ΤΟ ΠΡΩΤΕΙΟ ΤΟΥ ΠΑΠΑ – Η ΜΕΓΙΣΤΗ ΠΑΡΕΡΜΗΝΕΥΣΗ ΤΟΥ ΓΡΑΦΙΚΟΥ ΧΩΡΙΟΥ ΚΑΙ Η ΕΞΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ

batikano.jpg
 

Αφού εξετάσαμε λοιπόν στο άρθρο Η εκπόρευση του Αγίου Πνεύματος από τον Θεό Πατέρα τις κακοδοξίες των παπιστών περί της εκπορεύσεως του Αγίου Πνεύματος, ας συνεχίσουμε με την επόμενη μελέτη μας, περί πρωτείο του Πάπα της Ρώμης. Πού βασίζεται και είναι θεμελιώδης οι βάσεις της;

  Ο σημερινός πάπας Βενέδικτος, μιλώντας για τον Απόστολο Πέτρο, με σκοπό να βασίσει την δική του εξουσία, είπε:

  «Ο Σίμων, πριν γίνει απόστολος, παρά την ανθρωπίνην αδυναμίαν του εκλήθη Πέτρος, ο βράχος επάνω στον οποίο εκτίσθη η Εκκλησία. Σ’ αυτόν εδόθησαν και αι κλείδες του Ουρανού».

  Ας πάρουμε τα πράγματα από την αρχή. Βρισκόμαστε στην εποχή που ζούσε και δρούσε ο Κύριός μας στην γη. Λόγω του πλήθος των θαυμάτων του, ο κόσμος ισχυριζόταν διάφορα για την ταυτότητά του, μιας και ο ίδιος δεν είχε πει ξεκάθαρα το ποιος ήταν στ' αλήθεια.

  Έτσι, άλλοι έλεγαν ότι είναι ο Ιωάννης ο Βαπτιστής -ο οποίος προφανώς αναστήθηκε, διότι είχε πεθάνει ήδη μαρτυρικά-, άλλοι ότι είναι ο Ηλίας, άλλοι πάλι πως είναι ο Ιερεμίας ή κάποιος άλλος από τους προφήτες. Τότε ρωτάει ο Χριστός τους μαθητές του:

  «Σεῖς, ποιὸς λέτε ὅτι εἶμαι;», και απαντάει ο Πέτρος δίχως την παραμικρή καθυστέρηση: «Σὺ εἶσαι ὁ Χριστός, ὁ Υἱὸς τοῦ ζωντανοῦ Θεοῦ». Πάνω σε αυτό, του λέει ο Κύριος: «Μακάριος εἶσαι, Σίμων υἱὲ τοῦ Ἰωνᾶ, διότι ἄνθρωπος δὲν σοῦ τὸ ἀπεκάλυψε αὐτό, ἀλλὰ ὁ Πατέρας μου ὁ οὐράνιος. Καὶ ἐγὼ σοῦ λέγω, Σὺ εἶσαι ὁ Πέτρος καὶ ἐπάνω εἰς τὴν πέτραν αὐτὴν θὰ οἰκοδομήσω τὴν ἐκκλησίαν μου καὶ αἱ πύλαι τοῦ Ἅδη δὲν θὰ τὴν καταβάλουν. Καὶ θὰ σοῦ δώσω τὰ κλειδιὰ τῆς βασιλείας τῶν οὐρανῶν καὶ ὅ,τι δέσῃς εἰς τὴν γῆν, θὰ εἶναι δεμένο εἰς τοὺς οὐρανούς. Καὶ ὅτι λύσῃς εἰς τὴν γῆν, θὰ εἶναι λυμένο εἰς τοὺς οὐρανοὺς».

  Ας ακούσουμε τον Άγιο Χρυσόστομο πώς ερμηνεύει αυτό το κομμάτι της Γραφής όπου δίνει ιδιαίτερη σημασία στο να αποδείξει την θεότητα και την εξουσία του Υιού. Εμείς, για το παρών άρθρο τουλάχιστον, ας εστιάσουμε στα περί Πέτρου λεγόμενα, διότι αυτά μας αφορούν για τον σκοπό μας. Τι λέγει λοιπόν ο Άγιος;


  «”Και εγώ σου λέγω, συ είσαι ο Πέτρος, και επάνω εις αυτήν την πέτραν θα οικοδομήσω την Εκκλησίαν μου”, δηλαδή επάνω εις την πίστιν της ομολογίας. Με τα λόγια αυτά αποκαλύπτει, ότι πρόκειται πολλοί πλέον να πιστεύσουν, και εξυψώνει το φρόνημά του, και τον διορίζει ποιμένα. “Και αι ύλαι του Άδου δεν θα ημπορέσουν να την καταστρέψουν”. Εάν δε δεν θα ημπορέσουν να γίνουν ισχυρότεται της Εκκλησίας, πολύ ποερισσότερον δεν θα γίνουν ισχυρότεραι από εμένα. Επομένως μη θορυβηθής όταν θ' ακούσης, ότι θα παραδοδώ και θα σταυρωθώ.

  Εις την συνέχειαν αναφέρει και άλλην τιμήν. “Και εγώ θα σου δώσω τα κλειδιά των ουρανών”. Ποια η σημασία των λόγων, “Και εγώ θα σου δώσω”; Όπως ακριβώς ο Πατήρ σου απεκάλυψε να γνωρίσης εμένα έτσι και εγώ θα σου δώσω. Και δεν είπε, θα παρακαλέσω τον Πατέρα, μολονότι αυτό εφανέρωνε μεγάλην εξουσίαν και παρουσίαζεν απερίγραπτον το μέγεθος της δωρεάς, αλλ' “Εγώ θα σου δώσω”. Τι θα μου δήσης; ειπέ μου. “Τα κλειδιά των ουρανών· ώστε όσα θα ήθελες δέσει εις την γην, θα είναι δεμένα εις τους ουρανούς· και όσα θα ήθελες λύσει εις την γην, θα είναι λυμένα εις τους ουρανούς”. Πώς λοιπόν δεν ανήκει εις την εξουσίαν αυτού που λέγει, “Εγώ θα σου δώσω”, το να τους τοποθετήση εκ δεξιών και εξ αριστερών του;»


  Πού θα οικοδομήσει ο Κύριος λοιπόν την εκκλησία Του; Ο Άγιος μας απαντά: «επάνω εις την πίστιν της ομολογίας». Δεν όρισε τοπίο, δεν όρισε συγκεκριμένο ανάδοχο, αλλά έδειξε ότι η Εκκλησία θα οικοδομείται από πιστούς Ιεράρχες λόγω της ομολογίας τους! Στην συγκεκριμένη περίπτωση ο Πέτρος ομολόγησε την πεποίθησή του για το ότι ο Χριστός είναι ο Υιός του Θεού, για αυτό και ο Κύριος του έδωσε την εξουσία να λύνει και να δένει αμαρτήματα. Δεν είναι από μόνο του αυτονόητο ότι εδώ γίνεται νύξη της γενικής ιεροσύνης; Ως ποιημένες, ομολογώντας την Πίστη τους στον Χριστό, έχουν την «εξουσία» μέσω της ιεράς εξομολογήσεως να συγχωρούν αμαρτήματα. Τα αμαρτήματα που συγχωρούνται συνεπώς εδώ στην γη, συγχωρούνται και στον ουρανό.

  Παρά του καθαρού νοήματος, ο Πάπας ισχυρίζεται ότι είναι ανάδοχος του Αποστόλου Πέτρου και ότι δικαιούται για αυτό τον λόγο μια «ιδιαίτερη» εξουσία στην ιεραρχία της Εκκλησίας. Οι παπιστές στηρίζουν αυτή την ψευδοδιδασκαλία τους σε συγκεκριμένο πρόσωπο και σε συγκεκριμένο τόπο, -δηλαδή, στην πόλη της Ρώμης, στο Βατικανό. Ισχυρίζονται ότι εφόσον ο Απόστολος Πέτρος μαρτύρησε στην Ρώμη, ο Χριστός αναφερόταν στο μέρος της Ρώμης όταν είπε: «ἐπάνω εἰς τὴν πέτραν αὐτὴν θὰ οἰκοδομήσω τὴν ἐκκλησίαν μου» και όχι στην ομολογία Πίστεως του Πέτρου. Αυτό καθαυτού είναι μια απέραντη ανοησία, δίχως καν να έχουμε εξετάσει αν όντως ο Απόστολος μαρτύρησε στην Ρώμη. Δεν χρειάζεται να το εξετάσουμε για να βγάλουμε το παραπάνω συμπέρασμα, αλλά για να φύγει κάθε αμφιβολία, ας το κάνουμε κι αυτό.

  Τι στοιχεία έχουμε λοιπόν για το ότι ο Απόστολος Πέτρος βρήκε μαρτυρικό θάνατο στην πόλη της Ρώμης; Αγαπητοί Αναγνώστες, εγώ δεν μπόρεσα να βρω κανένα στοιχείο που να αποδεικνύει αυτό, βρήκα όμως πολλά που αποδεικνύουν το αντίθετο.

  Η αλήθεια μάλλον είναι, ότι ο Απόστολος Πέτρος δεν είδε ποτέ την Ρώμη από κοντά. Άλλωστε ο Απόστολος των Εθνών ήταν ο Απόστολος Παύλος, όχι ο Απόστολος Πέτρος. Ο Απόστολος Παύλος επισκέφτηκε την Ρώμη τουλάχιστον δύο φορές, όπου φυλακίστηκε και έγραψε διάφορες επιστολές από εκεί. Ο Απόστολος Παύλος μαρτύρησε στην Ρώμη. Ποτέ του δεν ανέφερε τον Απόστολο Πέτρο ως παρών, ούτε άφησε να εννοηθεί ότι βρέθηκε κάποια στιγμή ο Απόστολος Πέτρος στην Ρώμη, ενώ ο Απόστολος Πέτρος πέθανε πιο νωρίς από τον Απόστολο Παύλο. Για να βρούνε κάποιο πάτημα λοιπόν, οι παπικοί στηρίζονται στις Ψευδοϊσιδώρειες διατάξεις, μια συλλογή κειμένων αγνώστου συγγραφέα, που έγινε στη Γαλλία κατά τον 9ο αιώνα μ. Χ.. Πρόκειται όμως για κείμενα προπαγάνδας, τα οποία είχαν τον σκοπό να αυξήσουν και να τεκμηριώσουν την εξουσία του Πάπα.

  Ένα ενδιαφέρον άρθρο για το θέμα αυτό, του κ. Στεργίου Ν. Σάκκου, Ομ. Καθηγητού Πανεπιστημίου, βρίσκεται εδώ: Πήγε ο Απόστολος Πέτρος στην Ρώμη; και νομίζω ότι είναι αρκετά ενδιαφέρον να το διαβάσει κανείς.

  Ο Πέτρος ονομάστηκε «Στόμα των μαθητών του Χριστού» ο δε Παύλος «Στόμα του Χριστού». Ο σκοπός μας δεν είναι να μειώσουμε την αγιότητα του Αποστόλου, -μη γέννοιτο!- αλλά να δείξουμε πόσο αβάσιμες είναι οι «πηγές» και οι ισχυρισμοί των παπιστών. Ο Απόστολος Πέτρος δεν υπήρξε ποτέ πρώτος πάπας της Ρώμης. Ο πρώτος Πάπας ή Επίσκοπος της Ρώμης, σύμφωνα με ιστορικές πηγές, ήταν ο Αίνος.

  Βλέπουμε λοιπόν, ότι η προπαγάνδα δεν υπάρχει μόνο στον πολιτικό τομέα. Ομολογίες Πίστεως γίνονται τοπία και η αλήθεια γίνεται ψέμα. Αυτή είναι, αγαπητοί μου, η Ρωμαιοκαθολική «Εκκλησία». Λειτουργεί μέσω προπαγάνδας για να τεκμηριώσει την εξουσία της. Καμαρώστε την!

  Όσο όμως υπάρχουν πιστοί και πραγματικοί Χριστιανοί, ο Κύριός μας θα εισακούει τις προσευχές τους. Αυτό απέδειξε και πάλι, εφόσον σταμάτησε πρόωρα ο διάλογος ο οποίος μας αναστάτωσε τόσο πολύ. Βλέπουμε λοιπόν ότι υπάρχει η αλήθεια, υπάρχει ο Χριστός, υπάρχει η ελπίδα και είναι με το μέρος μας! Αμήν.

 

Ανδρέας Παπανδρέου
επιμελητής της ιστοσελίδας

 

 

ΜΕΛΕΤΙΟΣ ΑΠ. ΒΑΔΡΑΧΑΝΗΣ
ΑΡΧΙΜΑΝΔΡΙΤΗΣ

Κορυφή