ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΟΙ ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΤΑΘΛΙΨΙΝ

    κατάθλιψη εναι μιά πάθηση, πού ταλαιπωρε πολλούς νθρώπους στήν ποχή μας. νθρώπους πού ετε πάσχουν ο διοι πό κατάθλιψη, ετε χουν νά ντιμετωπίσουν τήν κατάθλιψη κάποιου γαπημένου τους προσώπου, πού πίμονα ρνεται δυνατε νά κάνει κάτι, προκειμένου νά βοηθήσει τόν αυτό του.

  λλοι ζητον τή βοήθεια κάποιου εδικο τς ψυχικς γείας, καί καταφεύγουν ετε σέ θεραπεία μέ ντικαταθλιπτικά φάρμακα, ετε σέ ψυχοθεραπεία, ετε σέ συνδυασμό τν δύο.

  θεραπεία μέ φάρμακα τίς πιό πολλές φορές βοηθάει στήν ντιμετώπιση τν συμπτωμάτων τς κατάθλιψης, τουλάχιστον προσωρινά, καί εδικά, ταν πρόκειται γιά σοβαρό καταθλιπτικό πεισόδιο, εναι συχνά παραίτητη προκειμένου νά ποφύγει κανείς μοιραες ατοκαταστροφικές πράξεις.

  πό τίς διάφορες πάρχουσες μορφές ψυχοθεραπείας ο σύγχρονες ρευνες δείχνουν τι γνωσιακή θεραπεία πιφέρει καλύτερα ποτελέσματα, καί σέ σχετικά σύντομο χρονικό διάστημα, γι’ ατό θά περιοριστ δ ν’ ναφερθ μόνο σ’ ατήν.

  γνωσιακή θεραπεία βασίζεται στή θεωρία τι τό γχος μας κατάθλιψή μας φείλονται σέ λανθασμένες, ρνητικές ντιλήψεις σχετικά μέ τόν αυτό μας, τό περιβάλλον μας καί τό μέλλον μας, ο ποες πηρεάζουν καί τή συναισθηματική μας κατάσταση (Κλεφτάρας, 1998). ποιοδήποτε σημαντικό καί σήμαντο γεγονός, μπορε νά εναι φορμή γιά κάποιες «ατόματες σκέψεις», ο ποες νεργοποιον ατές τίς ρνητικές ντιλήψεις (Beck, 2004). Τέτοιες σκέψεις μπορε νά εναι π.χ. τι «κανείς δέν μ’ γαπάει» «ποτέ δέν καταφέρνω τίποτα». ταν δεχθε κανείς μιά τέτοιου εδους «ατόματη σκέψη», ρχίζει νά τόν «παίρνει πό κάτω» καί νά τόν φέρνει σέ κατάσταση πελπισίας καί κατάθλιψης.

  γνωσιακή θεραπεία ποσκοπε στό νά βοηθήσει τό τομο σέ να πρτο πίπεδο νά μάθει νά ναγνωρίζει μεσα τίς «ατόματες σκέψεις» του καί νά μή τίς ποδέχεται σάν ληθινές, καί σέ να πιό προχωρημένο πίπεδο νά καταλάβει τι ο ντιλήψεις του ατές εναι σφαλμένες, τι δέν τόν ξυπηρετον, καί νά μπορέσει τσι νά τίς λλάξει καί νά τίς ντικαταστήσει μέ λλες πιό «γιες», πού θά τόν δηγήσουν σέ μεγαλύτερη ατοεκτίμηση καί ατοαποδοχή.

  θεραπεία μέ ντικαταθλιπτικά χει να ποτέλεσμα παρόμοιο μέ τήν ψυχοθεραπεία, ν καί λιγότερο μόνιμο. Μάλιστα νευροεπιστημονικές ρευνες χουν δείξει τι θεραπεία μέ φάρμακα καί ψυχοθεραπεία πιφέρουν παρόμοιες λλαγές στήν γκεφαλική λειτουργία.

  Μέ ατές μως τίς μεθόδους τό τομο παραμένει τό πίκεντρο το κόσμου του. διαίτερα γνωσιακή θεραπεία «διδάσκει», θά λέγαμε, τό τομο πς νά καλλιεργήσει τήν νεξαρτησία του καί τήν ατονομία του, πς νά μή ξαρτται πό τήν ποδοχή καί τήν γάπη τν λλων, καί πς πίσης νά μή ξαρτ τήν ξία του πό τίς προσωπικές καί παγγελματικές του πιτυχίες.

  φιλοσοφία πίσω πό τίς σύγχρονες ψυχοθεραπευτικές μεθόδους εναι τι ναί μέν δέν μπορε νά ποφύγει κανείς δυσάρεστα καί θλιβερά γεγονότα στή ζωή του, μπορε μως νά μάθει νά στηρίζεται στόν αυτό του καί νά τά ντιμετωπίζει μέ ατοπεποίθηση, μέ ρεμία καί ασιοδοξία.

  μως παρ’ λη τήν ασιόδοξη ποψη ψυχιάτρων καί ψυχοθεραπευτν τι κατάθλιψη εναι μιά ρρώστια πού ντιμετωπίζεται ποτελεσματικά, πάρχει να μεγάλο ποσοστό καταθλιπτικν, πού ετε ρνονται νά περάσουν τό κατώφλι το γραφείου νός «εδικο», ετε τό χουν περάσει καί χουν φύγει πογοητευμένοι.

* * *

  χοντας ατά τά προηγούμενα πόψη μου, σέ μιά συζήτηση σχετικά μέ τά ντικαταθλιπτικά κουσα μέ κπληξη μιά μοναχή νά λέει μεταξύ στείου καί σοβαρο : «ς πονε γιά μισή ρα τήν εχή, καί νά δονε γιά πότε τούς περνάει κατάθλιψη». πρώτη μου σκέψη ταν τι μλλον δέν ξέρει τί λέει. Προφανς, σκέφτηκα, δέν χει βιώσει ποτέ κατάθλιψη, καί τς εχομαι ποτέ νά μή βιώσει, λλά εναι πολύ μφίβολο, ν να καταθλιπτικό τομο μπορε νά στιάσει γιά μισή ρα τό νο του στήν εχή. Μπορε νά παναλαμβάνει μηχανικά πί μισή ρα «Κύριε ησο Χριστέ, λέησόν με», λλά νος του θά εναι μλλον στήν κατάθλιψή του. σως νά σκέφτεται: «μλλον σέ μισή ρα δέν θά μο χει περάσει, φο τσι κι λλις, τίποτα δέν μέ βοηθάει μένα».

  μως, καθώς εχα να ντονο νδιαφέρον νά δ ν καί πς καί μέ ποιές προϋποθέσεις ρθόδοξος χριστιανικός δρόμος μπορε νά λειτουργήσει ψυχοθεραπευτικά, δέν ξέχασα τήν κουβέντα κείνης τς μοναχς, λλά ξεκίνησα νά διερευν πς ρθόδοξη θεολογία ντιμετωπίζει τήν κατάθλιψη. ς πολύ ρχάρια στόν ρθόδοξο δρόμο, ζητ νά μέ συγχωρέσετε γιά τό θράσος μου νά ναλάβω να τέτοιο γχείρημα. Γιά τή διερεύνησή μου ατή βασίστηκα σέ κάποια βιβλία πού τυχε νά «πέσουν στά χέρια μου», σ΄ να CD μέ μιά μιλία το γέροντος Πορφυρίου γιά τήν κατάθλιψη, καθώς καί σέ συνομιλίες μέ τόν πνευματικό μου.

  Δέν ργησα νά καταλάβω τι διερωτώμενη, πς ρθοδοξία ντιμετωπίζει τήν κατάθλιψη, δέν θετα σωστά τό ρώτημα. ρθόδοξη θεολογία δέν ντιμετωπίζει κλινικά μιά ρισμένη νόσο. ντιλαμβάνεται τόν νθρωπο σάν μιά νότητα σώματος, ψυχς καί πνεύματος. Γιά τήν ρθόδοξη θεολογία ζωή το νθρώπου χει να σαφές νόημα: νθρωπος εναι πλασμένος κατ’ εκόνα το Θεο καί στοχεύει στό καθ’μοίωσιν. πορεία το κπεσμένου νθρώπου πρός τό καθ’μοίωσιν το Θεο εναι μιά θεραπευτική διαδικασία. Πρόκειται γιά μιά πραγματικά λιστική θεραπεία, πού χει σάν πρτο στάδιο τήν κάθαρση τς ψυχς πό τά πάθη.

  Μέ ατή τήν ννοια κατάθλιψη εναι να πάθος πό τό ποο ψυχή πρέπει νά παλλαγε. Ατό τό πάθος ο νηπτικοί πατέρες τό νόμαζαν «κηδία». Κατά τόν Μητροπολίτη Ναυπάκτου καί γίου Βλασίου κ. ερόθεο, « κηδία, πού εναι νας μεγάλος δαίμων, παραλύει τόσο τό σμα σο καί τήν πνευματική ζωή» (σ. 187).

  κάθαρση πό τά πάθη παιτε ναν πνευματικό γώνα γιά λλαγή το νο. Ατή εναι ξ λλου καί τυμολογική ννοια τς λέξης μετάνοια (μετα-νο = λλάζω νο). Δέν πρόκειται μως γιά ναν γώνα, πού κάνει κανείς μόνος του, στηριζόμενος στίς δικές του δυνάμεις. Ξεκινώντας κανείς ναν τέτοιο γώνα μόνος του, πέφτει ξανά καί ξανά στά δια λάθη, πως λέει πόστολος Παλος, « μισ, τοτο ποι1», καί συνειδητοποιε σιγά-σιγά τήν λήθεια τν λόγων το Χριστο: «χωρίς μο ο δύνασθε ποιεν οδέν2». μετάνοια σημαίνει μιά συνολική λλαγή στάση ζως, πού συντελεται μέ τήν πενέργεια τς Χάρης το Θεο πάνω στόν νθρωπο.

  Ποιά εναι ατή λλαγή στή στάση ζως; Εναι λλαγή πό τή ζωή το τόμου, το περιχαρακωμένου πίσω πό τά τείχη πού τό περιβάλλουν πού ατό τό διο τό τομο χει χτίσει γιά τόν αυτό του, πρός τή ζωή το προσώπου, πού βρίσκεται σέ μιά διαρκή σχέση, σέ μιά κοινωνία μέ τόν Χριστό καί μέ τόν πλησίον του˙ πρός μιά ζωή στραμμένη πρός τόν Χριστό, ναφερόμενη σ’ Ατόν. Μέ ατή τήν ννοια πάθος μαρτία εναι ,τι μς χωρίζει πό ατή τήν κοινωνία καί μς πομονώνει, κάθαρση μετάνοια εναι ,τι μς πανασυνδέει.

  ταν προσπαθομε νά νέλθουμε βασιζόμενοι στίς δικές μας δυνάμεις, στόν γωϊσμό μας καί τήν κενοδοξία μας, τότε κινδυνεύουμε κάθε ποτυχία νά μς ρίξει σέ κατάθλιψη. ταν συνειδητοποιομε τή δική μας ναξιότητα μπροστά στή μεγαλωσύνη το Θεο καί, χωρίς νά παραιτούμαστε πό τό δικό μας γώνα, προσβλέπουμε μέ πίστη, δηλαδή μέ μπιστοσύνη, στό λεος καί στήν γάπη το Θεο, τότε δέν χάνουμε τήν λπίδα μας. Παραδόξως, σο ταπεινώνουμε τόν αυτό μας, ποκτμε να βαθύτερο, γνήσιο ατοσεβασμό καί ατοεκτίμηση. Συνειδητοποιομε τήν πραγματική μας ξία ς εκόνες καί ναοί το Θεο.

  ν χει κανείς μιά τέτοια σωτερική στάση, τότε εχε δίκιο κείνη μοναχή: ρκε νά λέει τήν εχή γιά μισή ρα καί κατάθλιψη διαλύεται μέσα στά δάκρυα τς χαρμολύπης. Γιατί ο δαίμονες εναι νίσχυροι μπροστά σέ μιά γνήσια ταπείνωση.

  Τότε τό πίκεντρο δέν εναι πιά αυτός, λλά Χριστός. Τό νδιαφέρον μετατίθεται πό τό γώ πρός τό σύ, πό τόν αυτό πρός τόν λλο, πρός τόν Θεό καί πρός τόν πλησίον. ντί νά μεριμν κανείς γιά τό πς θά κερδίσει τό νδιαφέρον, τό σεβασμό, τήν κτίμηση καί τήν γάπη τν λλων, ρχίζει νά νδιαφέρεται διος γιά τούς λλους, νά τούς σέβεται, νά τούς κτιμ καί νά τούς γαπ.

  γέρων Πορφύριος δινε πολύ πλές καί συγκεκριμένες δηγίες γιά τήν ντιμετώπιση τς κατάθλιψης:

  «Ο γιοί μας εχαν βρε τόν τρόπο νά μεταβάλλουν τήν κατάθλιψη σέ χαρά. Καί ατός τρόπος ταν τσι: ξέρανε πς νά δοθον στόν Θεό: μέ τήν γάπη πρός τόν Θεό, μέ τήν προσευχή… γάπη πρός τόν Θεό εναι τό μεγαλύτερο πργμα πούαχμαλωτίζει’ τήν ψυχή, διότι δέν εναι πλς μιά νέργεια τς ψυχς πρός τόν Θεό, λλά τό σημαντικό εναι τι εναι Χάρη το Θεο πού γεμίζει πειτα τήν ψυχή καί τήν κάνειλλο’…. Λοιπόν, ατό εναι τό μυστικό. Πς θα μπορέσει κανείς νά γυρίσει, κε πού τόν χει καταλάβει κάτι κακό, νά σκεφτε κάτι λλο».

  Σέ νθρώπους πού ζητοσαν τίς συμβουλές του, γιά νά παλλαγον πό τήν κατάθλιψη, τούς συνιστοσε νά σχοληθον μέ κάτι νδιαφέρον καί δημιουργικό:

  « ργασία, τό νδιαφέρον γιά τή ζωή. τέχνη, κπος, τά λουλούδια… πολύ σπουδαα πράγματα. μελέτη τς γίας Γραφς, τό νδιαφέρον πρός τή θρησκεία, πρός τήν γάπη το Θεο».

  Πολλούς αἰῶνες πρίν ο γνωσιακοί θεραπευτές κάνουν λόγο γιά ρνητικές «ατόματες σκέψεις» καί ντίστοιχα συναισθήματα, ο πατέρες τς κκλησίας μας εχαν μελετήσει ατά τά φαινόμενα, τά ποα νόμαζαν «λογισμούς». πως γιά τή σύγχρονη γνωσιακή θεραπεία εναι σημαντικό σάν πρτο στάδιο νά ναγνωρίζει κανείς τίς ατόματες σκέψεις καί νά μή τίς ποδέχεται σάν ληθινές, ο νηπτικοί πατέρες μιλοσαν γιά παγρύπνηση, στε μόλις ρχεται στό νο νας κακός λογισμός νά μή «συγκατατεθομε» πρός ατόν, νά μή ποκύψουμε σ’ ατόν μέ τό θέλημά μας, γιατί στή συνέχεια μς κάνει ,τι θέλει, χωρίς μες νά μπορομε νά λέγξουμε τήν κατάσταση. Τότε καταλαμβανόμαστε πό τό ντίστοιχο «πάθος».

  γέρων Πορφύριος τό κφράζει ατό μέ πολύ πλά λόγια:

  «Τό μυστικό εναι νά τό προλαβαίνεις. μα τό φήσεις καί σέ πιάσει, πάει, σ’ πιασε».

  Σάν καλός νατόμος τς ψυχς, ναγνωρίζει τά δευτερογεν φέλη πό τήν κατάθλιψη, πού μπαίνουν μπόδιο στή θεραπεία καί δημιουργον ντιδραστικότητα (ντίσταση στή θεραπεία θα λεγε κάποιος ψυχοθεραπευτής).

  «Ο νθρωποι πού χουν ατά τά ντιδραστικά, τούς νθρώπους πού γνωρίζουν ννοον νά τούς παιδεύουν μέ διάφορα καμώματα».

  Μέ ατά τά «διάφορα καμώματα» πετυχαίνουν νά λκύουν τήν προσοχή καί τό νδιαφέρον τν γύρω τους. Καί τίς περισσότερες φορές τό κάνουν ατό συνείδητα.

  «Γίνεται χωρίς νά τό καταλαβαίνουν», λέει γέρων Πορφύριος « διάβολος τό νεργεδηλαδή ατά γίνονται μ΄ ναν τρόπο μυστηριώδη».

  Γιά νά παραιτηθε κάποιος πό τά δευτερογεν φέλη τς κατάθλιψης, χρειάζεται νά φήσει κατά μέρος τόν γωϊσμό του καί νά ταπεινωθε, στε νά πάψει νά παιδεύει τούς γύρω του μέ διάφορα καμώματα. γέρων Πορφύριος τόνιζε ξανά καί ξανά τή σημασία τς ταπείνωσης.

  «Τό μεγάλο μυστικό εναι ταπείνωση», λεγε.

  Τό τομο, πού λειτουργε γωϊστικά, μμένει πεισματικά νά χρησιμοποιε τήν κατάθλιψή του, μέ τήν ννοια τς κλινικς νόσου, ς πρόσχημα, γιά νά μή κάνει τίποτα. «ταν το πες κάτι, γιά νά κόψει τό θέλημά του, ντιδρ…’ Δέν μπορ, τό λέει πιστήμη.» Σέ ατό γέρων Πορφύριος παντ: «Πές: ς τό λέει πιστήμη, γώ θά κάνω πακοή στό γέροντα’».

  Μιά τέτοια στάση θά δήλωνε μιά μεταβολή πό τό τομο στό πρόσωπο, γιατί πακοή προϋποθέτει μιά προσωπική σχέση μέ τό γέροντα.

  «Δέν εναι εκολο πργμα: πρέπει νά χεις καί τή δύναμη, νά ποσπάσεις καί τή χάρη το Θεο. Τό πιό μεγάλο εναι νά δοθες στήν γάπη το Θεο, στή λατρεία το Θεο, στήν προσευχή, λλά ,τι κι ν κάνεις, ν δέν κατορθώσεις νά ποκτήσεις ταπείνωση, τίποτα δέν κάνεις».

  Τό νά σχοληθε κανείς ετε μέ κάτι εχάριστο καί δημιουργικό, ετε μέ τήν προσευχή, πειτα πό συμβουλή το γέροντα, εναι κάτι πολύ περισσότερο πό μιά πλή τεχνική το τύπου «νά τό ρίξει κανείς ξω» νά «σκέφτεται θετικά».

  Εναι κάτι, πού προϋποθέτει μιά σχέση μπιστοσύνης πρός τόν γέροντα, καί κατ΄πέκταση μιά σχέση πίστης καί γάπης πρός τόν Θεό. Συνδέεται στενά μέ τήν ταπείνωση, τήν κκοπή το δίου θελήματος καί τήν πακοή στό γέροντα, μέ τά ερά μυστήρια τς ξομολόγησης καί τς θείας μετάληψης, καί γενικώτερα μέ τήν νεργό συμμετοχή στή ζωή τς κκλησίας, δηλαδή μέ τήν νεργό συμμετοχή στό σμα το Χριστο, πού δίνει να νέο νόημα στή ζωή το νθρώπου.

  συμμετοχή στό κκλησιαστικό σμα καί στά μυστήρια τς κκλησίας, μοιβαία συγ–χώρεση καί κατανόηση, εναι ,τι γκρεμίζει τά τείχη, πού μς περιχαρακώνουν καί κτίζει γέφυρες πικοινωνίας μεταξύ μας. τσι πόνος μας γίνεται πιό λαφρύς καί χαρά μας μεγαλύτερη, γιατί τά μοιραζόμαστε μεταξύ μας.

  Ατά συνοψίζονται στίς δύο κύριες ντολές, πού μς δίνει Χριστός: γάπη πρός τόν Θεό, καί γάπη πρός τόν πλησίον3. Ατή γάπη πρός τόν Θεό καί πρός τόν πλησίον, εναι ατό πού κάνει τήν καρδιά νά μαλακώνει καί διαλύει τό σήκωτο βάρος τς κατάθλιψης. 

 

Παραπομπές:
1) Ρωμ. (7,15)
2)
ωαν. (15,5)
3) Ματθ. (22, 37-39)

Βιβλιογραφία:
Beck, Judith: Εσαγωγή στή Γνωστική Θεραπεία. θήνα, Πατάκης, 2004.
Βιγγοπούλου
Μυρσίνης: Από τήν Εγώπολη στήν Εσύπολη. θήνα, κρίτας, Στ΄ κδοση, 2007.
Γέροντος
Πορφυρίου, ερομονάχου: Συνομιλία γιά τήν κατάθλιψη. κδόσεις « Μεταμόρφωσις το Σωτρος», Μήλεσι.
Κλεφτάρα
.: κατάθλιψη σήμερα. θήνα, λληνικά Γράμματα, 1998.
Μητροπολίτου
Ναυπάκτου καί γίου Βλασίου εροθέου: Θεραπευτική γωγή. Προεκτάσεις στήν «ρθόδοξη Ψυχοθεραπεία»”.
Λειβαδιά,
ερά Μονή Γενεθλίου τς Θεοτόκου (Πελαγίας) Ε κδοση, 2003.
Μητροπολίτου
Περγάμου ωάννου: νθρωπολογίας Σιτομέτριον. πιμέλεια λης καί κδόσεως ρχιμ. Χρυσόστομος, Καθηγούμενος . Μονς γ. Παρασκευς Μαζίου Μεγάρων. Μέγαρα, Εεργέτις (πό κδοση).
Μπλούμφιλντ, Χάρολντ
Χ. καί Μάκ Γουίλλιαμς, Πτερ: Θεραπεύοντας τήν κατάθλιψη. πιμέλεια: Νέστορος ωάννη. θήνα, Θυμάρι, 2003.
π.
ωάννη Ρωμανίδη: Πατερική Θεολογία, Θεσσαλονίκη, Παρακαταθήκη, 2004.

 

ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΤΥΠΟΣ
Αρ. Φυλ. 1804 και 1805,
2009

 

ΜΕΛΕΤΙΟΣ ΑΠ. ΒΑΔΡΑΧΑΝΗΣ
ΑΡΧΙΜΑΝΔΡΙΤΗΣ

Κορυφή