Η ΝΗΣΟΣ ΣΑΣΩΝ

Η ΣΠΟΥΔΑΙΟΤΗΣ ΤΗΣ - Η ΑΠΩΛΕΙΑ ΤΗΣ

  1. Ἡνῆσος Σάσων, ἤΣάσωνα, ἤΣάζενο, ἤΣάσενο, ἀλβανιστί: Sazan ἤSazanit, ἰταλικὰSaseno δεσπόζει τοῦ Ἀδριατικοῦκόλπου καὶκεῖται πρὸτῆς εἰσόδου τοῦ  κόλπου τῆς Αὐλῶνος. Ἀποτελεῖμεγίστης σημασίας στρατηγικὸν σημεῖον, καθ᾿ ὅσον ἐλέγχει τὰστενὰτοῦ Ὀτράντο. Εἶναι βραχώδης νῆσος ἐκτάσεως σχεδὸν 5 τετραγωνικῶν χιλιομέτρων καὶ ἀνήκει εἰς τὸσύμπλεγμα τῶν Ἰονίων Νήσων. Ἀπέχει 3 ναυτικὰμίλια βορείως τοῦ ἀρχαίου ἀκρωτηρίου Ἀκροκεραύνια (Linguetta) (Συντεταγμένες: 40°30'N  19°17'E/40,5, 19.283). Παρ᾿ ὅλον ὅτι εἶναι βραχώδης καὶ ἄγονος, ἐν τούτοις ἀπὸστρατιωτικῆς σημασίας εἶναι ἡθέσις της ἀνεκτίμητος διὰτὸ Ἰόνιον πέλαγος καὶτὸν Ἀδριατικὸν κόλπον.

 

  2. Ἀναφέρεται ὑπὸτοῦΣτράβωνος, ὁ ὁποῖος δίδει ὁδηγίας διάπλου τοῦστενοῦτοῦ Ἄδρια. Ἐπίσης ἀναφέρεται ὑπὸτοῦΠολυβίου,  τοῦ  Σκύλακος, τοῦΚαρυανδρέως καὶ ἄλλων, μὲποῖον τρόπον εἶναι ἐφικτὴ ἡπερίπλους. ὉΠλίνιος ἀναφέρει ὅτι ὑπῆρξεν ὁρμητήριον πειρατῶν. Τὸ1279 κατελήφθη ὑπὸτῶν Ἀμευγαδῶν καὶτὸν 14ον αἰῶνα ὑπὸτῶν Βενετῶν, ἀπὸτοὺς ὁποίους τὴν κατέλαβαν οἱΤοῦρκοι τὸ1417. Τελικῶς τὸν 17ον αἰῶνα, τὴν καταλαμβάνουν οἱ  Ἑνετοί, οἱ ὁποῖοι καὶτὴν κατέταξαν εἰς τὰς ἑνετοκρατουμένας νήσους τοῦ Ἰονίου πελάγους.

 

  3. Τὸ1863, μὲτὴν ἔλευσιν τοῦΒασιλέως Γεωργίου τοῦΑ’ παρεχωρήθη εἰς τὴν Ἑλλάδα. Δυστυχῶς ὅμως, οἱ Ἕλληνες ἰθύνοντες ἠδιαφόρησαν νὰτὴν ἐνσωματώσουν καὶαὐτὴν εἰς τὸσύμπλεγμα τῶν Ἰονίων Νήσων, ὅπως ἐκ τῶν  συνθηκῶν Κάμπο Φορμίου (1797), Κωνσταντινουπόλεως (1800), Ἀμυένης (1802), Παρισίων (1815) καὶ ἐκ τοῦ ἐγγράφου ἀπὸ22 Ἰανουαρίου 1804 τῆς «Ἑπτανήσου πολιτείας» συνάγεται καὶτὴν κατεκράτησαν οἱΤοῦρκοι, ποὺκατεῖχον καὶτὴν Αὐλῶνα. Τὸ1912 κατελήφθη ὑπὸτῶν ἑλληνικῶν δυνάμεων καὶ ἔκτοτε ἀνῆκεν εἰς τὴν Ἑλλάδα. Δυστυχῶς ὅμως, τὸ1914 διὰτῆς διακοινώσεως τῶν δυνάμεων, ἀπητήθη ἡ ἐκκένωσίς της, καθὼς καὶ ἡκατάργησις τῆς Αὐτονομίας καὶτῆς Βορείου Ἠπείρου. Τὸ1914 μὲΝόμον ἡΚυβέρνησις Βενιζέλου μεταβιβάζει τὴν νῆσον Σάσωνα εἰς τὴν Ἀλβανίαν καὶ ἀπομακρύνεται ἡ ἑλληνική σημαία. Ὅλοι οἱκάτοικοι τῆς Σάσωνος, Βλάχοι μὲ ἑλληνικὴν συνείδησιν, σφαγιάζονται ἀπὸτοὺς Ἀλβανούς...

 

  4. Τὸ1951 οἱ Ἀλβανοὶμὲτὴν βοήθειαν τῶν Ρώσων κατασκευάζουν μεγάλην ναυτικὴν βάσιν μὲ ὑπογείους ἐγκαταστάσεις διὰπυρηνικὰ ὑποβρύχια τοῦΣοβιετικοῦστόλου μέχρι τὴν 3.12.1961, ὁπότε ἡΡωσία διέκοψεν τὰς σχέσεις της μὲτὴν Ἀλβανίαν.

 

  5. Τὸ1962 ὀργανώνεται ὑπὸτῶν Ἑλλήνων ἐπιχείρησις ἀνακαταλήψεως τῆς νήσου Σάσωνος μὲτὸκωδικὸν ὄνομα  «Ἀντιπάτρεια» (Κεντρικὴ Ὑπηρεσία Πληροφοριῶν -Γίγας- μὲ  τὶς Εἰδικὲς Δυνάμεις τοῦ ἙλληνικοῦΣτρατοῦ-ὁΔιοικητὴς τῶν ΛΟΚ Ἀντιστράτηγος Κ. Κόλλιας, ὁ ἀρχηγὸς τῆς ΚΥΠ Ἀλ. Νάτσινας, ὁ Ἀρχηγὸς τοῦΓΕΕΘΑ Στρατηγὸς Κων/νος Δόβας). Ὁ ἀείμνηστος Σεραφείμ, τότε Μητροπολίτης Ἰωαννίνων,  ἀνέλαβεν τὸν συντονισμὸν τῶν Βορειοηπειρωτῶν καὶτῶν Ἑλλαδιτῶν ἐθελοντῶν. Δυστυχῶς ὅμως, ἡ ἐν λόγῳπροσπάθεια διαρρέει καὶματαιώνεται ἡκατάληψις τῆς νήσου Σάσωνος.

 

  6. Τὸ1998 ἡ Ἰταλία ἀγοράζει τὴν νῆσον Σάσωνα ἀπὸτὴν Ἀλβανίαν ἔναντι πενήντα ἑπτὰδισεκατομμυρίων (57.000.000.000) δρχ.

 

Β. Η ΑΝΑΜΕΙΞΙΣ ΤΩΝ ΣΚΟΤΕΙΝΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ.

ΤΟ «ΔΙΑΙΡΕΙ ΚΑΙ ΒΑΣΙΛΕΥΕ »

  1. Ἀπὸτὴν ἀπελευθέρωσιν τοῦ ἑλληνικοῦκράτους, κατώρθωσαν αἱσκοτειναὶδυνάμεις τῶν μεγάλων συμφερόντων νὰπροσεταιρισθοῦν διαφόρους πολιτικοὺς καὶνὰ ἁμιλλῶνται εἰς τὸνὰπραγματοποιοῦν τὰκαταχθόνια σχέδιά των. Οὕτως ἐδημιουργήθησαν οἱ ἀγγλόφιλοι, οἱγαλλόφιλοι, οἱ ἀμερικανόφιλοι, οἱρωσόφιλοι κ.λπ., κ.λπ. καὶ ἡκάθε πολιτικὴφατρία ἐποφθαλμιοῦσε τὰς ἄλλας, καὶ ὄχι μόνον δὲν συνειργάζοντο ὅλοι διὰτὸκοινὸν καλὸν τοῦ ἑλληνικοῦκράτους καὶτοῦ ἑλληνισμοῦ, ἀλλ᾿ ἀπεναντίας διέσυρον καὶ ἐτορπίλιζον, μέχρι καὶσήμερον, ἀκόμη καὶθετικὰς πράξεις τῆς ἑκάστοτε κυβερνώσης παρατάξεως...

 

  2. Τοιουτοτρόπως ἐπέτυχον αἱσκοτειναὶδυνἀμεις, μὲτὸ«διαίρει καὶβασίλευε» τοῦσατανᾶ, νὰ ἀποτυγχάνουν ὅλαι αἱσοβαραὶπροσπάθειαι τῆς Ἑλλάδος. Ἡμεγίστη ἀδιαντροπία, ἡ ὁποία κατέχει πολλάκις ξενοδούλους Ἕλληνας ἰθύνοντας, ἔφθασε μέχρι τὴν ἀναισχυντίαν νὰ ἀναφωνῇ ὁ Ἕλλην Πρωθυπουργὸς Κων/νος Σημίτης διὰτὰ Ἴμια: «Εὐχαριστοῦμε τὰς Ἡνωμένας Πολιτείας».

 

Γ. «ΑΙ ΕΠΙΔΡΟΜΑΙ ΑΛΛΟΦΥΛΩΝ »

ΚΑΙ ΑΙ ΠΟΛΛΑΙ, ΚΑΤΑΣΤΡΕΠΤΙΚΑΙ

ΣΥΝΕΠΕΙΑΙ ΤΩΝ

  1.Ἐπειδὴοἱφίλοι τῶν Ἀμερικανῶν, οἱΤοῦρκοι δὲν μᾶς «ἐκτύπησαν» καὶ ἀλλαχοῦ, ἀλλὰμόνον εἰς τὰ Ἴμια, μᾶς κατατρομοκρατοῦν καὶδιὰτὰς ἄλλας νήσους μας. Διότι πιστεύουν, ὅτι, μὲτὴν ἄφρονα ἐγκληματικὴν πολιτικὴν τῶν ἰθυνόντων τῆς Ἑλλάδος, οἱ ὁποῖοι κατήντησαν «φερέφωνα» τῶν καταχθονίων σχεδίων τῶν σκοτεινῶν δυνάμεων, πολλαὶ ἄλλαι ἑλληνικαὶκατοικήσιμοι νῆσοι θὰμετατραποῦν εἰς βραχονησῖδας, τὰς ὁποίας θὰκαταλάβουν οἱΤοῦρκοι καὶ ἐπισήμως. Ἐπὶτοῦπαρόντος τὰς καταλαμβάνουν συνεχῶς μὲτὴν μεγίστην ἄμεσον ἤ ἔμμεσον διευκόλυνσιν, ποὺτοὺς κάμνομεν, νὰ ὀργανώνουν  τήν «ἐπιδρομὴν ἀλλοφύλων».

 

  2. Οἱ«φίλοι μας» Τοῦρκοι, κατὰτὴν Ἑλληνικὴν Ἀστυνομίαν, μᾶς ὀργανώνουν ἀποστολὰς ὀρδῶν ἀλλοφύλων εἰς βάρος μας (μέχρι καὶ1000 ἡμεσησίως...), δηλαδὴμᾶς εἰσαγάγουν καὶ ἐπιβάλλουν 365.000 ἐπιδρομεῖς ἀλλοφύλων ἐτησίως. Πρὸς τοῦτο, οἱ«φίλοι μας»Τοῦρκοι δουλέμποροι εἰσπράττουν κατὰμέσον ὅρον 4.000 δολλάρια κατὰκεφαλήν, δηλαδὴ4.000.000 ἡμερησίως. Αὐτὸσημαίνει ὅτι μὲτὶς 365.000 μωαμεθανῶν, ποὺμᾶς προωθοῦν οἱΤοῦρκοι ἐτησίως, ἔχει ἡ«φίλη» Τουρκία 1.460.000.000 δολλάρια ἐτησίως συνάλλαγμα!!!

 

  3. Καὶμὲτὴν νομιμοποίησιν καὶτὴν ἑλληνοποίησιν αὐτῶν τῶν ἐπιδρομέων, καθὼς καὶμὲτὰς ὀργανωμένας δολιοφθοράς, οἱξενόδουλοι ἄφρονες Ἕλληνες ἰθύνοντες ὑλοποιοῦν τὰκαταχθόνια σχέδια τῶν σκοτεινῶν δυνάμεων (π.χ. ἀποψιλώσεις τῆς ξηρᾶς μὲπληθώραν διασπάρτων πυρκαϊῶν, κυρίως μετὰμεσημβρίαν -ὅταν ὁκρατικὸς μηχανισμὸς νεκροῦται- εἰς περιόδους ἰσχυρῶν ἀνέμων). Διότι, δυστυχῶς, οἱ  ἄφρονες αὐτοὶ Ἕλληνες ἰθύνοντες, νομιμοποιοῦν τὰς ἐπιδρομὰς τῶν ἀλλοφύλων, μὲτὸνὰ ἑλληνοποιοῦν εἰδεχθέστατα ἐγκληματικὰστοιχεῖα, διὰνὰμᾶς καταληστεύουν, νὰμᾶς «κατακερατώνουν» καὶνὰμᾶς κατακαίουν. . .

 

  4. Ἐπαναλαμβάνομεν ὅτι ἀκόμη δὲν εἴδαμε τὰχειρότερα... Ὅσον καιρὸν δύνανται ὅλαι αὐταὶαἱ«ἐπιδρομαί» ἀλλοφύλων νὰεὑρίσκουν ἡμεροκάματον ἡκατάστασις εἶναι ἀνεκτή. Διότι «κακομαθημένα» ἑλληνόπουλα ἔχουν τόσον πολὺ ἐκμαυλισθῆ ἀπὸτά «χαζοκούτια» καὶχυδαῖα ἠλεκτρονικὰπαίγνια, οὕτως, ὥστε προτιμοῦν εἰς τὸ«κηφηνεῖον ἡ Ἑλλάς» νά «μουχλιάζουν» εἰς τὰκαθίσματα τῶν καφετεριῶν «ἀμπελοφιλοσοφοῦντα» περὶ ἀνέμων καὶ ὑδάτων καὶνά «σαπίζουν» εἰς τὰκαταγώγια «ξενυκτάδικα», παρὰνὰκάμνουν χειρονακτικὰς ἐργασίας, τονίζοντες ὑποτιμητικῶς ὅτι «αὐτὲς οἱδουλειὲς εἶναι διὰ Ἀλβανούς, Πακιστανούς, τοὺς ἀπὸτὸΜπαγκλαντὲς καὶΝιγηριανούς...»

 

  5. Ἐπίσης, ὅσον καιρὸν δύνανται νὰπωλοῦν τὴν ἀφορολόγητον καὶλαθραίαν εἰσαγωμένην «πραμάτειαν» των κάνοντες ἀθέμιτον ἀνταγωνισμὸν πρὸς τοὺς νομοταγεῖς καὶβαρύτατα φορολογουμένους Ἕλληνας καταστηματάρχας, κάπως θὰ ὑποφέρεται ἡκατάστασις. 

 

  6. Οἱ ἀλλόφυλοι ἐπιδρομεῖς ἤδη ἔχουν καταλάβει τοὺς περισσοτέρους πεζοδρόμους, πεζοδρόμια, πλατείας, εἰσόδους-ἐξόδους Μετρό, Ἠλεκτρικοῦκαὶλοιπῶν Μέσων Μαζικῆς Μεταφορᾶς καὶοὐσιαστικῶς παραμένουν σχεδὸν ἀνενόχλητοι ἀπὸτὴν Ἑλληνικὴν καὶΔημοτικὴν Ἀστυνομίαν. Ἐὰν τύχῃ ὅμως, κάποιος Ἕλλην ἄνεργος νὰθέλῃνὰ ἐπιβιώσῃκαί, ἀντὶνὰγίνῃ«κλεφτρόνι»,νὰπροσπαθῇνὰ«βγάζῃτὸν ἄρτον τὸν ἐπιούσιον» πωλῶν ὁμοίως διάφορα ἀντικείμενα, τοῦκατάσχονται τὰπάντα, ὅπως προσφάτως φίλου, ὁ ὁποῖος συνήθως δραστηριοποιεῖται εἰς τὴν ὁδὸν Δραγατσανίου-Πλατείαν Κλαυθμῶνος. Ὁποία ἀνισότης!

 

  7. Ἡ«γκετοποίησις» κατήντησεν μία μὴ ἀναστρέψιμος πραγματικότης. Ἡζωὴτῶν Ἑλλήνων κατέστη εἰς αὐτὰς τὰς περιοχάς, ποὺκατακλύζονται ἀπὸτοὺς ἀλλοφύλους ἐπιδρομεῖς, ἄκρως ἀφόρητος οὕτως, ὥστε ἀναγκάζονται νὰπωλοῦν ὅσον-ὅσον τὰς οἰκίας των, τὰκαταστήματά των καὶτὰοἰκόπεδά των, καὶνὰ ἀπομακρύνωνται.

 

  8. Ἐφ’ ὅσον ἡτέως Δήμαρχος Ἀθηνῶν κ. Ντόρα Μπακογιάννη δὲν ἠμπόρεσε νὰ ὑλοποιήσῃπλήρως τὸσχέδιόν της καὶνὰεἰσαγάγῃ10.000 πόρνας ἀπὸτὰς χώρας τοῦτέως ΣοβιετικοῦΣυνασπισμοῦ, διὰνὰ ἔχουν οἱ«ἀθάνατοι» καὶοἱλοιποὶτῶν Ὀλυμπιακῶν Ἀγώνων ἀφθονίαν «δοχείων ἡδονῆς» καὶνὰμὴστερηθοῦν τὸπαραμικρὸν κατὰτὴν διάρκειαν τῶν Ὀλυμπιακῶν Ἀγώνων, ἀνέλαβεν τὸΔημοτικὸν Συμβούλιον τοῦΔήμου Ἀθηναίων τὴν κατάργησιν τοῦΝόμου 2734/1999.

  Συγκεκριμένως, μὲτὴν ὁμόφωνον ἀπόφασίν του ὑπ’ἀριθμ.  1185 τῆς 23ης Ἰουλίου 2007, ἐζήτησεν τὸΔημοτικὸν Συμβούλιον τοῦΔήμου Ἀθηναίων  τὴν τροποποίησιν τοῦ ἐν λόγῳΝόμου καὶ ἀντὶνὰ  ἀπέχουν τὰπορνεῖα εἰς ἀκτῖνα ἄνω τῶν 200 μέτρων μεταξύ των καὶ ἀπὸσχολεῖα, ἀθλητικὰκέντρα, πλατείας, νοσοκομεῖα, κλινικὰς κ.λπ.,κ.λπ., τὴν ἐλαχιστοποιοῦν τὴν ἀπόστασιν εἰς τὰ100 μέτρα καὶ ὄχι ἀκτῖνα.

 

  9. Τώρα δέ, χάριν τῆς νομιμοποιήσεως καὶτῆς ἑλληνοποιήσεως τῶν ἐκδιδομένων ἀλλοδαπῶν, ἠμπορεῖνὰ ἐκμηδενίσουν πλήρως τὰς ἀποστάσεις. Οὕτω καὶοἱδυστυχισμένοι οἰκογενειάρχαι ἠμπορεῖνὰ ἔχουν δίπλα των πορνεῖα, ὅταν δὲθὰμεταβαίνουν ἐκεῖοἱπαθιασμένοι, πιθανῶς νὰσυμβαίνῃ, ἀντὶνὰκτυποῦν τὸν κώδωνα τοῦδιπλανοῦδιαμερίσματος, ποὺεἶναι αἱπόρναι, νὰκτυποῦν τὸδιαμέρισμά των καὶνὰκινδυνεύουν οἱσύζυγοι, θυγατέρες, ἀδελφαί, μητέρες των !...

 

  10. Παρ᾿ ὅλον ὅτι εἰς τὰβιβλία τῆς Ἐκκλησίας, ἐκτὸς τῶν ἄλλων εὐχῶν, συμπεριλαμβάνεται ἀκόμη καὶ ἡεὐχή «ὁΘεὸς νὰμᾶς σώζῃκαὶ ἀπὸτὴν ἐπιδρομὴν ἀλλοφύλων», ἐν τούτοις, ἡπνευματική, καὶ ἰδίως ἡθρησκευτικὴ ἡγεσία οὐσιαστικῶς ἔπαυσαν νὰπιστεύουν καὶεἰς αὐτὴν τὴν εὐχὴν, καὶκατατρέχουν, ὅσους συνεχίζουν νὰτὴν πιστεύουν καὶνὰ ἐναντιώνωνται...

 

  11. Ἤδη μὲτὰς ἐπιδρομὰς τῶν ἀλλοφύλων σχηματίζονται συμμορίαι ἀπὸΝέγρους καὶ ἄλλους εἰσβολεῖς, καὶεἰς κεντρικὰς πλατείας καὶ ὁδοὺς τῶν Ἀθηνῶν  οἱ Ἕλληνες πολῖται δὲν τολμοῦν ὄχι μόνον τὴν νύκτα, ἀλλὰ ἀκόμη καὶτὴν ἡμέραν νὰπεράσουν, διότι αἱσυμμορίαι ἐπιτίθενται εἰς τοὺς Ἕλληνας, καὶ ἄλλοι ἀπὸτὰς συμμορίας τοὺς κρατοῦν, ἄλλοι τοὺς κτυποῦν καὶ ἄλλοι τοὺς ἁρπάζουν, ὄχι μόνον χρήματα, ἀλλὰκαὶσταυρούς, ἁλυσίδες, κινητά, δακτυλίδια καὶ ὁ,τιδήποτε ἄλλον πολύτιμον εὕρουν.

  Ἡδὲ  Ἀστυνομία πολλάκις ἀπαθῶς θεᾶται τὰδρώμενα καὶπραττόμενα... Ὅταν καταφεύγουν μερικοὶ Ἕλληνες νὰκαταγγείλουν τὸγεγονός, οἱ Ἀστυνομικοὶτοὺς λέγουν ὅτι ἐνασχολοῦνται μὲαὐτούς, ποὺ ἔχουν ἤδη συλλάβει, καὶτοὺς προτρέπουν νὰ ἐπανέλθουν πολὺ ἀργότερα ἤτὴν ἑπομένην νὰκάμνουν τὴν καταγγελίαν. Δέον νὰσημειωθῇ ὅτι διὰκλοπὰς δὲν προφυλακίζονται πλέον καὶ ὅσοι παραπέμπονται νὰδικασθοῦν, μετὰ ἀπὸπολὺμακρὸν διάστημα, ἀθωώνονται!!!

 

  12. Τὸ ἴδιον συμβαίνει καὶεἰς τὰς στάσεις τῶν Μέσων Μαζικῆς Μεταφορᾶς καὶ ἐντὸς τῶν ὀχημάτων. Συμμορίαι αὐτῶν τῶν παρανόμων μεταναστῶν, ποὺνομιμοποιοῦνται καὶ ἑλληνοποιοῦνται, κρατοῦν τοὺς Ἕλληνας καὶ ἄλλοι ἀπὸτὰς συμμορίας ὑφαρπάζουν ὅ,τι πολύτιμον φέρουν μαζύ των καὶ ἄλλοι, ποὺτὸ«παίζουν» ἀδιάφοροι, ἐμποδίζουν τοὺς ἀνθρώπους νὰ ἀντιδράσουν καὶνὰκαταδιώξουν τοὺς ληστάς...

 

Δ. Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΜΑΡΑΣΜΟΣ

ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ.

Ο ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΩΝ ΑΝΕΡΓΩΝ

  1. Ἤδη δεκάδες χιλιάδες καταστήματα Ἑλλήνων ἔκλεισαν, μὴδυναμένων τῶν Ἑλλήνων ἐμπόρων νὰ ἀνθέξουν τὸν ἀθέμιτον ἀνταγωνισμόν, τὴν βαρυτάτην φορολογίαν καὶπροπαντὸς λόγῳτοῦφόβου καὶτρόμου τῶν πελατῶν, ποὺδὲν τολμοῦν νὰμεταβοῦν εἰς τοὺς παραδοσιακούς των προμηθευτάς.

 

  2. Ὑπολογίζεται ὅτι ἐντὸς τοῦ2011 θὰκλείσουν ἄνω τῶν 170.000 καταστημάτων καὶμικρῶν ἐπιχειρήσεων διὰτοὺς ἰδίους λόγους καὶ ἄνω τῶν 300.000 Ἑλλήνων ὑπαλλήλων θὰμείνουν ἄνεργοι...

 

  3. Οἱ ἀνεγκέφαλοι ἰθύνοντες συνεχίζουν νὰθεωροῦν ὡς ἀνέργους μόνον αὐτούς, οἱ ὁποῖοι λαμβάνουν παχυλὰς ἀποζημιώσεις ἀπὸτὰς ἐπιχειρήσεις, ποὺδὲν ἀντέχουν νὰκρατήσουν ὅλον τὸπροσωπικόν των καὶοἱ ὁποῖοι αὐτοὶ ἄνεργοι καταχωρίζονται εἰς τὰς καταστάσεις τῶν ἀνέργων καὶλαμβάνουν ἐπιδόματα.

 

  4. Ὅσοι ὅμως, ἔχουν κουρασθῆκαὶδὲν μεταβαίνουν πλέον εἰς τὰγραφεῖα τοῦΟ.Α.Ε.Δ., διότι μακροχρονίως οὐδὲν ἐπιτυγχάνουν, καὶ ὑπολογίζουν ἀκόμη καὶτὰεἰσιτήριά των, διὰνὰμεταβαίνουν νὰ ἀνανεώνουν τὴν καταχώρισίν των ὡς ἀνέργων, καθὼς ἐπίσης καὶ ὅλοι οἱ«προλετάριοι», ποὺ ἐτελείωσαν τὸΓυμνάσιον καὶτὸΛύκειον καὶτὰς ἑκατοντάδας ἀνωτέρας καὶ ἀνωτάτας σχολάς, ποὺλόγῳ ἐλλείψεως σωστοῦ ἐπαγγελματικοῦπροσανατολισμοῦδὲν εὑρίσκουν ἐργασίαν, ὅλοι αὐτοί, ποὺεἶναι πολλαπλάσιοι τῶν ἐγγεγραμμένων εἰς τὰς καταστάσεις τῶν ἀνέργων, δὲν θεωροῦνται ὡς ἄνεργοι...

 

  5. Εἰς ἄλλα χρηστὰκράτη δικαίου ὅμως, ὡς π.χ. εἰς τὴν Γερμανίαν, ἀκόμη καὶαἱοἰκοκυραὶκαὶοἱφοιτηταί, οἱ ὁποῖοι ἐπιθυμοῦν νὰ ἐργασθοῦν διὰ ἡμισείαν ἡμέραν, καταχωρίζονται εἰς τὰς καταστάσεις τῶν ἀνέργων καὶμέχρις ἐξευρέσεως ἐργασίας, λαμβάνουν κάποιον ἐπίδομα.

 

Ε. ΤΟ Δ. Ν. Τ. ΚΑΙ ΤΑ ΔΕΙΝΑ ΕΠΑΚΟΛΟΥΘΑ ΤΟΥ

  1. Ἀνεγκέφαλοι καὶ ἀνέντιμοι πολιτικοί, ἀφοῦπαρέσυραν τὸν δύσμοιρον λαόν, πράττουν ἐντελῶς τὰ ἀντίθετα ἀπ᾿ ὅ,τι προεκλογικῶς καὶεἰς παλαιοτέρας δεκαετίας διεβεβαίουν αὐτόν.

 

  2. Μὲτὸνὰδιατυμπανίζουν εἰς τοὺς πάντας ὅτι ἡ Ἑλλὰς εἶναι ὑπερχρεωμένη καὶ ἀνίκανος νὰ ἀνταποκριθῇεἰς τὰς ὑποχρεώσεις της, εὗρον τὴν εὐκαιρίαν τὰδιεθνῆ«γεράκια» νὰ ἐκμεταλλευθοῦν τὴν ἄκρως ἀνησυχαστικὴν αὐτὴν κατάστασιν καί, ἐπάνω εἰς τὸν δημιουργηθέντα πανικόν, νὰδιπλασιάσουν καὶπολλαπλασιάσουν τοὺς λίαν δυσμενεῖς ὅρους δανεισμοῦ. Ἔχοντες προφανῶς ἐκ τῶν προτέρων οἱ ἰθύνοντες ὁμόσει «γῆκαὶ ὕδωρ» εἰς τοὺς ἐντολεῖς των, δὲν ἠθέλησαν νὰκάμνουν χρῆσιν δανεισμοῦ ἀπὸτὴν Κίναν μὲ ἐπιτόκιον 3% καὶμὲ4,5% ἀπὸτὴν Ρωσίαν, ἀλλὰσυνῆψαν τὸπεριβόητον ἄκρως ὑποτιμητικὸν καὶ ἀσύμφορον μνημόνιον μὲδυσμενεστάτους ὑποτελεῖς ὅρους. Δι᾿αὐτοῦτοῦ ὑποτελεστάτου μνημονίου ὑποθη­- κεύσαμε τὴν ἐθνικήν μας κυριαρχίαν καὶκατηντήσαμε ἄκρως ἀναξιόπιστοι, ἀνυπόληπτοι καί «ρεντίκολο τῶν σκυλιῶν» διεθνῶς. . .

 

  3. Ὅλαι αἱλαϊκαὶκατακτήσεις πολλῶν δεκαετιῶν, ποὺ ἐπετεύχθησαν μὲ ἀπεριγράπτους ἀγῶνας καὶαἵματα, ἤρθησαν, καὶοἱ ἀνεγκέφαλοι πολιτικοί μας ἀγωνίζονται νὰκάμνουν «πλύσιν ἐγκεφάλου» τοῦπτωχοῦ Ἑλληνικοῦλαοῦ, ὅτι δηλαδὴ ὅλα αὐτά, ποὺκάμνουν, εἶναι διὰτὸσυμφέρον τῶν λαϊκῶν μαζῶν...

 

  4. Ἀπὸτὴν μίαν πλευρὰν μὲτοὺς βαρυτάτους φόρους καὶτὰς περικοπὰς μισθῶν καὶσυντάξεων (ἐν ἀντιθέσει πρὸς τὴν ἀλόγιστον σπατάλην τῶν « ἡμετέρων τρωκτικῶν καὶ ἀετονύχηδων»),  καὶ ἀπὸτὴν ἄλλην μὲτὴν ἀσυγχώρητον ἐγκληματικὴν πολιτικὴν νὰδιπλασιάζουν καὶπολλαπλασιάζουν τὸΦ.Π.Α. ἀκόμη καὶεἰς τὰβασικὰκαὶ ἀναγκαῖα ἀγαθὰδιαβιώσεως τοῦλαοῦ(ἀντὶνὰδιπλασιάσουν καὶπολλαπλασιάσουν τὰς φορολογίας εἰδῶν καπνίσματος, οἰνοπνευματωδῶν ποτῶν καὶεἰδῶν πολυτελείας μὲεἰδικοὺς φόρους καταναλώσεως), αὐξάνουν τὸν πληθωρισμόν, τὴν ἀνεργίαν καὶσυλλήβδην μειώνουν ἀφαντάστως τὴν ἀγοραστικὴν δύναμιν τῶν κατωτάτων στρωμάτων.

 

  5. Μὲτὴν ἀνεγκέφαλον αὐτὴν πολιτικήν των οἱ ἰθύνοντες συρρικνώνουν τὰμάλα τὴν ἐθνικὴν οἰκονομίαν καὶμὲτὴν ἔλλειψιν παραγωγικότητος καὶτὴν μὴδημιουργίαν πλούτου, ὄχι μόνον δὲν θὰεἴμεθα εἰς θέσιν νὰπληρώνωμεν τὰθαλασσοδάνεια, ἀλλὰοὔτε κἄν τοὺς ὑπερόγκους τόκους, ὁπότε αἱ ἐλπίδες ἀποτινάξεως τοῦζυγοῦτῆς «ΤΡΟΪΚΑ»θὰ ἐξανεμίζωνται καὶ ἡ ὑποτέλειά μας θὰδιαιωνίζεται... 

 

  6. Ἡμεγίστη ἠθικὴκρίσις, ποὺ ὑποβόσκει ἐδῶκαὶπολλὰς δεκαετίας, καθὼς καὶ ἡοἰκονομικὴκρίσις, ποὺμᾶς ἐδημιούργησαν οἱ ἄφρονες, ἀνίκανοι καὶ ἀνέντιμοι πολιτικοί μας., ἔφεραν τὸν κόσμον εἰς μεγίστην ἀπόγνωσιν καί, διὰνὰπαρηγοροῦνται, «ἔπεσαν μὲτὰμούτρα» εἰς τὰθεάματα καὶ ἰδίως εἰς τὸν τζόγον. . .

 

  7. Ἐπωφελουμένη ἡκυβέρνησις τῶν ἀποφάσεων τῶν ἀφεντικῶν μας, δηλαδὴτῆς Ἡνωμένης Εὐρώπης καί, πρὸς ἀποφυγὴν τῶν τεραστίων ποινῶν, ποὺ ἐπιβάλλουν κατ᾿ ἔτος εἰς τὴν Ἑλλάδα, διότι δὲν ἐφαρμόζει τὰς διατάξεις τῆς Ἡνωμένης Εὐρώπης νὰεἶναι ἐλεύθερα τὰτυχηρὰπαιχνίδια, ἐκμεταλλεύεται αὐτὴν τὴν περίπτωσιν καὶθὰτὰνομιμοποιήσῃκαὶθὰτὰδώσῃεἰς τοὺς «ἡμετέρους» «πατριάρχες τῆς διαπλοκῆς» καὶτοὺς «ἀετονύχηδες»,  διὰνὰ ἀπομυζοῦν καὶτὴν τελευταίαν ἰκμάδα ἀπὸτὸν λαόν, καὶνὰ ἔχῃκαὶ ἔσοδα τὸΚράτος. . .

 

  8. Τοιουτοτρόπως θὰβασιλεύουν τά «λησταρχεῖα», ποὺλέγονται καζῖνο καὶ ἐν γένει  τὰτυχηρὰπαιχνίδια.

 

  9. Θέλομεν νὰ ἐλπίζωμεν ὅτι ἡΚυβέρνησις, ὄχι μόνον Φ.Π.Α. θὰ ἔβαλε ἐπιτέλους εἰς τά «λησταρχεῖα καζῖνο», ἀλλὰκαὶθὰθελήσῃνὰ ἐπιβάλλῃβαρυτάτους εἰδικοὺς φόρους εἰς ὅλα τὰτυχηρὰπαιχνίδια.

 

ΣΤ. ΑΙ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑΙ ΑΞΙΑΙ ΚΑΙ Η ΠΑΙΔΕΙΑ,

ΤΑ ΜΕΓΑΛΑ ΘΥΜΑΤΑ

  1. Τὸ ἁμαρτωλὸν καὶσπάταλον κράτος, κυβερνώμενον ἀπὸ ἀνεγκεφάλους καὶκοινωνικῶς ἀναλγήτους ἰθύνοντας, οἱ ὁποῖοι εἶναι «θεωρία ἐπισκόπου καὶκαρδία μυλωνά»καὶοἱ ὁποῖοι συνεχίζουν νὰεἶναι «ἀκριβοὶεἰς τὰπίτουρα καὶφθηνοὶεἰς τὸ ἀλεύρι», ἔχει χρήματα νὰσπαταλᾶδιὰθεάματα, ἀκόμη καὶδιὰτὴν οἰκοδόμησιν μωαμεθανικοῦτεμένους εἰς δημοσίαν ἤ ἐκκλησιαστικὴν περιουσίαν, ἀλλὰδὲν ἔχει χρήματα, ὄχι μόνον διὰτὴν πραγματοποίησιν τοῦΤάματος τοῦ Ἔθνους, ἀλλὰοὔτε κἄν νὰπληρώνῃτοὺς ὑπηρετοῦντας καθηγητὰς καὶτοὺς διδασκάλους. Ἡ ἰδία ἡκυρία Ὑπουργὸς Παιδείας ὁμολογεῖ, ὅτι ἡ ἐπερχομένη σχολικὴχρονιὰθὰεἶναι ἡχειροτέρα μετὰτὴν μεταπολίτευσιν. 

 

  2. Εἰς τὰπλαίσια τῆς ἰσοπεδώσεως τῶν πάντων, κατέβασαν οἱ ἀνεγκέφαλοι καὶ ἀνάξιοι πολιτικοὶτὴν βάσιν εἰσαγωγῆς μέχρι καὶ0,9 καὶεἰσαγάγουν πολλαπλασίους φοιτητὰς εἰς τὴν κάθε σχολὴν Ἀνωτάτων καὶ Ἀνωτέρων Ἐκπαιδευτικῶν Ἱδρυμάτων, διὰνὰδημιουργοῦν στρατιὰς «προλεταρίων»... Δηλαδή παίζουν «ἐν οἷς οὐπαικτοῖς».

 

  3. Οἱ ἑκάστοτε ἰθύνοντες τοῦ Ὑπουργείου Παιδείας ἔχουν ὁμόσει «γῆκαὶ ὕδωρ» εἰς τοὺς ἐντολεῖς των νὰ ἐφαρμόσουν τὰσχέδια Henry Kissinger καὶGeorg Sorros καὶπροσπαθοῦν παντοιοτρόπως νὰπραγματοποιήσουν τὰκαταχθόνια σχέδια τῶν σκοτεινῶν δυνάμεων, ποὺεἶναι ὁ ἀφελληνισμὸς καὶ ὁ ἀποχριστιανισμὸς τῶν Ἑλλήνων.  Δὲν ἔφθανον αἱ ἀθλιότητες τοῦκ. Καραμανλῆμὲτὴν νεοεποχίτισσα κ. Γιαννάκου, ἡ ὁποία δαιμονιωδῶς ὑπεστήριζε τὸκατάπτυστον βιβλίον τῆς κ. Ρεμπούση καὶΣΙΑ μὲτὰς ἀνθελληνικώτατας διατυπώσεις «συνωστισμὸς εἰς τὴν Σμύρνην» κ.λπ, κ.λπ., ὁ ὁποῖος ἐδαιμονίσθη καὶ ἔγραψε ὅλους τοὺς νουνεχεῖς Ἕλληνας καὶεὐλαβεῖς Χριστιανοὺς εἰς τὰπαλαιά του ὑποδήματα καὶ ἐτίμησεν τὴν κ. Γιαννάκου θέτων αὐτὴν  ὡς ἐπικεφαλῆς τῶν Εὐρωεκλογῶν˙ ἔρχεται καὶ ἡνέα πολιτικὴ ἡγεσία τοῦ Ὑπουργείου Παιδείας καὶ ἀντὶνὰβραβεύσῃτὴν ἡρωίδα δασκάλαν Χαρὰν Νικοπούλου, ἔκαναν τὸπᾶν νὰτὴν κατατρέξουν καὶνὰτὴν ἐκδιώξουν ἀπὸτὸθεάρεστον καὶ ἐθνικὸν ἔργον, ποὺ ἐπιτελοῦσεν εἰς τὰΠομακοχώρια τῆς Θράκης!!!

 

  4. Ἒπίσης ἡ ἱστορία τῆς Γ’ Γυμνασίου, ποὺσυνέγραψαν οἱψευδοδιανοούμενοι Εὐαγγελία Λούβη καὶΔημήτριος Ξυράφας μὲκριτὰς ἀξιολογήσεως τοὺς κ.κ. Ἀλ. Ρήγαν, Ὄλγαν Καραγιώργου καὶΜ. Βενιέρη εἰς τὴν σελ. 163 ἀναφέρει τὴν ἄκρως ἀνθελληνικὴν φράσιν:

  «...τὴν ἰδίαν ἐποχὴν μὲ ἀφορμὴν τὴν διεκδίκησιν τῆς βραχονησῖδος Ἰμίων εἰς τὰΔωδεκάνησσα, ξέσπασε κρίσις στὶς ἑλληνοτουρκικὲς σχέσεις, ποὺ ἀποκλιμακωθήκανε μὲ ἀμοιβαῖες ὑποχωρήσεις τὸ1996...»!...

 

  5. Πληθώρα ἄλλων ψευδοδιανοουμένων, ὡς π.χ. ὁκαθηγητὴς εἰς τὸΤμῆμα Πολιτικῆς Ἐπιστήμης καὶΔιεθνῶν Σχέσεων τοῦΠανεπιστημίου Πελοπονήσσου, πλανώμενοι ἤ ἐνσυνειδήτως ὄργανα τῶν σκοτεινῶν δυνάμεων, πασχίζουν νὰ ἐφαρμόζουν τὰκαταχθόνια σχέδια αὐτῶν, ποὺεἶναι ὁκατακρημνισμὸς τῶν αἰωνίων συνδετικῶν κρίκων τῆς φυλῆς μας Θρησκεία, Πατρὶς καὶΟἰκογένεια. Ὁ ἐν λόγῳκαθηγητής, κ. Ἀστέριος Χουλιάρας, ἐζήλευσεν  τὴν  προβολὴν καὶδόξαν τῆς κ. Ρεμπούση καὶπολλῶν ἄλλων διαστρεβλωτῶν τῆς ἑλληνικῆς ἱστορίας. Μὲτὸ ἄρθρον του εἰς τὴν «Καθημερινήν» τῆς 1.8.2010 «Ἡπολιτικὴτῆς χαρτογραφίας» ἀνερυ­θριάστως ἐγκαλεῖτὸν μεγάλον ἐθνικὸν ἱστορικόν μας, ἀείμνηστον Κων/νον Παπαρρηγόπουλον καὶ ἄλλους ἀντικειμενικοὺς ἱστορικοὺς μὲεὐαίσθητον ἐθνικὴν συνείδησιν καὶλοιποὺς σοβαροὺς ἐπιστήμονας γεωγράφους, χαρτογράφους κ.λπ., ὅτι δῆθεν ἔχουν παραποιήσει σκοπίμως τὴν ἐθνικὴν ποικιλομορφίαν καὶπαραλείπουν ὁλοκλήρους ἐθνοπολιτιστικὰς ὁμάδας γύρωθεν τῆς Ἑλλάδος. Διερωτᾶται κανείς, ἐὰν ὅλοι αὐτοὶοἱ«ψευδοδιανοούμενοι» εἶναι ὄντως πλανεμένοι ἤ ἔχουν εἰδικὴν ἐκπαίδευσιν ὑποστῆ ὡς «γενίτσαροι τοῦπνεύματος» καὶ ἔχουν ἐντολὰς νὰγελοιοποιοῦν τὰ ἱερὰκαὶ ὅσια καὶνὰδιαστρεβλώνουν τὴν ἱστορίαν μας «ράβοντάς» την  εἰς τὰμέτρα των ἤμᾶλλον συμφώνως πρὸς τὰμέτρα, ποὺ ἔχουν ἀποφασίσει οἱ ἐντολεῖς των.  

 

Ζ. ΟΙ «ΦΙΛΟΙ ΓΕΙΤΟΝΕΣ»

α.ΕΞ ΑΝΑΤΟΛΩΝ

  1. Ἀπὸτὰσυνεχῆκαὶπαρατεταμένα «χαϊδεύματα» ποὺκάμνουν Ἕλληνες ἰθύνοντες εἰς τοὺς Τούρκους, ἀποθρασύνονται οἱΤοῦρκοι τόσον πολύ, ὥστε μᾶς ἀποστέλουν καθημερινῶς τὰς φρεγάδας των μέχρι πρὸτῆς Ραφήνας καὶπρὸτοῦΣουνίου, Καστελλορρίζου κ.λπ., κ.λπ., τὰδὲ  ἐξωπλισμένα ἀεροπλάνα των παρενοχλοῦν συνεχῶς τὰς περισσοτέρους νήσους μας. Δοτοὶπολιτικοί, ὄχι μόνον δέχονται νὰμοιρασθῶμεν τὰς βραχονησῖδας μας καὶτὴν αἰγιαλίτιδα ζώνην αὐτῶν, ἀλλὰπασχίζουν νὰκάμνουν καί «πλύσιν ἐγκεφάλου» τοῦ ἑλληνικοῦλαοῦ, ὅτι μὲτὴν συνεκμετάλλευσιν τοῦ ὀρυκτοῦπλούτου μας θὰ ἔχωμεν τεράστια ὀφέλη ἐμεῖς καὶ ἡΤουρκία....

 

  2. Ἀφ’ἑνὸς μὲν ἡΤουρκία διὰτοῦ Ὑπουργοῦ Ἐξωτερικῶν κ. Α. Νταβούτογλου «στριμωγμένη» ἀπὸ ἄλλους ἑταίρους τῆς Ἡνωμένης Εὐρώπης -ὄχι ἀπὸτὴν Ἑλλάδα, ἡ ὁποία συνεχῶς «χαίδεύει τὰαὐτιὰτὼν Τούρκων»-προτίθεται νὰ ἄρῃτὸcasus belli, διὰνὰκατορθώσῃνὰεἰσέλθῃεἰς τὴν Ἡνωμένην Εὐρώπην, ἀφ’ἑτέρου δὲ ὄχι μόνον δὲν διατίθεται νὰ ἀποδεχθῆτὴν διεθνῆ ἀπόφασιν τῶν 12 μιλίων καὶτῶν νήσων, ἀλλὰτονίζει ὅτι αἱνῆσοι δὲν ἐπιτρέπεται νὰ ἔχουν καθόλου ὑφαλοκρηπῖδα καὶ ὅτι ἡ ὑφαλοκρηπὶς ἀνήκει μόνον εἰς τὴν ὀγκώδη στερεὰν γῆν.

 

  3. Πρὸς τοῦτο οἱ ἴδιοι ἐπρομηθεύθησαν ἤπρόκειται νὰπρομηθευθοῦν εἰδικὰ ἀποβατικὰσκάφη δι᾿ ἀστραπιαίας ἀποβάσεις εἰς τὰς νήσους μας.

 

  4. Φέρεται δε ὅτι οἱΤοῦρκοι ἔχουν ἤδη προμηθευθῆ ἤπαραγγείλει ἀκόμη καὶπλωτὰς γεφύρας, διὰνὰδύνανται αἱκατεστρεμμέναι γέφυραι νὰ ἀντικαθίστανται ἀστραπιαίως καὶνὰπερνοῦν τὰτὰνκς τῶν Τούρκων χωρὶς τὴν παραμικρὰν δυσχέρειαν καὶχρονοτριβὴν ἀπὸτὰσημεῖα τῶν κατεστραμμένων γεφυρῶν.

 

  5. Δυστυχῶς, ὅταν πρὸ30-40 ἐτῶν ἡΤουρκία ἦτο ἀνίσχυρος ἐξ ἀπόψεως ἀέρος καὶθαλάσσης, οἱ Ἕλληνες ἰθύνοντες ἠνείχοντο ὅλους τοὺς εὐτελισμοὺς καὶκατατρεγμοὺς τῶν Ἑλλήνων τῆς Κωνσταντινουπόλεως, Σμύρνης, Τενέδου, Ἴμβρου καὶλοιπῶν, καὶδὲν τούς «ἔτριζαν τὰδόντια», ὁπότε θὰεἴχαμε λύσει πάρα πολλὰπροβλήματα καὶ ἰδίως θὰεἴχαμε σώσει τὴν Θράκην μας ἀπὸτοὺς μωαμεθανοὺς. Τώρα, ποὺκαθίσταται συνεχῶς ἡΤουρκία πανίσχυρος, κοπτόμεθα νὰτοὺς δεχθῶμεν εἰς τὴν Ἡνωμένην Εὐρώπην καὶνὰ ὑπάγωμεν εἰς τὸΔικαστήριον τῆς Χάγης, διὰνὰ ἐπιλύσωμεν τὰπροβλήματα μὲτὴν ὑφαλοκρηπῖδα κ.λπ.

 

  6. Ἐξ ἴσου ἀφελεῖς ἦσαν καὶοἱΣέρβοι καὶπροσέφυγαν εἰς τὸΔικαστήριον τῆς Χάγης καὶτὸ ἐν λόγῳΔικαστήριον ἀπεφάνθη διὰτὴν τύχην τοῦΚοσσυφοπεδίου ὑπὲρ τῆς ἀνεξαρτησίας τοῦΚοσσυφοπεδίου. Καὶμάλιστα, διὰνὰ ἀνοίξουν τὸν δρόμον ὑπὲρ τοῦΝΑΤΟ καὶτῆς Η.Ε. οἱΣέρβοι ἐδέχθησαν νὰ ἐκδιωχθῇ ὁμέγας ἀκραιφνὴς Ὀρθόδοξος Ἱεράρχης τοῦΚοσσυφοπεδίου, ὁ Ἐπίσκοπος Ἀρτέμιος, διὰνὰμὴ ἔχουν ἐμπόδια, καὶδιὰμίαν «χούφτα δολλάρια» νὰ ἀναγνωρίσῃκαὶ ἡΣερβία τὸΚοσσυφοπέδιον τῶν Οὐτσεκάδων! ! !

 

  7. ἩΤουρκία πιέζεται ἐπίσης ἀπὸτοὺς ἑταίρους μας, ὅτι, διὰνὰεἰσέλθῃεἰς τὴν Η.Ε., ὀφείλει νὰδείξῃπρόοδον εἰς τὰς θρησκευτικὰς ἐλευθερίας...

 

  8. Παρατηρεῖ ἡΤουρκία ὅτι ἔχει τεραστίαν εἰσροὴν συναλλάγματος μὲτὸν θρησκευτικὸν τουρισμόν. Οὕτω προτίθεται νὰ ἐπιτρέπῃτὴν τέλεσιν Θείας Λειτουργίας ὄχι μόνον εἰς τὴν Παναγίαν Σουμελᾶκαὶτὴν Καππαδοκίαν, ἀλλὰ ἀκόμη καὶνὰδίδῃτὴν ἐντύπωσιν, διὰνὰδημιουργῇεὐνοϊκὴν εἰκόνα παγκοσμίως, καὶεἰς τὴν Ἁγίαν Σοφίαν, διὰνὰπροστρέχουν καὶ ἑκατομμύρια εὐλαβεῖς προσκυνηταὶ ἐτησίως καὶνὰ ἔχῃ, ὡς ἐκ τούτου, πολλὰδισεκατομμύρια εὐρώ συνάλλαγμα καὶτὸ ἄριστον κλίμα, ποὺχρειάζεται.

  Τοιουτροτρόπως, ἀφ᾿ ἑνὸς μὲν θὰβοηθῇεἰς τὴν ἀνάπτυξιν τῆς οἰκονομίας της, καὶ ἀφ᾿ ἑτέρου θὰδείχνῃ ἀγαθὴν πρόθεσιν διὰνὰεἰσέλθῃεἰς τὴν Η.Ε.

  Παραλλήλως θὰδιατηρῇκαὶ θὰ ἐνισχύῃτοὺς «γκρίζους λύκους », οὕτως, ὥστε νὰ ἐξαναγκασθοῦν  νὰ ἀπομακρυνθοῦν καὶοἱτελευταῖοι Ἕλληνες τῆς Κων/πόλεως, Ἴμβρου, Τενέδου καὶλοιπῶν περιοχῶν ἀκόμη καὶ ἀπὸτὴν ἑλληνικὴν Θράκην, ὅπου ὀργιάζει τὸτουρκικὸν προξενεῖον μὲτὰς διαφόρους «προβοκάτσιες», ποὺκάθε τόσον καὶλιγάκι μᾶς δημιουργοῦν.

 

β. ΒΟΡΕΙΩΣ

  1. ἩΤουρκία ἔχει ἀποκτήσει στρατιωτικὰς βάσεις καὶεἰς τὴν ἑτέραν «φίλην» χώραν Ἀλβανίαν, καὶτοιουτοτρόπως μᾶς ἔχει μαζὶμὲτοὺς οὐτσεκάδες Κοσσυφοπεδίου καὶΣκοπίων «πλευρίσει» πανταχόθεν βορειοδυτικά. Δηλαδή, ὡς τὰγεγονότα βοοῦν, ἡΤουρκία ἐκμεταλλεύεται ἀγρίως τὴν μετριοπαθῆκαὶφιλήσυχον στάσιν, ποὺμᾶς ἐπιβάλλουν αἱδιεθνεῖς σκοτειναὶδυνάμεις καὶ ἀσμένως ἀποδέχονται καὶ ἐφαρμόζουν οἱξενοκίνητοι ἰθύνοντες τῆς Ἑλλάδος.

 

  2. Ἐν ὀλίγοις «ὁλύκος ἠμπορεῖχρῶμα νὰ ἀλλάζῃ, ἀλλὰγνώμην δὲν ἀλλάζει». Τὸ ἀνθελληνικὸν μένος, τὸ ὁποῖον καλλιεργοῦν οἱ«φίλοι μας» οἱΤοῦρκοι ἔχει ριζώσει τόσον βαθέως, ποὺθὰ ἀπῃτοῦντο πολλαὶδεκαετίαι διὰνὰ«ἀποτοξινωθοῦν », ἐὰν δὲν συνεχίζετο νὰκαλλιεργῆται τὸ ἀνθελληνικὸν μένος. 

 

  3. Δὲν ἀρκεῖτὸ ὅτι οἱ ἀπὸ ἀνατολῶν «φίλοι μας»ἔχουν καλλιεργήσει θανάσιμον μῖσος ἐναντίον τῶν Ἑλλήνων εἰς τοὺς ὑπηκόους των, ἀλλὰτοῦτο ἐπεκτείνεται καὶεἰς ὅλους τοὺς μωαμεθανοὺς τοῦΚοσσυφοπεδίου, τῆς Ἀλβανίας καὶτῶν Σκοπίων.

 

  4. Τοιουτοτρόπως φανατικαὶ ὀρδαὶτῆς βορείου Ἀλβανίας κατέρχονται εἰς τὴν Βόρειον Ἤπειρον καὶ ἐπαναλαμβάνουν εἰς τοὺς βορειοηπειρώτας αὐτά, ποὺ ἐφήρμοσαν οἱγκρίζοι λύκοι τῆς Τουρκίας εἰς τὴν Κωνσταντινούπολιν κ.λπ.,  τονίζοντες εἰς τοὺς βορειοηπειρώτας νὰ ἐξαφανισθοῦν ἀπὸτὴν Ἀλβανίαν. Ὡς γνωστόν, προσφάτως ἀγέλαι ἀλβανῶν τοῦβορρᾶμὲαὐτὴν τὴν τακτικὴν εἰς τὴν Χειμάρραν ἐδολοφόνησαν τὸν βορειοηπειρώτην Ἀριστοτέλη Γκούμαν καὶ ἡ Ἑλλάς δυστυχῶς τοιαύτας «προβοκάτσιες» ἀγωνίζεται νὰτὰς ὑποβαθμίζῃκαὶνὰτὰς «κουκουλώνῃ».

 

  5. Ἄς ὄψεται ὁΠρόεδρος τῆς Ἑλληνικῆς Δημοκρατίας κ. Παπούλιας, πού, ὡς Ὑπουργὸς Ἐξωτερικῶν τῆς Ἑλλάδος τὸ1985, ᾖρε μονοπλεύρως τὴν ἐμπόλεμον κατάστασιν μὲτὴν Ἀλβανίαν χωρὶς δυστυχῶς νὰ ἀπαιτήσῃτὴν κατοχύρωσιν τῶν ἀνθρωπίνων δικαιωμάτων τῶν Βορειοηπειρωτῶν.

  Τοιουτοτρόπως ὁκ. Παπούλιας προπαρεσκεύασεν τὸ ἔδαφος, διὰνὰ ἔλθῃ ὁκ. Σαμαρὰς ὡς Ὑπουργὸς Ἐξωτερικῶν τὸ1992 νὰ ἀνοίξῃτὰσύνορα καὶνὰεἰσβάλλουν ἑκατοντάδες χιλιάδες καὶ ἑκατομμύρια Ἀλβανοὶεἰς τὴν δύσμοιρον Ἑλλάδα, ἄλλοι μὲν νὰ ἐργάζωνται (εἰς βάρος τῶν ἑλλήνων ἐργατῶν) καὶ ἄλλοι, τὰ«ἀποβράσματα» τῶν ἐγκλείστων εἰς τὰς φυλακάς, ποὺ ἀπηλευθέρωσε ὁΜπερίσσα, διὰνὰ ἔλθουν εἰς τὴν Ἑλλάδα, νὰκλέβουν καὶνὰληστεύουν, καὶ ἀμφότεροι νὰστέλλουν τὸσυνάλλαγμα εἰς τὴν Ἀλβανία. . .

 

  6. Τοιουτοτρόπως Ἀλβανοὶ ὁμοῦμὲ ἄλλους ὁμοθρήσκους των, ὡς π.χ. ἀπὸ Ἰράκ, Ἀφγανιστάν, Πακιστάν, Μπαγκλαντές, Νιγηρίαν κ.λπ., κ.λπ. ἐπιδράμουν, ὄχι μόνον εἰς τὰς πόλεις, ἀλλὰκαὶεἰς ὅλα τὰχωρία τῆς Ἑλλάδος, καὶπολλαπλασιάζουν τὴν ἐγκληματικότητα καὶγίγνονται ὁ  φόβος καὶτρόμος διὰτοὺς Ἕλληνας, οἱ ὁποῖοι αἰσθάνονται ἄκρως ἀνασφαλεῖς καὶ ἐντελῶς ξένοι εἰς τὴν Ἑλλάδα μας.

 

  Η. ΤΟ ΠΡΟΣΦΑΤΟΝ ΑΠΟΚΟΡΥΦΩΜΑ

  Ὡς ἄν νὰμὴ ἔφθανεν ἡ ἀνθελληνικὴπολιτικὴτῶν ἰθυνόντων εἰς τὴν Θράκην μας, οἱ ὁποῖοι ἔκαμνον τά «χατίρια» τῶν ἐντολέων των καὶ ἀπεμάκρυναν τὴν ἡρωίδα δασκάλαν Χαρὰν Νικοπούλου ἀπὸτὰΠομακοχώρια, ἔφθασαν οἱ ἰθύνοντες τῆς κυβερνώσης παρατάξεως εἰς τὸσημεῖον νὰτοποθετήσουν ὡς Πρόεδρον τῆς Διεθνοῦς Ἐκθέσεως Θεσσαλονίκης τὸν φιλοσκοπιανὸν Ἰωάννην  Κωνσταντίνου, ὁ ὁποῖος οὔτε κἄν τὰπροσχήματα τοῦ«καμουφλαρίσματος» δὲν κρατᾶ, ὅπως πολλοὶ ἄλλοι ξενόδουλοι, ποὺδιατείνονται ὅτι εἶναι Ἕλληνες, ἀλλὰδροῦν ἀνθελληνικῶς. Οὗτος ἀρνεῖται ὅτι εἶναι Ἕλλην καὶχαρακτηρίζει τὸν ἑαυτόν του ὡς «ἑλληνόφωνον  Εὐρω­παῖον»κρυπτόμενος ὅτι προφανῶς εἶναι Σκοπιανός, ἐνῷσυμμετεῖχε ὡς ὁμιλητὴς καὶεἰς τὴν παρουσίασιν τοῦ ἐκτρώματος τοῦ«μακεδονικοῦ ἀναγνωστικοῦ»...

  Τοιουτοτρόπως διευκολύνουν τὴν σκοπιανὴν προπαγάνδαν, διὰνὰ ἑδραιώνουν τὰς θέσεις των καὶ ἐντὸς τῆς Ἑλλάδος.

 

  Οἱ ἐξωμόται αὐτοὶ Ἕλληνες, ὅπως καὶ ὁπεριβόητος παπὰΤσαρκνιᾶς θὰεἶναι εὐτυχέστατοι, διότι ὁ ὀλετὴρ τῶν καταχθονίων σκοτεινῶν σχεδίων, ὁθρυλικὸς γέρων Αὐγουστῖνος, ὁ ὁποῖος ἔσωσεν τὴν Μακεδονίαν μας ἀπὸτὴν σλαβικὴν προπαγάνδαν, ἐξεδήμησεν καὶδὲν ζῆπλέον νὰ ἀνατρέπει τὰς καταστρεπτικὰς διὰτὸγένος μας βλέψεις των...

 

Θ. ΑΚΡΩΣ ΑΠΑΝΘΡΩΠOIΚΑΙ

ΑΝΤΙΚΟΙΝΩΝΙΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ

ΤΩΝ ΚΑTΑΧΘΟΝΙΩΝ ΣΚΟΤΕΙΝΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ

(ΠΡΟΒΟΚΑΤΣΙΑ)

 

1. ΟΙ ΟΧΙ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟΙ ΑΠΟ  500 ΓΝΩΣΤΟΙ-ΑΓΝΩΣΤΟΙ

  Ὅλοι οἱ ὑγιῶς σκεπτόμενοι Ἕλληνες εἶναι τελείως ἀδύνατον νὰδιανοηθοῦν ὅτι ἐπὶδεκαετίας ὁλοκλήρους οἱκυβερνῆται εἶναι τόσον ἀνίκανοι καὶ ἀχρεῖοι, ὥστε νὰ ἐντοπίσουν καὶνὰ ἐξουθενώσουν τοὺς περίπου 500 γνωστούς-ἀγνώστους. Διερωτῶνται δέ, μήπως αὐτὸ ἐξυπηρετεῖτὰκαταχθόνια σχέδια τῶν σκοτεινῶν δυνάμεων καὶ ἐπιβάλλουν εἰς τοὺς Ἕλληνας ἰθύνοντας οὐσιαστικῶς νὰμὴτοὺς θίγουν καὶνὰτοὺς διατηροῦν καὶχρησιμοποιοῦν ἑκάστοτε μὲ ἀπανθρώπους ἀντικοινωνικὰς καὶβανδαλιστικὰς πράξεις, διότι οὕτω τοὺς ἐξυπηρετεῖ;;;

 

  2. Ὁμὲτὴν δραστηριότητά του ἀποδειχθεὶς εὐσυνείδητος καὶ ἰδεολόγος δημοσιογράφος ἀείμνηστος Σωκράτης Γκόλιας, ποὺ  «ἔβγαζε τὰ ἄπλυτα» ἰθυνόντων εἰς γνῶσιν τῶν πάντων, καὶ ἐπρόκειτο νὰγνωστοποιήσῃκαὶδεκάδας ἄλλων ὀνομάτων, ἑβδομάδας ὁλοκλήρους ἐνωρίτερον ἔκρουε τὸν κώδωνα τοῦκινδύνου, ὅτι ἐκινδύνευε ἡζωή του καὶ ὅτι τὸν ἀπειλοῦσε πρώην συνεργάτης του. Ἀντὶνὰπροστατευθῇ ὁ ἀείμνηστος Σωκράτης καὶνὰσυλληφθῆ ὁτρομοκράτης του, ἐξηφάνισαν τὸν ἴδιον, διὰνὰμὴσυνεχίσῃτὸ ἔργον του. Ὅλοι οἱνουνεχεῖς καὶ ὑγιῶς σκεπτόμενοι Ἕλληνες διερωτῶνται μήπως καὶαὐτὸεἶναι ἕνα εἶδος «προβοκάτσια» καὶ ἐμεθόδευσαν, ὅτι δῆθεν ἡδολοφονία του διεπράχθη ἀπὸ ἀριστερὰν ὀργάνωσιν; Μήπως ὅλαι αὐταὶαἱ ἀριστεραὶ ὀργανώσεις ἐξυπηρετοῦν ἀπολύτως τὸκατεστημένον ; ; ;

 

  3. Περαιτέρω οἱνουνεχεῖς καὶ ὀρθῶς σκεπτόμενοι Ἕλληνες διερωτῶνται, μήπως καὶ ἡ ἔκρηξις εἰς τὸπαραπλεύρως γραφεῖον τοῦ ὙπουργοῦΠροστασίας τοῦΠολίτου, ὅπου ἐφονεύθη ὁ ὑπασπιστής του, ἀείμνηστος ἀστυνομικὸς ὑποδιευθυντὴς  Γεώργιος Βασιλάκης, εἶναι καὶαὐτὸμία «προβοκάτσια», διὰνὰδύνανται οἱ ἰθύνοντες νὰκαταλύουν ὅλας τὰς λαϊκὰς κατακτήσεις δεκαετιῶν;;;

  Ὄντως εἶναι ἄκρως ἀδιανόητον νὰ ὑπάρχῃτοιαύτη ἀνικανότης τῶν ὀργάνων τῆς τάξεως, ὥστε νὰφθάνουν οἱτρομοκράται ἀκόμη μέχρι καὶτὰγραφεῖα τοῦ ὙπουργοῦΠροστασίας τοῦΠολίτου!

 

  4. Ἡ ἐπιστήμη ἔχει τόσον πολὺπροοδεύσει,  ὥστε δύνανται εἰδεχθέστατοι καὶ ἀπάνθρωποι ἐγκληματίαι κατὰτῆς φύσεως καὶτῶν ἀνθρώπων, μὲ ἀκτῖνας λέιζερ νὰ ἐνσπείρουν τὸν ὄλεθρον εἰς διαφόρους περιοχάς, τὸν ὁποῖον ὄλεθρον, δὲν θὰ ἠδύναντο νὰ ἐπιτύχουν ὁλόκληραι στρατιαί. Παράδειγμα αἱπολυάριθμοι ταυτόχρονοι πυρκαϊαὶεἰς τὴν Πελοπόννησον καὶ ἀλλαχοῦ, ἡμέρας δυνατῶν ἀνέμων, διὰνὰμὴγνωρίζουν αἱπυροσβεστικαὶδυνάμεις ἀπὸποῦνὰ ἀρχίσουν καὶποῦνὰκαταλήξουν, καὶνὰμὴ ἐπαρκοῦν καὶτὰμέσα πυροσβέσεως.

 

  5. Ὑπάρχει δὲ ὑποψία ὅτι αἱσκοτειναὶδυνάμεις ἐξεμεταλλεύθησαν προσφάτως εἰς τὴν Μόσχαν τὴν παρατεταμένην ξηρασίαν, τὰς ὑψηλὰς θερμοκρασίας καὶτοὺς ἀνέμους καὶ ἐνέσπειραν τὸν ὄλεθρον μὲ ἀκτῖνας λέιζερ μὲτὴν βοήθειαν καὶφανατικῶν μουσουλμάνων ἀπὸΤσετσενίαν, Καζακστάν κ.λπ. κ.λπ.

 

  6. ὉΘεὸς νὰβάζῃπάντοτε τὸχέρι του ἀπὸτοιαύτας ἀπανθρώπους χαοτικὰς ἐπεμβάσεις διεστραμμένων ὑποκειμένων, ὀργάνων τῶν σκοτεινῶν δυνάμεων.

 

7. Η ΑΠΟΦΡΑΣ ΗΜΕΡΑ ΤΗΣ 11ης/9/2001.

  α. Παρῆλθον ἤδη ἐννέα (9) ἐπέτειοι ἀπὸ ἐκείνην τὴν θλιβερὰν ἡμέραν καὶ ὅλον καὶπερισσότεροι ὑγιῶς σκεπτόμενοι ἄνθρωποι ἀνὰτὴν ὑφήλιον διερωτῶνται, καθὼς γνωστοποιοῦνται διάφορα σχετικὰγεγονότα, μήπως καὶαὐτὸ ἦτο μία «προβοκάτσια».

 

  Διατί κατ᾿ ἐκείνην τὴν ἡμέραν δὲν ἐφονεύθη οὔτε εἷς Ἑβραῖος, ἀλλὰμόνον Ἰνδοί, Κορεάτες, Ἕλληνες, Ἰταλοὶκαὶ ἀπὸπολλὰς ἄλλας ἐθνότητας προερχόμενοι - ἐργαζόμενοι, ἐνῷτὰς σπουδαιοτέρας θέσεις-κλειδιὰεἰς τοὺς διδύμους πύργους τὰς κατεῖχον ἑβραϊκῆς καταγωγῆς ἐργαζόμενοι ; ; ;

 

  β. Μήπως αὐτὸτὸεἰδεχθέστατον ἔγκλημα ἦτο ἄριστα ὠργανωμένον καὶ ἐχρησιμοποιήθησαν καμικάζι Μωαμεθανοί, διὰνὰδύνανται αἱσκοτειναὶδυνάμεις νὰ ἐπιβληθοῦν παγκοσμίως ἄνευ οὐσιαστικῶν ἀντιδράσεων τῶν διαφόρων λαῶν, καὶνὰτοὺς κατακρημνίσουν ὅλας τὰς ἐλευθερίας, ποὺμὲαἵματα ἑκατονταετιῶν κατώρθωσαν νὰκατακτήσουν ; ; ;

 

  γ. Ὄντως εἶναι ἀπορίας ἄξιον εἰς ὅλους τοὺς ὑγιῶς σκεπτομένους ἀνθρώπους τῆς ὑφηλίου, πῶς ἐφηρμόσθησαν μὲμαθηματικὴν ἀκρίβειαν τὰσχέδια τῶν εἰς τὰπαρασκήνια δρώντων ἰθυνόντων. Αὐτὸτὸκολοσσιαῖον ἀνοσιούργημα τοὺς διευκόλυνεν τόσον πολὺεἰς τὸκαθυποτάξουν ὅλην τὴν ἀνθρωπότητα, πρᾶγμα τὸ ὁποῖον δὲν θὰ ἐπετύχαινον ἀκόμη καὶ ἐὰν διέθετον χιλιάδας στρατιάς . . .

 

  δ. Μὲτὰς χιλιάδας στρατιὰς θὰεἴχαμε παγκοσμίως ἑκατοντάδας ἑκατομμύρια θύματα καὶ ἑκατοντάδας τρισεκατομμυρίων δολλαρίων ὑλικὰς ζημίας . . .

 

  ε. Ὅλα αὐτὰτὰ ἐπέτυχον οἱεἰδεχθέστατοι ἐγκληματίαι θυσιάζοντες μόνον μερικὰς χιλιάδας μὴ Ἑβραίους ἐργαζομένους εἰς τοὺς διδύμους πύργους καὶμερικὰδισεκατομμύρια δολλάρια εἰς ζημίας..

 

  στ. Εἰρήσθω ἐν παρόδῳ ὅτι, παρ᾿ ὅλον ὅτι παρῆλθον ἐννέα (9)  συναπτὰ ἔτη, ἀκόμη δὲν ἐπετράπη ἡ ἐπανοικοδόμησις τοῦ ἹεροῦΝαοῦτοῦ Ἁγίου Νικολάου, ποὺ ἦτο πλησίον τῶν διδύμων πύργων, ἐνῶ ἔγινε γνωστόν, ὅτι ἐκεῖπροωθεῖται ἡ ἀνέγερσις μουσουλμανικοῦτεμένους. Πρὸς τιμήν της ἡ Ἱερὰ Ἀρχιεπισκοπὴ Ἀμερικῆς προτίθεται νὰκαταφύγῃ ἀκόμη καὶεἰς τὰδικαστήρια, διὰνὰπραγματοποιηθῇ ἐπιτέλους ἡ ἐπανοικο­- δόμησις τοῦ ἹεροῦΝαοῦτοῦ Ἁγίου Νικολάου. 

 

Ι. ΚΑΤΑΤΡΟΜΟΚΡΑΤΗΣΙΣ ΤΩΝ ΛΑΪΚΩΝ ΜΑΖΩΝ

ΕΠΙ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΠΙΠΕΔΟΥ

  1. Ὅπως καὶ ἄλλοτε ἔχομεν ἀναφέρει, ἰδίως εἰς τὸτεῦχος 43 τῆς «Φωτεινῆς Γραμμῆς» σελ. 29, κολοσσοὶφαρμακευτικῶν παρασκευασμάτων, διὰνὰμὴπτωχεύσουν, ἐφεῦρον τὴν ἀπάτην τοῦ ἰοῦΗ1Ν1 καὶκατὰτὸδίκην «ἅρπα κόλλα» ἐκυκλοφόρησαν τὸ ἐμβόλιον «τῆς γρίππης τῶν χοίρων» χωρὶς οὔτε κἄν νὰδοκιμασθῇ, ὡς ἐπιβάλλεται. Μάλιστα δὲ ἔλαβον τήν «πατέντα» παρασκευῆς καὶκυκλοφορίας τοῦ ἐμβολίου, προτοῦκἄν νὰ ἔχη ἐκδηλωθῆ ἡ«γρίππη τῶν χοίρων!!!...»

 

  2. Πρὸς τοῦτο προσεταιρίσθησαν καὶ ἕξ (6) μέλη ἐκ τῶν δεκαπέντε (15) ἰατρῶν τῆς ἐπιτροπῆς τῶν Ἡνωμένων Ἐθνῶν διὰ τὰς ἐπιδημίας, τοὺς ἄμειβον ὡς συμβούλους των καὶ μὲ τὴν ἐξαγορὰν «ἀργυρωνήτων» δημαγωγῶν, ποὺ ἐργάζονται εἰς τὰ Μέσα Μαζικῆς Ἐνημερώσεως= «παραπληροφορήσεως», ἐνέσπειραν τὸν πανικὸν ἐπὶ διεθνοῦς ἐπιπέδου.

 

  3. Ὅλαι αἱ χῶραι  ἐνέβαζον προκαταβολικῶς τεράστια ποσὰ καὶ ἐκλιπαροῦσαν διὰ τὴν ἀποστολὴν μεγάλων ποσοτήτων τῶν ἐν λόγῳ ἐμβολίων.

 

  4. Παρὰ τὴν κατατρομοκράτησιν τῶν δημαγωγῶν, εὐτυχῶς οἱ περισσότεροι Ἕλληνες δὲν παρεσύρθησαν ἀπὸ τοὺς διαστρεβλωτὰς τῆς ἀληθείας καὶ τοὺς ἀσυνειδήτους «ἀργυρωνήτους» ἰατροὺς καὶ δὲν ἐνεβολιάσθησαν εἰ μὴ μόνον μερικαὶ δεκάδες χιλιάδες. Μεταξὺ τῶν ἐμβολιασθέντων ὑπῆρξεν δυστυχῶς καὶ ἐπιστήμων συνεργάτης μας, εἰς τὸν ὁποῖον τοῦ ἐπεβλήθη ἀπὸ τὴν σύζυγόν του νὰ ἐμβολιασθῇ καὶ μετὰ ἀπὸ μερικὰς ἡμέρας ὑπέστη ἐγκεφαλικόν.

 

  5. Ἡ ἑλληνικὴ κυβέρνησις ἔχει πολλὰ ἑκατομμύρια τοιαῦτα ἐμβόλια ἀχρησιμοποίητα καὶ προσδοκᾶ νὰ τὰ ἀνταλλάξῃ μὲ ἄλλα ἐμβόλια.

 

  6. Οἱ ἰθύνοντες τῶν Ἡνωμένων Ἐθνῶν, ποὺ συμμετεῖχον εἰς τὴν ἐν λόγῳ «καραμπινάτην ἀπάτην»,  καθὼς καὶ οἱ ἐπιχειρηματίαι τῶν ἐν λόγῳ φαρμακοβιομηχανιῶν, ὡς καὶ οἱ μεγάλοι«ἀργυρώνητοι δημοσιογραφίσκοι», οἱ ὁποῖοι δημαγω- γικῷ τῷ τρόπῳ συνέβαλαν εἰς τὴν ἐξαπάτησιν τῶν λαῶν, θὰ ἔπρεπε νὰ δικασθοῦν καὶ καταδικασθοῦν παραδειγματικῶς μὲ συνοπτικὰς διαδικασίας ἀπὸ τὰς κυβερνήσεις τῶν διαφόρων χωρῶν ἤ τὸ ποινικὸν Δικαστήριον τῆςΧάγης, ὡς εἰδεχθέστατοι ἐγκληματίαι.

 

  7. Δυστυχῶς ὅμως, αὐτὸ εἶναι μία οὐτοπία, διότι αὐτοὶ οἱ μεγαλοαπατεῶνες ὡς διεθνῆ «γεράκια» ἀποφασίζουν καὶ διατάσσουν μέσῳ τῶν δοτῶν κυβερνητῶν τῶν διαφόρων χωρῶν, καὶ ὡς ἐκ τούτου, πάντοτε «βγαίνουν λάδι».

 

  8. Τοιουτοτρόπως οἱ πτωχοὶ καὶ ἀνίσχυροι λαοὶ θὰ εἶναι πάντοτε θύματα τῶν θυτῶν= ἰσχυρῶν τῆς γῆς.

 

  9. Εἰς τοιαύτας περιπτώσεις ὁ Θεὸς «νὰ βάζῃ τὸ χέρι», διότι ὁ Διάβολος διὰ τῶν ὀργάνων του «χορεύει» τοὺς λαοὺς διὰ τὰ καλά.

 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ

  1. Οἱ ἀνεγκέφαλοι ἰθύνοντες, δυστυχῶς, δὲν θέλουν νὰ συνειδητοποιήσουν ὅτι ὁ κακοποιός, ἐὰν κατωρθώσῃ καὶ σοῦ συλλάβῃ ἕνα δάκτυλον, προσπαθεῖ νὰ αἰχμαλωτίσῃ καὶ κακοποιήσῃ τὸ ὅλον σῶμα...

 

  2. Αὐτὸ τὸ ἐπιβεβαιοῦν περιτράνως ἡ κατάργησις τῆς αὐτονομίας τῶν νήσων Ἴμβρου καὶ Τενέδου καὶ ὁ κατατρεγμὸς τῶν Ἑλλήνων εἰς  αὐτάς, ὁ συστηματικὸς ξερριζωμὸς τῶν Ἑλλήνων τῆς Κων/πόλεως μὲ ἀποκορύφωσιν τὰ γεγονότα τοῦ1954, χωρὶς νὰ ἀπαντήσῃ ἡ Ἑλλάς μὲ ἀμοιβαίαν ἐκδίωξιν τῶν μουσουλμάνων τῆς Θράκης, τό «κεράτωμα» τῶν συζύγων τῶν Ἑλλήνων ἀξιωματικῶν τοῦ ΝΑΤΟ εἰς τὴν Σμύρνην κ.λπ., κ.λπ. ἀνδραγαθήματα τῶν «φίλων καὶ συμμάχων» μας Τούρκων!...

 

  3. Ἐντολεῖς τῶν δοτῶν ἰθυνόντων τοὺς καθωδήγησαν, πῶς νὰ συγκεντρώσουν ὅλους τοὺς προοδευτικούς, δραστηρίους καὶ δυναμικοὺς νέους ἀνθρώπους μὲ τὰ ἐπαναστατικὰ συνθήματα «Ἀμερικᾶνοι, γουρούνια, δολοφόνοι τῶν λαῶν» καί «ΕΟΚ καὶ ΝΑΤΟ τὸ ἴδιο συνδικᾶτο».  Καὶ τώρα ὅλας τὰς μακροχρονίους λαϊκὰς κατακτήσεις, ποὺ ἐπετεύχθησαν μὲ αἵματα καὶ θυσίες, νὰ τὰς κρημνίζουν οἱ ἴδιοι δοτοὶ ἰθύνοντες αὐταρχικῶς, ἄνευ οὐσιαστικῆς ἀντιδράσεως.

 

  4. Ἀποφεύγουν ὄχι μόνον τὰ ἀδέσμευτα καὶ ἐλεύθερα δημοψηφίσματα δι’ὅλα τὰ σπουδαῖα αὐτὰ ἐθνικὰ καὶ κοινωνικὰ θέματα, ἀλλὰ καταπατοῦν καὶ αὐτὸ τὸ Σύνταγμα τῆς Ἑλλάδος, τὸ ὁποῖον οἱ ἴδιοι ἐψήφισαν καὶ τὸ ὁποῖον προβλέπει, ὅτι διὰ ἀποφάσεις, διὰ σπουδαῖα ἐθνικὰ θέματα καὶ διὰ διεθνεῖς συμβάσεις ἀπαιτεῖται ἡ πλειοψηφία τῶν180 «ἐθνοπατέρων» καὶ ὄχι κάποια σμικρὰ πλειοψηφία τῆς Βουλῆς, τὴν ὁποίαν ἐπιτυγχάνουν χάριν τῆς κομματικῆς πειθαρχίας καὶ τῆς ὀνομαστικῆς ψηφοφορίας...

 

  5. Μάλιστα δέ, ἐπέτυχον, ὥστε μόνον μὲ τὴν ὑπογραφὴν τοῦ Ὑπουργοῦ τῶν Οἰκονομικῶν νὰ δεσμεύεται ἡ Ἑλλὰς δι᾿ ὁποιανδήποτε συμφωνίαν ὑπογράψει μὲ τὴν ὀνομαζομένην «τρόικα»(Διεθνὲς Νομισματικὸν Ταμεῖον, Ἡνωμένην Εὐρώπην καὶ Εὐρωπαϊκὴν Τράπεζαν)...

 

  6. Ἀκόμα καὶ νὰ ὑποθηκεύεται ὁ χερσαῖος, ὁ ἐναέριος καὶ ὁ θαλάσσιος χῶρος τῆς Ἑλλάδος καὶ μία δανείστρια χώρα, ἤ χώρα κάτοχος ἑλληνικῶν ὁμολόγων νὰ δύναται νὰ ἐκχωρῇ τὰ δικαιώματά της εἰς μίαν τρίτην χώραν καὶ αὐτὴ νὰ ἐκποιῇ τὰ ὑποθηκευθέντα...

 

  7. Βαβαὶ τῆς ἀθλιότητος καὶ τῆς ἐνδοτικῆς συμπεριφορᾶς τῶν Ἑλλήνων ἰθυνόντων πρὸς τοὺς ἐντολεῖς των... 

 

 

Ἐκυκλοφόρησεν τὸ νέον τεῦχος τῆς«Φωτεινῆς Γραμμῆς» ὑπ᾿ ἀριθ. 44

 

ΜΕΛΕΤΙΟΣ ΑΠ. ΒΑΔΡΑΧΑΝΗΣ
ΑΡΧΙΜΑΝΔΡΙΤΗΣ

 

Κορυφή