ΠΡΟΦΗΤΗΣ ΔΑΝΙΗΛ (Ι´.)

Ο Αζαρίας τελείωσε την προσευχή του. Όλο το διάστημα κατά το οποίο αυτός προσευχόταν οι υπηρέτες του Ναβουχοδονόσορα, που τους είχαν ρίξει στην κάμινο του πυρός, δεν σταμάτησαν να τροφοδοτούν την φωτιά με εύφλεκτες ύλες, όπως νάφθα (μάλλον ακατέργαστο πετρέλαιο, που υπήρχε από τότε στην περιοχή), πίσσα, στουπιά και κληματόβεργες. Η φωτιά υψώθηκε πάνω από το καμίνι σε ύψος είκοσι πέντε μέτρων. Αλλά και γύρω από το καμίνι η φωτιά θέριεψε τόσο που κατέκαυσε όλους τους Χαλδαίους, που βρισκόταν κοντά και γύρω από το καμίνι. Οι Βαβυλώνιοι συν τοις άλλοις ήταν και πυρολάτρες. Κι όμως το πυρ δεν τους σώζει, αλλά τους τι­μωρεί και για την ειδωλολατρία τους αλλά και διότι βασανίζουν κατ' αυτόν τον τρόπο τους πιστούς του αληθινού Θεού. Είναι μια άλλη προειδοποίηση του Θεού ότι βρίσκονται σε λάθος δρόμο και πρέπει να ανανήψουν.

Ενώ δε αυτά συνέβαιναν έξω από το καμίνι, άγγελος Κυρίου κατέβηκε μέσα στο καμίνι μαζί με τον Αζαρία και τους φίλους του και τίναξε και διασκόρπισε τις φλόγες της φωτιάς έξω από το καμίνι. Και μετέβαλε το μέσο της πυρακτωμένης καμίνου σε τόπο όπου φυσούσε σφυρίζοντας απαλά άνεμος δροσερός. Έτσι που δεν τους άγγισε ούτε τους έβλαψε ούτε τους ενόχλησε καθόλου η φωτιά.

Λέγει ο άγιος Χρυσόστομος ότι η αμαρτία έκανε παθητή και θνητή την φύση των ανθρώπων. Όταν όμως οι άνθρωποι υπηρετούν τον Θεό και υπακούν στις εντολές του, τότε τα σώματά τους γίνονται και πάλι απαθή και άφθαρτα. Το ιστορικό γεγονός της καμίνου του Ναβουχοδονόσορα εξεικονίζει πολύ χαρακτηριστικά ότι το άκτιστο φως του Χριστού στην βασιλεία του Θεού τους μεν δικαίους θα τους αναψύχει και θα τους χαροποιεί, τους δε αμαρτωλούς θα τους κατακαίει και θα τους βασανίζει. Ο ίδιος ο Χριστός θα είναι ο παράδεισος και η κόλαση. Δεν τιμωρεί τους αμαρτωλούς, αλλά οι ίδιοι τιμωρούνται, που δεν έκαναν την φύση τους δεκτική των θείων ενερ­γειών κατά θετικό και όχι αρνητικό τρόπο.

Ο Ιππόλυτος (170-235) ελληνικής καταγωγής και παιδείας θεολόγος στη Ρώμη, που είναι και ο αρχαιότερος ερμηνευτής του βιβλίου του προφήτη Δανιήλ, λέγει ότι ο άγγελος που κατέβηκε ήταν ο Υιός και Λόγος του Θεού, ο Κύριος ημών Ιησούς Χρι­στός. Είναι αυτός που ο Ησαΐας (9,6) γράφει ότι «το όνομα αυτού καλείται μεγάλης βουλής άγγελος». Είναι αυτός που απεκάλυψε τα μυστήρια του Θεού και ως άνθρω­πος υπήρξε ο μεγάλος και κατ' εξοχήν άγγελος του θελήματος του Θεού στους αν­θρώπους. Αυτόν τον άγγελον τον αναγνώρισε το πυρ ως δεσπότη του και δεν τόλμη­σε να τον αγγίξει. Λέγει ο ψαλμωδός· «Εάν γαρ και πορευθώ εν μέσω σκιάς θανάτου, ου φοβηθήσομαι κακά, ότι συ μετ' εμού ει· η ράβδος και η βακτηρία σου αύται με παρεκάλεσαν» (Ψαλ.22,4). Και ο Ησαΐας (43,2) υπόσχεται προφητικά· «Και εάν διέλθης διά πυρός, ου μη κατακαυθής, φλόξ ου κατακαύσει σε». Ο Κύριος είναι πάντα μαζί μας και μας σώζει από το μαρτύριο, ή μας δίδει δύναμη να το αντέξουμε και έτσι ως μάρτυρες να τιμηθούμε στην βασιλεία του. Στο μαρτύριο δεν φαίνεται η δύναμη η δική μας, αλλά η δύναμη του Θεού. Μόνοι μας και χωρίς την βοήθειά του δεν μπορούμε να το αντέξουμε.

Ὀταν οι παίδες είδαν την θαυμαστή βοήθεια του Θεού όπως και την τιμωρία των υπηρετών που τροφοδοτούσαν την φλόγα άρχισαν να υμνούν και να ευλογούν τον Θεό και να προτρέπουν όλα τα κτίσματα και δημιουργήματα να τον δοξολογήσουν και αυτά.

Ο ύμνος των τριών Παίδων

«Ευλογητός και δοξασμένος είσαι, Κύριε ο Θεός των πατέρων μας, εσύ ο οποί­ος είσαι άξιος να υμνείσαι και να εξυψώνεσαι πέραν από κάθε μέτρο στους αιώνες και δοξασμένο ας είναι το ένδοξο και άγιο όνομά σου, το οποίο είναι άξιο να υμνεί­ται και να εξυψώνεται πέραν από κάθε μέτρο εις όλους τους αιώνες. Ευλογημένος εί­σαι στο ναό της αγίας δόξας σου, ανώτερος από κάθε ύμνο και από κάθε δόξα εις τους αιώνες. Ευλογημένος είσαι εσύ που επιβλέπεις από ψηλά τις αβύσσους, εσύ που κάθεσαι επάνω στα χερουβίμ, εσύ που είσαι άξιος να υμνείσαι και να δοξολογείσαι πέραν από κάθε μέτρο εις τους αιώνες. Ευλογημένος είσαι εσύ, ο οποίος κάθεσαι στον θρόνο της αιώνιας βασιλείας σου, εσύ ο οποίος είσαι άξιος να υμνείσαι και να δοξολογείσαι πέραν από κάθε μέτρο εις τους αιώνες. Ευλογημένος είσαι εσύ, ο οποί­ος είσαι στο στερέωμα του ουρανού, εσύ που είναι άξιο και πρέπον να υμνείσαι και να δοξάζεσαι πέραν από κάθε μέτρο εις τους αιώνες.

Προτροπή στα δημιουργήματα και φαινόμενα να υμνήσουν τον Κύριο

»Ευλογείτε όλα τα δημιουργήματα του Κυρίου τον Κύριο· υμνείτε και υπερυψούτε αυτόν εις τους αιώνες. Ευλογείτε οι ουρανοί τον Κύριον· υμνείτε και υπερυψούτε αυ­τόν εις τους αιώνες. Ευλογείτε οι άγγελοι τον Κύριο· υμνείτε και υπερυψούτε αυτόν εις τους αιώνες. Ευλογείτε τον Κύριο όλα τα ύδατα που είναι στο στερέωμα του ου­ρανού· υμνείτε και υπερυψούτε αυτόν εις τους αιώνες. Ευλογείτε όλες οι αγγελικές δυνάμεις Κυρίου τον Κύριο· υμνείτε και υπερυψούτε αυτόν εις τους αιώνες. Ευλογεί­τε ο ήλιος και η σελήνη τον Κύριο· υμνείτε και υπερυψούτε αυτόν εις τους αιώνες. Ευλογείτε τα άστρα του ουρανού τον κύριο· υμνείτε και υπερυψούτε αυτόν εις τους αιώνες.

»Ευλογείτε η βροχή και η δρόσος τον Κύριο· υμνείτε και υπερυψούτε αυτόν εις τους αιώνες. Ευλογείτε όλοι οι άνεμοι τον Κύριο· υμνείτε και υπερυψούτε αυτόν εις τους αιώνες. Ευλογείτε η φωτιά και θερμότητα τον Κύριο· υμνείτε και υπε­ρυψούτε αυτόν εις τους αιώνες. Ευλογείτε το ψύχος αλλά και ο καύσων τον Κύ­ριο· υμνείτε και υπερυψούτε αυτόν εις τους αιώνες. Ευλογείτε οι δροσιές και οι νυ­φάδες τον Κύ­ριο· υμνείτε και υπερυψούτε αυτόν εις τους αιώνες. Ευλογείτε οι νύκτες και οι ημέρες τον Κύριο· υμνείτε και υπερυψούτε αυτόν εις τους αιώνες. Ευλογείτε το φως και το σκοτάδι τον Κύριο· υμνείτε και υπερυψούτε αυτόν εις τους αιώνες. Ευ­λογείτε οι πάχνες και τα χιόνια τον Κύριο· υμνείτε και υπερυψούτε αυτόν εις τους αιώνες. Ευλογείτε οι αστραπές και τα σύννεφα τον Κύριο· υμνείτε και υπερυψούτε αυτόν εις τους αιώνες.

Προτροπή στη γη και τα επί της γης να υμνήσουν τον Κύριο

»Ας ευλογήσει η γη τον Κύριο· ας τον υμνεί και ας τον υπερυ­ψώνει. Ευ­λογείτε τα όρη και τα βουνά τον Κύριο· υμνείτε και υπερυψούτε αυτόν εις τους αιώνες. Ευλο­γείτε όλα τα φυτά τον Κύριο· υμνείτε και υπερυψούτε αυτόν εις τους αιώνες. Ευλογείτε η θάλασσα και όλα τα ποτάμια τον Κύριο· υμνείτε και υπερυ­ψούτε αυτόν εις τους αιώνες. Ευλογείτε όλες οι πηγές των υδάτων τον Κύριο· υμνείτε και υπερυ­ψούτε αυτόν εις τους αιώνες. Ευλογείτε όλα τα κήτη και όσα ζουν και κινούν­ται στα νερά· υμνείτε και υπερυψούτε αυτόν εις τους αιώνες. Ευλογείτε όλα τα που­λιά του ουρανού τον Κύριο· υμνείτε και υπερυψούτε αυτόν εις τους αιώνες. Ευλογείτ­ε όλα τα θηρία και όλα τα ήμερα ζώα τον Κύριο· υμνείτε και υπερυψούτε αυ­τόν εις τους αιώνες.

Προτροπή στους ανθρώπους να υμνήσουν τον Κύριο

»Ευλογείτε οι υιοί των ανθρώπων τον Κύριο· υμνείτε και υπε­ρυψούτε αυτόν εις τους αιώνες. Ευλογείτε Ισραηλίτες τον Κύριο· υμνείτε και υπερυ­ψούτε αυτόν εις τους αιώνες. Ευλογείτε οι ιερείς του Κυρίου τον Κύριο· υμνείτε και υπερυψούτε αυ­τόν εις τους αιώνες. Ευλογείτε οι δούλοι του Κυρίου τον Κύριο· υμνείτε και υπερυ­ψούτε αυτόν εις τους αιώνες. Ευλογείτε τα πνεύματα και οι ψυχές των δικαίων τον Κύριο· υμνείτε και υπερυψούτε αυτόν εις τους αιώνες. Ευλογείτε οι όσιοι και οι τα­πεινοί τον Κύριο· υμνείτε και υπερυψούτε αυτόν εις τους αιώνες.

»Ευλογείτε Ανανία, Αζαρία και Μισα­ήλ τον Κύριο· υμνείτε και υπερυψούτε αυτόν εις τους αιώνες. Διότι μας έβγαλε από τον Άδη και μας έσωσε από τα χέρια του θα­νάτου. Μας γλίτωσε μέσα από το καμίνι και από την αναμμένη φλόγα και μας φύλα­ξε μέσα στην φωτιά. Δοξολογείτε τον Κύ­ριο, διότι είναι καλός και διότι το έλεος και η ευσπλαχνία του είναι ανεξάντλητα και διαρκούν εις τους αιώνες. Ευλογείτε όλοι που σέβεστε τον Κύριο, τον Θεό των θεών· υμνείτε και δοξολογείτε αυτόν, διότι το έλεός του είναι διαρκές και μόνιμο».

ΑΡΧΙΜ. ΜΕΛΕΤΙΟΣ ΑΠ. ΒΑΔΡΑΧΑΝΗΣ

Κορυφή