Ο ΠΑΠΙΣΜΟΣ ΕΙΝΑΙ ΑΙΡΕΣΙΣ - του π. Αναστασίου Γκοτσοπούλου

Το π. ναστασίου Γκοτσοπούλου, φημερίου Ι. Ν. γίου Νικολάου Πατρν

  ΔΗΜΟΣΙΕΥΘΗΚΕ στν τοπικ τύπο Πατρν πιστολ το θεολόγου κ. Παν. νδριόπουλου μ τίτλο « Πάτρα, ο Καθολικο κα π. Κύριλλος». ν κα πιστεύω τι λεπτ θεολογικ θέματα εναι πολ πικίνδυνο ν ξετάζονται στν Τύπο, ς μο πιτρέψει κ. νδριόπουλος, ναλαμβάνοντας τ ρίσκο, στν περιορισμένο χρο νς ρθρου, ν σχολιάσω ρισμένα σημεα τς πιστολς του, τ ποα δημιουργον πικίνδυνη σύγχυση στ λα το Θεο:

  Γράφει κ. νδριόπουλος: « ερέας δν χει κανένα δικαίωμα ν κφράζει ς πίσημη καμμία δογματικ γνώμη».

  Τί σημαίνει «πίσημη δογματικ γνώμη»;

  1. ν σημαίνει προσωπικ ποψη, ντίθετη μ τ διδασκαλία τς κκλησίας μας, σφαλς –ς ερέας– δν χει τέτοιο δικαίωμα. λλ μήπως τέτοιο δικαίωμα χει νας πίσκοπος Πατριάρχης; σφαλς κα Πατριάρχης δν χει, πως κα ερέας!

  2. ν σημαίνει τν διδασκαλία τς κκλησίας μας, χι μόνο χει δικαίωμα ερέας ν τν κφράζει, λλ χει πρώτιστο καθκον, χει ψιστη ποχρέωση ν κφράζει κα ν κηρύττει τ διδασκαλία τς κκλησίας μας, πως ποχρέωση χει κα Πατριάρχης!

  λλωστε, πραγματικς Θεολόγος στν Παράδοση τς κκλησίας μας εναι γιος, ατς ποος ζε κα μεταδίδει νόθευτη τν μπειρία τς κκλησίας, τν μπειρία τς Θ. ποκαλύψεως. Κα βέβαια μπειρία ατή, Θεολογία, κφράζεται αθεντικ στς Οκουμενικς Συνόδους τν πισκόπων. Ατ μως δν σημαίνει τι στν ζω τς κκλησίας μας μόνο ο πίσκοποι θεολογοσαν, πως σχυρίζεται κ. νδριόπουλος κα ο λοιπο κληρικο σιωποσαν. σφαλς χι! Στ θεολογία το διακόνου, τότε, Μ. θανασίου δογμάτισε Α΄ Οκ. Σύνοδος. Στ θεολογία το ερέως (δν γινε ποτ πίσκοπος) ω. Δαμασκηνο στηρίχθηκε Ζ΄ Οκ. Σύνοδος. Στ θεολογία το ερέως Μαξίμου το μολογητο θεμελιώθηκε Στ΄ Οκ. Σύνοδος. λλ κα ργότερα στν 14ο α. δν θεολόγησε γ. Γρηγόριος Παλαμς, ντας ερέας; Μήπως Θεόδ. Στουδίτης, γ. Νικόδημος γιορείτης ταν πίσκοποι; σφαλς χι! ωσφ Βρυέννιος μοναχς ταν, λλ διδάσκαλος πισκόπων κα Πατριαρχν Κωνσταντινουπόλεως!

  Βέβαια ο Σύνοδοι εναι κυρίως Σύνοδοι πισκόπων. πίσκοπος μως μετέχει σ Συνόδους πρωτίστως ς κφραστής τς μπειρίας τς τοπικς του κκλησίας (κλήρου κα λαο), μπειρία, ποία σφαλς ταυτίζεται μ τν μπειρία τς καθόλου κκλησίας. Πολ μορφα περιγράφει τν νότητα το πισκόπου κα τν π’ ατν πρεσβυτέρων γ. γνάτιος: «τ πρεσβυτέριον… οτως συνήρμωται τ πισκόπ, ς χορδα κιθάρα, δι τοτο ν τ μονοί μν κα συμφών γάπ ησος Χριστς δεται» (πρς φεσίους, IV)!

  Στν πιστολ το κ. νδριόπουλου διακρίνεται –μακάρι ν σφάλλω– μι προσέγγιση τς πισκοπικς Διακονίας στν κκλησία, μλλον παπικς νοοτροπίας. Μήπως κα τ φαινόμενα φορισμν θεολόγων κα μάλιστα ντιρρητικν, δν δράζονται σ’ ατ τν ντίληψη;…

  Γράφει κ. νδριόπουλος: «Κα φόσον καμία Οκουμενικ Σύνοδος δν χει κόμα συνεδριάσει γι ν μελετήσει τν “αρεση” τν καθολικν κα τν λλων, δν μπορε καθένας ν λέει στν κκλησία ,τι “φωτίζεται”. Θεοδ. Βαλσαμώνας μάλιστα θεωρε τος καθολικος σχισματικος κα χι αρετικούς».

  ποψη το κ. νδριόπουλου πς μόνο Οκουμενικ Σύνοδος ( τελευταία γινε τ 787 μ.Χ.) ποφαίνεται τί εναι αρεση εναι διαίτερα πικίνδυνη π κκλησιολογικς πόψεως. ννοε κ. νδριόπουλος, τι ρθόδοξη κκλησία παψε π τ 787 μ.Χ. ν ατοπροσδιορίζεται κα ν ντιδιαστέλλεται π τν πλάνη, τ ψέμα κα τν αρεση; ποψη ατ δν δηγε σ ατοαναίρεση τς ρθόδοξης κκλησιολογίας;

  κ. νδριόπουλος συμπεραίνει τι φο γι τν Παπισμ ποος παρουσιάστηκε μετ τ 9ο α μ.Χ.– δν χει ποφανθε κάποια Οκουμενικ Σύνοδος, κανένας ρθόδοξος, κα μάλιστα κληρικός, δν χει τ δικαίωμα ν τν χαρακτηρίζει ς αρεση! Διερωτμαι μως γι τος Μάρτυρες το εχωβ, τος Μορμόνους, τος Πεντηκοστιανούς, τος τηλευαγγελιστς κ.ο.κ., ποι Οκουμενικ Σύνοδος χει ποφανθε; μήπως κα ατο δν εναι αρετικο!

  σφαλς κα εναι αρετικοί, δηλαδ κτός τς «ΜΙΑΣ, ΑΓΙΑΣ ΚΑΘΟΛΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ», διότι α) ατοπροσδιορίζονται ς μ ρθόδοξοι κα β) ρνονται τν μπειρία κα παράδοση τς κκλησίας μας, δηλ. τν ρθόδοξη Θεολογία, πως ατ χει καταγραφε στς ποφάσεις τν Οκουμενικν, Τοπικν Συνόδων, στ κείμενα τν Πατέρων (consensus Ρatrum), στ λειτουργική της ζωή.

  λλ ατ κριβς δν κάνουν κα ο Παπικο; Δν πιστεύουν ντίθετα σ σα χουν ποφανθε ο Οκ. Σύνοδοι (κυρίως Β΄, λλ κα ο Γ΄, Δ΄, Στ΄ κα Ζ΄); Δν πιστεύουν ντίθετα σ σα διδάσκει κα ζε ρθ.κκλησία μας; Δν ατοπροσδιορίζονται ς μ ρθόδοξοι, μ ποδεχόμενοι τν πίστη μας;

  Γι’ ατ κα τ σύνολο τν γίων τς κκλησίας μας, πο σχολήθηκαν μ τ θέμα ατό, ΟΜΟΦΩΝΑ ποφαίνονται τι Ο ΠΑΠΙΣΜΟΣ ΕΙΝΑΙ ΑΙΡΕΣΗ! Κάθε σύγχρονος πτυχιοχος Θεολογικς Σχολς, κάθε ρθόδοξος ποιμένας (ερέας πίσκοπος κόμα κα Πατριάρχης), ποχρεοται ν σεβαστε τν μόφωνη γνώμη τν γίων μας. Τί μς λένε λοιπν; ( παράθεση εναι νδεικτική).

  Α. Ο γιοι τς κκλησίας μας:

  l Μ. Φώτιος, Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως (866): «Ποις δ θ κλείσει τ ατιά του στ κουσμα τς περβολικς ατς βλασφημίας (το filioque), ποία ναντιώνεται στ Εαγγέλια, ντιτάσσεται στς γίες Συνόδους, πορρίπτει τος μακαρίους κα γ. Πατέρες… ναντίον λων μαζί τν προφητν, ποστόλων, εραρχν, μαρτύρων κα ατν δίων τν Δεσποτικν λόγων βλάσφημη ατ κα θεομάχος φων ξοπλίζεται… ατος τος πατενες κα θεομάχους καταδικάσαμε μ συνοδικ κα θεία ψφο. Κα δν ποφανθήκαμε στηριζόμενοι στς δικές μας κρίσεις. Φέραμε στ φς κα κθέσαμε πάλι σ λους τν ρισμένη π τς μέχρι τώρα Συνόδους κα τος ποστολικος θεσμος καταδίκη… τσι κα ατούς, φο μμένουν στν πολύμορφη πλάνη τους, τος ποκλείσαμε π κάθε χριστιανικ κοινότητα… μόνη κατ το Πνεύματος βλασφημία… ρκε ν τος ποβάλλει σ μύρια ναθέματα… ν ποκόψουμε π τ σμα τς κκλησίας τν γάγγραινα τς βλασφημίας… ν ξεριζώσουμε τ φύτρα τς πονηρίας»1.

  2 γ. Μάρκος Εγενικς (1440): «Οκον ς αρετικος ατος πεστράφημεν κα δι τοτο ατν χωρίσθημεναρετικο εσ ρα κα ς αρετικος ατος πεκόψαμενπόθεν ον μν νεφάνησαν ξαίφνης ντες ρθόδοξοι ο δι τοσούτων χρόνων κα π τοσούτων Πατέρων κα διδασκάλων κριθέντες αρετικο;… φευκτέον ατούς, ς φεύγει τς π φεωςτος χριστοκάπηλους κα χριστεμπόρους»2. «μες δι οδν λλο πεσχίσθημεν τν Λατίνων, λλ’ τι εσίν, ο μόνον σχισματικοί, λλ κα αρετικοί»3.

  3 γ. Γρηγόριος Παλαμς (14ος α): «νίνησι τ παράπαν οδν κα παρ’ ατν τν ορανίων νόων σκευάζηται κα προσάγεται τ τς ψευδοδοξίας αμα»4.

  4 γ. Συμεών, ρχιεπίσκοπος Θεσσαλονίκης (15ος α): στ ργο του «κατ πασν τν αρέσεων» χαρακτηρίζει τος Δυτικος ς αρεση, πο «νεβλάστησεν ες τν κκλησίαν στερον π τν Ζ΄ Οκουμενικν Σύνοδον»5.

  5 γ. Νικόδημος γιορείτης (18ος α): «Ο Λατνοι εναι αρετικο» (σχόλια στν ΜΖ΄ Κανόνα τν γ. ποστόλων, Πηδάλιον, κδ. Ρηγόπουλου, 1991, σελ. 55).

  6 γ. Κοσμς Ατωλς (1779): « νας ντίχριστος εναι Πάπας» (Διδαχ Η΄), «τν Πάπα ν καταράσθε, γιατί ατς θ εναι ατία» (Προφητεία).

  7 γ. Νεκτάριος, πίσκοπος Πενταπόλεως (1920): «Λέγοντας Πάπας πς εναι κεφαλ τς κκλησίας, ξόρισε π τ Δυτικ κκλησία τν ΧριστΑτς περβολικς τύφος το Πάπα, ατ μοναρχομανία του γέννησε τόσες αρέσεις»6.

  Β. γκριτοι Θεολόγοι, Κανονολόγοι κα Κληρικο:

  1 Θεόδωρος Βαλσαμν (12ος α): Δυτικ κκλησία «πεσχοινίσθη πρς θη κα δόγματα τς Καθολικς κκλησίας κα τν ρθοδόξων λλότρια… πέχεσθε τν Λατινικν δογμάτων τε κα συνηθειν»7.

  2 ωσφ Βρυέννιος (1431): «Τοτο (τ filioque) παρασυναγωγν πσαν τεκεν. Τοτο πσαν αρεσιν εσήγαγεν… τς παραδόσεως πάντων τν γίων ναντιότης στι κα τς ρθοδόξου πίστεως νατροπή»8.

  3 ωσήφ, Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως (1430): «Οκ χουσι τοίνυν πολογίαν ο ταλο ελογον περ τς αυτν πλάνης. Ατο γρ αυτος πλάνη κα πώλεια γεγόνασι. Κα ο μόνον ες τ Πνεμα βλασφημοσι τ γιον, λλ κα πσαν σέβειαν κατεργάζονται… μ ον συμπεριενεχθμεν τούτοις … να μ κα μες τ διαβόλ προστεθησώμεθα… Πς γρ νωσις σται μν μυρίων μεσεμβελούντων δογμάτων μεταξ μν;»9.

  4 Γεννάδιος Σχολάριος, Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως (15ος α): «Ε μετ τν Λατίνων νωθήσεσθε οτως, κα το Θεο χωρισθήσεσθε κα δοξίαν ΐδιον ποστήσεσθε»10.

  5 Σίλβεστρος Συρόπουλος, Μ. κκλησιάρχης Κωνσταντινουπόλεως (15ος α): « τν Λατίνων διαφορ αρεσίς στι κα οτως εχον ατν ο πρ μν»11.

  6 γιος ουστνος Πόποβιτς, Καθηγητς Δογματικς (1979): «Ες τν στορίαν το νθρωπίνου γένους πάρχουν τρες κυρίως πτώσεις: το δάμ, το ούδα, το Πάπα… παπισμς μ τν θική του εναι κατ πολ ρειανισμς… τ δόγμα περ λαθήτου το Πάπα εναι χι μόνο αρεσις λλ παναίρεσις. Διότι καμία αρεσις δν ξηγέρθη τόσο ριζοσπαστικς κα τόσον λοκληρωτικς κατ το Θεανθρώπου Χριστο κα τς κκλησίας Του, ς πραξε τοτο παπισμς δι το λαθήτου το Πάπα-νθρώπου. Δν πάρχει μφιβολία. Τ δόγμα ατ εναι αρεσις τν αρέσεων, μία νευ προηγουμένου νταρσία κατ το Θεανθρώπου Χριστο»12.

  7 π. Φιλόθεος Ζερβάκος (1980): «Ο Λατνοι ναντιούμενοι ες τ Πνεμα τ γιον… προσέθεσαν, σκοτισθέντες π το πονηρο, κα τκ το Υο. κολούθως ο Παπολάτραι πέπεσαν ες μυρίους κακοδοξίας κα αρέσεις …εχομαι χάρις το Θεο ν σ φυλάξει π τος λύκους, τος αρετικος»13.

  8 π. ωάννης Ρωμανίδης, Καθηγητς Δογματικς (2001): «Τ filioque εναι αρεσις σχέτως οασδήποτε μεμονωμένης γνώμης κφράσεως κα λληνος συγγραφέως, ν κα δν πάρχει οτε ες λλην»14.

  Γ. λλ κα συνοδικς χει καταδικαστε ς αρεση Παπισμς

  (νδεικτικ ναφορά):

  1 Σύνοδος 879, ν Κωνσταντινουπόλει (χαρακτηρίζεται ς Η΄ Οκουμενικ Σύνοδος): Αρετικ πλάνη προσθήκη το filioque στ Σύμβολο τς Πίστεως.

  2 Σύνοδος 1170, ν Κωνσταντινουπόλει: «Βουλν κατεβάλοντο, να τελείως ποκόψωσι τελεί χωρισμ τν Πάπα κα πάντας τος σν ατοτε ατος τελεί ναθεματισμ παρέδωσαν, καθς κα τς λοιπς αρέσεις… φήσαντες τ ποστολικν “αρετικν νθρωπον μετ πρώτην κα δευτέραν νουθεσίαν παραιτο, εδώς τι ξέστραπτε τοιοτος κα μαρτάνει ν ατοκατάκριτος”»15.

  3 Σύνοδος 1450, ν Κωνσταντινουπόλει (τελευταία Σύνοδος στν Ι. Ν. γ. Σοφίας): Καταδίκη τς νωτικς Συνόδου Φεράρας – Φλωρεντίας κα τν αρετικν διδασκαλιν τν Λατίνων16.

  4 Σύνοδος 1722, ν Κωνσταντινουπόλει: «Ν ποδιώχνετε τ ψεδος… ν πέχετε μακρι π τς καινοτομίες κα τος νεωτερισμος τν Λατίνων, ο ποοι δν φησαν κανένα δόγμα κα μυστήριο κα παράδοση τς κκλησίας, πο ν μ τ φθείρουν κα τ νοθεύσουν»17.

  5 Σύνοδος 1838 ν Κωνσταντινουπόλει: «Ν προφυλάξωμεν τ γνήσια τέκνα τς νατολικς κκλησίας π τς βλασφημίας το Παπισμοτ βάραθρα τν αρέσεων κα τος ψυχοφθόρους κρημνος τς παπικς πλάνης των… να γνωρίσητε σον τ διάφορον μν τν ρθοδόξων π τν Κατόλικων, να μ πατσθε π το λοιπο π τ σοφίσματα κα καινοφωνίας τν ψυχοφθόρων τούτων αρετικν… τς ματαιόφρονος κα σατανικς τούτων αρέσεως»18.

  6 Πατριάρχες Κωνσταντινουπόλεως, λεξανδρείας, ντιοχείας, εροσολύμων, 1848: «π ατς τς αρέσεις, πο διαδόθηκαν σ μεγάλο μέρος τς οκουμένης, γι τος λόγους, πο γνωρίζει Κύριος, ταν κάποτε ρειανισμός. Σήμερα εναι κα Παπισμός… (τ filioque) εναι αρεση κα ατ, πο τν πιστεύουν αρετικογι’ ατ κα μία, γία, Καθολικ κα ποστολικ κκλησία κολουθώντας τ χνη τν γίων Πατέρων, νατολικν κα δυτικν, κήρυξε κα παλαι π τν Πατέρων μας, κα ποφαίνεται πάλι σήμερα συνοδικς… τι εναι αρεση κα ο παδο του αρετικοπίσης ο συνάξεις, πο συγκροτονται π ατος εναι αρετικς κα κάθε κοινωνία πνευματική τν ρθοδόξων τέκνων… μ ατος εναι ντικανονική, πως ρίζει ζ΄ κανόνας τς Γ΄ Οκ. Συνόδου»19.

  7 Σύνοδος 1895, ν Κωνσταντινουπόλει: «πάρχουν οσιώδεις διαφορς, πο φορον στ θεοπαράδοτα δόγματα τς πίστεώς μας κα στ θεοσύστατο κανονικ πολίτευμα τς διοικήσεως τν κκλησιν… Παπικ κκλησία… χι μόνο ρνεται ν πανέλθει στος Κανόνες κα τος ρους τν Οκουμενικν Συνόδων, λλ στ τέλος το 19ου α. ερύνοντας τ φιστάμενο χάσμα, πισήμως νακήρυξε κα λάθητο… σημεριν Ρωμαϊκ εναι κκλησία τν καινοτομιν, τς νοθεύσεως τν συγγραμμάτων τν Πατέρων, τς παρερμηνείας τς Γραφς κα τν ρων τν Οκουμενικν Συνόδων. Γι’ ατ ελόγως κα δικαίως ποκηρύχθηκε κα ποκηρύσσεται φ’ σον μένει στν πλάνη της»20.

  θεολόγος–καθηγητς Παν. Σημάτης (Αγιο) 21 ναφέρεται κτός τν Οκ. Συνόδων κα σ πληθώρα λλη Τοπικν Συνόδων τς ρθοδόξου κκλησίας μας μετ τ Σχίσμα, πο καταδικάζουν τς αρετικς διδασκαλίες το Παπισμο (1089, 1233, 1273, 1274, 1282, 1285, 1341, 1351, 1441, 1443, 1484, 1642, 1672, 1722, 1727, 1755, 1838, 1848, 1895).

  ταν ποφαίνονται μόφωνα ο γιοι Πατέρες, ταν ο Σύνοδοι μοφώνως δογματίζουν, ταν ο θεολόγοι μιλον τί πρέπει ν κάνουμε μες οπολ μικροσ θεολογικ κατάρτιση κα γιότητα; Τ σφαλέστερο ν σιωπομε, ταν πρέπει, λόγ θέσεως κα εθύνης, ν παναλαμβάνουμε τν μόφωνη πίστη τς κκλησίας μας. Τ περισσν — κα τ λαττον— κ το πονηρο

  κορύφωσις τς τραγικότητος

  κ. νδριόπουλος καταλήγει τ ρθρο του μ πατρινο νδιαφέροντος ρητορικ ρώτημα: «Τί μέλλει γενέσθαι μ τος ρθοδόξους, ο ποοι κάθε Κυριακ συμμετέχουν στν χορωδία το Καθολικο Ναο; Μήπως πρέπει ν μπον σ κοινωνησία πειδ συμπροσεύχονται μαρετικούς”;».

  κορύφωση τς τραγικότητας κα τς σύγχυσης! ταν τέτοια ρώτηση πευθύνει πτυχιοχος Θεολογικς Σχολς, βαβα τς συμφορς! Πολ δύσκολα θ μποροσε ν πάρξει καλύτερη κα συνοπτικώτερη περιγραφ τς σχετικοποιήσεως τς πίστεως, τς πλήρους μβλύνσεως το ρθοδόξου ασθητηρίου, τς καταστροφς τν κκλησιολογικν ντανακλαστικν, τν φρικτν συνεπειν το κακο οκουμενισμο στν ρθόδοξη ατοσυνειδησία μας! (ς μο πιτρέψει κ. νδριόπουλος ν ξιοποιήσω τ δημοσίευμά του ς ζσα μαρτυρία κκλησιαστικς λλοτρίωσης).

  Καί, ς μο συγχωρεθε κριτική, κακς οκουμενισμς –πεύθυνος γι τ σύγχυση το λαοεναι τ σα γιναν κατ τν θρονικ ορτ στ Φανάρι (30. 11.2006). Δν ναφέρομαι σφαλς στς συναντήσεις, στς πολιτικο θλητικο φους κδηλώσεις (ψωση νωμένων χεριν π τ μπαλκόνι!), λλ στ λειτουργικ κα κκλησιολογικ κτροπή, το λειτουργικο σπασμο Πατριάρχου – Πάπα κα τς παγγελίας κ μέρους το Πάπα ν ρ Θ. Λειτουργίας το «Πάτερ μν»!

  Διερωτμαι λειτουργικς σπασμς εναι ατόνομη πράξη τ προαπαιτούμενο στε «ν μονοί μολογήσωμεν» τ Τριαδικ Δόγμα, τ Θεολογία πως διατυπώθηκε στ Σύμβολο τς Πίστεως; ταν δν πάρχει μολογία κοινς πίστης —φο δν πάρχει κοιν Θεολογία— τί νόημα χει λειτουργικς σπασμός ρθοδόξου ρχιερέως κα αρετικο γέτου;

  πίσης, π πότε νας αρετικς —κατ τν μόφωνη γνώμη γίων κα Συνόδων— συμμετέχει δι τς παγγελίας τς Κυριακς Προσευχς στ Θ. Λειτουργία; π πότε νας αρετικς προσεύχεται ς κανονικς ρθόδοξος Χριστιανς ξ νόματος το πληρώματος τς κκλησίας μας; Τ «Πάτερ μν» εναι κύρια προσευχ προετοιμασίας το λαο γι «τν πιούσιον ρτον» τς Θ. Εχαριστίας22. Μπορε ν προσεύχεται μέσα στ Θ. Λειτουργία μας «δς μν σήμερον» τοτον τν ρτον κάποιος ( Πάπας), στν ποο παγορεύεται ρητ μετάδοση τς Θ. Εχαριστίας; Τί νόημα χει μι τέτοια προσευχή; νεξάρτητα π τς προθέσεις το Οκουμενικο Θρόνου —κα θέλω ν πιστεύω τι εναι γαθς— ζημι στ λαό μας εναι δεδομένη: θεολογικς μινιμαλισμός, περιφρόνηση τς κανονικς τάξεως, ποβιβασμς τς λήθειας τς πίστεως μπροστά σ σκοπιμότητες κα κυρίως ξίσωση τς κκλησίας μ τν αρεση! Κα τ φελος π τν συμπροσευχ μλλον νύπαρκτο. κτς κα ν παγγελία στ Φανάρι ντάσσεται σ σχέδιο κα εναι προάγγελος στε πολ σύντομα ν δομε κα Κοιν Ποτήριο χωρς «τν νότητα τς πίστεως»! Μ γένοιτο!

  Τί μως θ παντήσουμε στ ρώτημα, πο θέτει κ. νδριόπουλος γι τος Πατρινος «ρθοδόξους», πο ψάλλουν σ Παπικ Θ. Λειτουργία;

  1. ν θέλω ν μ τος στενοχωρήσω, ν χω καλς δημόσιες σχέσεις, τν καλή τους μαρτυρία, λλ κα τος παίνους τν ΜΜΕ (θ πρέπει ν τ ρωτμε πρν μιλήσουμε!) γι τ πόσο «σύγχρονος», «νεκτικός», «νοιχτόμυαλος», «πολυπολιτισμικός», κ.ο.κ. εμαι, θ τος π τι δν πάρχει κανένα πρόβλημα! Ν συνεχίζουν ν πηγαίνουν κα ν κοινωννε κόμα στος Παπικος κα ταν θέλουν ν ρχονται κα στν ρθόδοξη Λειτουργία κα ν κοινωννε κα πάλι χωρς κανένα νδοιασμ! Κα ν θέλουν ς προχωρήσουν κα στ πόμενο βμα —μ τ νοοτροπία πο καλλιεργεται δν θ ργήσει— μπορον χωρς κανένα νδοιασμ κα πάλι ν ψέλνουν κα σ σλαμικ τεμένη! δρόμος δη νοιξε: στν σπανία παπικς ερέας κατ τν ρα τς Θ. Λειτουργίας, μετ τ Εαγγέλιο, παραχωρε τν μβωνα στ Χότζα γι ν διαβάσει κα ατς τ δικά του, τΚοράνιο!

  2. ν μως θέλω ν σέβομαι τ πετραχήλι μου κα ασθάνομαι τν μεγάλη εθύνη ναντι Θεο κα νθρώπων, θ πρέπει ν βοηθήσω τος συμπολίτες μου ν καλλιεργήσουν τ νεκρωμένο —δυστυχς— ρθόδοξο ασθητήριό τους κα τότε μόνοι τους θ καταλάβουν κα σφαλς θ στενοχωρηθον κα θ κλάψουν μ δάκρυα, πο θ τος γεμίσουν μως μ χαρά, γι τν θησαυρό, πο δν ξεραν τι εχαν κα περιφρονοσαν! Ατ μως θέλει πολλ δουλει κα πολλ προσευχή, πρτα σ μένα κα μετ σ ατος κα σ λους!

  λλωστε δν πρέπει ν χουμε τν παραμικρ μφιβολία τι ταν μες ο ρθόδοξοι ζομε αθεντικ τν πίστη μας θ γίνουμε ο καλύτεροι Οκουμενιστές, δηλαδ Πατερικο Οκουμενιστς κα ταν θελήσει Θες θ ρθει κα νωση τν ποσχισθέντων στ ΜΙΑ, ΑΓΙΑ, ΚΑΘΟΛΙΚΗ κα ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ κα τσι «πόμενοι τος Πατράσιν μν» θ ναδειχθομε νωτικο ντιπαπιστές.

Παραπομπές:

1. ω. Καρμίρη, Τ Δογματικ κα Συμβολικ Μνημεα τς ρθοδόξου Καθολικς κκλησίας, ν θήναις 1952, μτφρ. πειρασμς τς Ρώμης, κδοση Ι. Μ. Κουτλουμουσίου σ. 25 – 39.

2. ω. Καρμίρη, νθ. νωτ. σ. 353 – 362.

3. κε΄ Συνεδρίαση τς Συνόδου Φεράρας – Φλωρεντίας, ες Πηδάλιον, κδ. Ρηγόπουλου, Θεσσαλονίκη 1991, σ. 55.

4. μετφρ: τος Λατίνους δν μπορον οτε ο γγελοι ν τος μετακινήσουν, προσφέροντάς τους τ φάρμακο στ ψευδo-δοξία (ντίθετo τς ρθοδοξίας), κδόσεις Γρηγορίου Παλαμ τ. 1 σ. 194.

5. Συμεών, ρχιεπισκόπου Θεσσαλονίκης, Τ παντα, Θεσσαλονίκη σ. 32 – 40.

6. γ. Νεκταρίου, Μελέτη στορικ περ τν ατίων το Σχίσματος, θήναι 20002.

7. PG 138, 968. Σφάλλει κ. νδριόπουλος κτιμώντας τι σ ατ τ χωρίο του Βαλσαμν χαρακτηρίζει τος Λατίνους ς σχισματικος κα χι αρετικούς. ντιθέτως, δ Βαλσαμν τονίζει ξεκάθαρα τι τ σχίσμα φείλετο στ τι ο Λατνοι ξέφυγαν «σ θη κα δόγματα τς Καθολικς κκλησίας κα τν ρθοδόξων λλότρια», δηλ. σ αρέσεις! Μάλιστα στ συνέχεια συνιστ ν πέχουμε π τ Λατινικ δόγματα! βλ. κα σχετικ ρμηνεία π τν γ. Μρκο Εγενικό, ες ω. Καρμίρη, νθ’ νωτ. σ. 358.

8. Λόγοι Η΄ κα Κ΄ περ τς γ. Τριάδος ες Νικ. ωαννίδη, ωσφ Βρυέννιος, θήνα 1985 σ. 189 – 190. Βρυέννιος τονίζει πανειλημμένως τι ο Λατνοι εναι αρετικο (Μελέτη περ τς τν Κυπρίων νώσεως σ. 1 – 25, ατόθι).

9. Δημητρακοπούλου νδρ., στορία το Σχίσματος, κδ. Τνος, 1996, σ. 89, 161.

10. νθ. νωτ. σ. 196.

11. Πηδάλιον, κδ. Ρηγόπουλου, Θεσσαλονίκη 1991, σ. 55.

12. ουστίνου Πόποβιτς, νθρωπος κα Θεάνθρωπος, θήνα, 19705, σ. 141 – 162.

13. Γέρων Φιλόθεος Ζερβάκος, ρθόδοξος Κυψέλη, Θεσσαλονίκη 1988, σ. 565.

14. ωάν. Ρωμανίδου, Δογματικ κα Συμβολικ Θεολογία τς ρθοδόξου Καθολικς κκλησίας, τ. Α΄ σ. 343 κέξ.

15. γκύρας Μακάριος, ες Δημητρακοπούλου νδρ., στορία το Σχίσματος, κδ. Τνος, 1996, σ. 57.

16. Δημητρακοπούλου νδρ., στορία το Σχίσματος, κδ. Τνος, 1996, σ. 194.

17. ω. Καρμίρη, νθ. νωτ. σ. 822 – 859.

18. ω. Καρμίρη, νθ. νωτ. σ. 900.

19. ω. Καρμίρη, Τ Δογματικ κα Συμβολικ Μνημεα τς ρθοδόξου Καθολικς κκλησίας, ν θήναις 1952, σ. 905 – 925, μτφρ. πειρασμς τς Ρώμης, κδοση Ι. Μ. Κουτλουμουσίου σ. 85 – 115.

20. ω. Καρμίρη, νθ. νωτ. σ. 932 – 946.

21. Σημάτη Παν., Εναι αρεση Παπισμός; Τί λένε Οκουμενικς Σύνοδοι κα Πατέρες, πόμνημα – ρώτημα στν π τν Νομοκανονικν πιτροπ τς ερς Συνόδου, Αγιο 2007, σσ. 39.

22. Παρασκευοπούλου Γερβ., ρμηνευτικ πιστασία π τς Θ. Λειτουργίας, Πάτρα 20052, σ. 441, Εδοκίμωφ Π., προσευχ τς νατολικς κκλησίας, θήνα 19822, σ. 187.

«ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΤΥΠΟΣ» ΑΡ. ΦΥΛ. 1834

 

ΜΕΛΕΤΙΟΣ ΑΠ. ΒΑΔΡΑΧΑΝΗΣ
ΑΡΧΙΜΑΝΔΡΙΤΗΣ

Κορυφή