ΑΓΝΟΙΑ ΑΜΑΘΕΙΑ ΕΜΠΑΘΕΙΑ

Άγνοια, αμάθεια και εμπάθεια

Του Γιώργου Ν. Παπαθανασόπουλου

Όλοι οι Έλληνες, πριν κατά και μετά την Επανάσταση του 1821, έως - στη μεγάλη τους πλειοψηφία- σήμερα έχουν την πεποίθηση ότι η Πίστη τους ταυτίζεται με την ιδιοπροσωπία τους. Το πίστευαν ακόμη και οι Έλληνες, οι θεωρούμενοι οπαδοί του γαλλικού άθεου διαφωτισμού. Ο Ανώνυμος ο Έλληνας στην «Ελληνική Νομαρχία» μπορεί να ασκεί έντονη κριτική στον κλήρο της εποχής του, όμως τονίζει ότι ο Έλληνας οφείλει να διατηρήσει την ταυτότητά του, διότι αν κυριευθεί από ετερογενές βασίλειον, «δεν θέλουν μείνει πλέον Έλληνες, αλλά κατ’ ολίγον ολίγον θέλουν διαφθαρή τα ήθη των και θέλομεν μείνει πάλιν δούλοι και δούλοι, ίσως, πάλιν, αλευθέρωτοι δια πολλούς αιώνας».

Για την διατήρηση της ιδιοπροσωπίας μας ως Ελλήνων μας μίλησαν οι Κοραής, Ρήγας, και ΟΛΟΙ οι αγωνιστές που απελευθέρωσαν την Ελλάδα. Ο Μακρυγιάννης γράφει στα Απομνημονεύματά του: «Έγραψα γυμνή την αλήθεια, να ιδούνε όλοι οι Έλληνες ν’ αγωνίζωνται δια την πατρίδα τους, δια την θρησκεία τους...και να εργάζωνται εις το καλό της πατρίδας τους, της θρησκείας τους και της κοινωνίας». Τα μέλη της πρώτης εθνικής Συνέλευσης, το 1822 στην Επίδαυρο, θεώρησαν φυσικό στο πρώτο Σύνταγμα να γραφεί ότι «Όσοι αυτόχθονες κάτοικοι της Επικρατείας της Ελλάδος πιστεύουσιν εις Χριστόν εισίν Έλληνες».

Η ταύτιση των Ελλήνων με την Πίστη τους έκαμε τον Σπ. Ζαμπέλιο, το 1852, να γράψει: «Ο Έλλην λατρεύει την Ορθοδοξίαν μάλλον ως φρόνημα του Γένους του, ως αποθήκην της Παραδόσεώς του, ως σύνδεσμον της εθνικής του κοινωνίας». Και συνεχίζει: «Ο αιρετικός Έλλην εξάπαντος, είτε εν αγνοία είτε εν γνώσει αυτού, αμαρτάνει βλασφημών, Έλλην δεν είναι... διότι επιβουλεύεται εμμέσως την εθνικότητά του, διότι εξορύσσει τον τάφον της πατρίδος του». Οι Έλληνες λοιπόν θεωρούν κάτι το φυσικό την αναγραφή του θρησκεύματος και της ιθαγένειας στα δημόσια έγγραφα.

Φτάσαμε στα 2012. Τότε ιδρύθηκε η «Ένωση Αθέων». Στο Καταστατικό της και μεταξύ των σκοπών της είναι «η πολιτιστική, μορφωτική και παιδαγωγική δράση για την προώθηση του βασικού σκοπού της Ένωσης και περαιτέρω ανάπτυξη της κοινότητας των αθρήσκων, αθέων και αγνωστικιστών». Μεταξύ των κύριων σκοπών της Ένωσης Αθέων «η προώθηση της εκκοσμίκευσης της πολιτείας»... Αν συνέβαινε αυτό οι Έλληνες θα ξεχνούσαν την ιδιοπροσωπία τους και θα καθίσταντο, σύμφωνα με τον Ανώνυμο τον Έλληνα, «δούλοι αλευθέρωτοι για πολλούς αιώνες». Δυστυχώς από ορισμένους απογόνους όσων μας ελευθέρωσαν λείπει η μνήμη και τους διακρίνει η αμάθεια και η εμπάθεια προς την Ρωμέϊκη Παράδοσή μας.

Σημείωση: Η δι’ αναφοράς της Ένωσης Αθέων απόφαση 28/2019 της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα για την κατάργηση της αναγραφής του θρησκεύματος και της ιθαγένειας στα στοιχεία που τηρούνται στο σχολείο, δεν ισχύει για τους ετεροδόξους και τους αλλοθρήσκους. Σύμφωνα με Κοινή Υπουργική Απόφαση παρέχεται η δυνατότητα δικαιολόγησης απουσιών μαθητών, οπαδών του Ρωμαιοκαθολικού δόγματος, του Εβραϊκού θρησκεύματος και του Μουσουλμανικού θρησκεύματος κατά τις ημέρες συγκεκριμένων θρησκευτικών εορτών, με την υποβολή σχετικής υπεύθυνης δήλωσης!.-

Κορυφή