙΜ. ΜΕΛΕΤΙΟΣ ΑΠ. ΒΑΔΡΑΧΑΝΗΣ

Κορυφή