ΧΑΛΕΠΟΙ ΚΑΙΡΟΙ

Ο Παύλος στο τρίτο κεφάλαιο της Β´ προς Τιμόθεον επιστολής του προειδοποιεί ότι στις έσχατες μέρες θα προκύψουν χαλεποί καιροί για τους ευσεβείς. Οι άνθρωποι θα γίνουν φίλαυτοι, κακοήθεις, ανίεροι, φιλήδονοι και όχι φιλόθεοι... και θα αντι­στέκονται στην αλήθεια του ευαγγελίου. Δεν χρειάζεται όμως να απελπιστεί ούτε να τα χάσει· απλώς ας να παραμείνει πιστός στα όσα έμα­θε και ζει μέχρι τώρα.

«Συ παρακολούθησες την διδασκαλία μου». Δεν με γνώρισες επιπόλαια και επι­δερμικά όπως οι περισσότεροι. Κάθισες κοντά μου και με παρακολούθησες για πολ­λές ώρες και σε πολλές ομιλίες, για να μάθεις τα του Χριστού. Είχες ενδιαφέρον και δίψα για μαθητεία και πρόσκτηση πνευματικής γνώσεως και όχι απλή περιέργεια.

Παρακολούθησες «την αγωγή», δηλαδή τον βίο μου την ζωή μου, και είχες πρότυ­πο για το πως θα συμπερι­φέρεσαι και συ στη ζωή σου. Δεν ήταν μόνο τα λόγια μου που σε ενέπνευσαν, αλλά και πως τα βίωσα. Πολλές φορές αναρωτιόμαστε, τι πιο πολύ θα μπορούσε να μας βοηθήσει στην πνευματική μας αναγέννηση· ένας λόγος, μία ιδέα ή ένα πρόσωπο;
  Μάλλον ούτε τα λόγια ούτε οι ιδέες ούτε τὰ πρόσωπα, αλλά τα λόγια τα οποία έγιναν βίωμα. Λόγια χωρίς βίωση μένουν λόγια, όσο ωραία κι αν είναι. Πρόσωπα με υψηλές ιδέες χωρίς ανάλογη ζωή δεν εμπνέουν. Έτσι, ακόμη κι αυτός ο λόγος του Θεού, χωρίς τους αγί­ους που τον έζησαν, δεν θα μπορού­σε νὰ έχει πρακτική αξία για μας. Όσο αξί­ζει ένας άγιος, που έζησε το ευαγγέλιο, δεν αξίζουν όλες μαζί οι βιβλιοθήκες, που κλεί­νουν όλη τη σοφία του κόσμου. Γι’ αυτό, μεγάλο κεφάλαιο στην πνευματική μας ενδυ­νάμωση είναι, πλάι στην μελέτη του λόγου του Θεού, και η μελέτη τῆς πολι­τείας των αγίων του Θεού.
   

«Είδες ποιά είναι η πρόθεσή και η διάθεσή μου». Απέβλεπα στην δόξα του Θεού και την οικοδομή των ψυχών. Δεν είχα κοσμικές και προσωπικές επι­διώξεις. Δεν τα έλεγα επαγγελματικά και εική και ως έτυχε τα λόγια μου, αλλά τα ζούσα. Ήταν απόρροια του πιστεύω μου και της ζωής μου. Το κήρυγμά μου υπήρξε διακονία και θυσιαστική προσφορά και όχι απολαβή και άνεση.

«Είδες την πίστη μου». Στην Β´προς Κορινθίους επιστολή του (4,13) ο Παύλος θα γράψει· «όπως γράφει η Γραφή επίστευσα, διό ελάλησα (Ψαλμ. 115,1), και ημείς πι­στεύομεν, διό και λαλούμεν». Θα παραγγείλει δε στον Τιμόθεο «αυτά, που άκουσε από τον Παύλο εν μέσω πολλών μαρτύρων, να τα εμπιστευθεί σε πιστούς αν­θρώπους, που θα είναι ικανοί να διδάξουν με τη σειρά τους σε άλλους» (Β´Τιμ. 2,2). Ο απόστολος, ο άνθρω­πος της Εκκλησίας, όταν δεν είναι πιστός, είναι θεομπαίκτης, ασεβής, ανίερος. Ο,τι­δήποτε δεν το κάνου­με με πίστη και λόγω της πίστεως είναι αμαρτία.

«Επίσης διαπίστωσες την μακροθυ­μία μου». Δεν τον τάραζε τίποτα τον Παύλο ούτε έχανε την υπομονή του και την ελ­πίδα του. Υπέμεινε όλα τα ελαττώματα και τις αδυναμίες των άλλων. Πρότυπό του ήταν ο Χριστός, ο οποίος παρουσιάστηκε από τον Ιωάννη τον Πρόδρομο στους μα­θητές του ως «ο αμνός ο αίρων την αμαρτίαν του κόσμου» (Ιω.1,29). «Οφείλομεν ημείς οι δυνατοί τα ασθενήματα των αδυνάτων βαστάζειν, και μη εαυτοίς αρέσκειν» θα γράψει στην προς Ρωμαίους επιστολή του (15,1). Και στην Α´ Κορ. (9,22) θα πει ότι «τοις πάσι γέγονα τα πάντα, ίνα πάντως τινάς σώσω». Ο Παύλος μπόρεσε να δεί­ξει μακροθυμία, γιατί είχε αστείρευτη και ατέλειωτη αγάπη. Είχε την αγάπη που είχε ο Χριστός, που ενσαρκώθηκε και ερ­γάσθηκε πάνω στην γη, αν και ήξερε το τέλος του και την αποδοκιμασία του μεγαλύ­τερου μέρους του λαού. Και λόγω της αγάπης είχε και υπομονή. Η αγάπη λέγει ο Παύλος στην Α´προς Κορινθίους (13,7) «πάντα στέγει (ανέχεται, σκεπάζει), πάντα πιστεύει, πάντα ελπίζει, πάντα υπομένει».

Του υπενθυμίζει αυτά που του συνέβησαν κατά την πρώτην του περιοδεία στην Αντιόχεια της Πισιδίας, στο Ικόνιο και στα Λύστρα. Στην Αντιόχεια της Πισιδίας τους έδιωξαν οι Ιουδαίοι κακήν κακώς (Πραξ. 13,50), στο Ικόνιο ετοιμάστηκαν να τους λιθοβολή­σουν (Πραξ. 14,5), στα Λύστρα πέτυχαν εν τέλει οι Ιουδαίοι της Αντιόχειας και του Ικονίου να πείσουν τους κατοίκους των Λύστρων να λιθοβολή­σουν τον Παύλο και όταν εκείνος έπεσε αιμόφυρτος και χάνοντας τις αισθήσεις του, επειδή νόμισαν ότι πέθανε, τον έσυραν σαν σκυλί και τον πέταξαν έξω από την πόλη τους (Πραξ. 14,19). Ο Παύλος όμως συνήλθε με την βοήθεια του Θεού και συνέχισε την ιεραποστολή στην επόμενη πόλη την Δέρβη, μετά δε επέστρεψε στις πόλεις που κήρυξε, στηρίζο­ντας αυτούς που είχαν πιστέψει και λέγοντάς τους ότι «διά πολλών θλίψεων δει ημάς εισελθείν εις την βασιλεία του Θεού». Από τα Λύστρα ήταν και ο Τιμόθεος, τον οποίο στη δεύτερη περιοδεία του ο Παύλος τον πήρε μαζί του ακόλου­θο, μαθητή και απόστολο (Πραξ. 16,1).

Υπέστη τόσο φοβερούς διωγμούς, που και ο ίδιος απορεί και θαυμάζει πως άντεξε και πως τον έσωσε ο Κύριος. Είναι απίστευτο να λιθοβολείται, να πέφτει κάτω αι­μόφυρτος και να πιστεύουν όλοι ότι πέθανε, να τον πετούν σαν σκυλί έξω από την πόλη, και εκείνος να σηκώνεται και να συνεχίζει την πορεία του και το κήρυγμα. Αυτό κι αν εί­ναι θαύμα! Είναι πραγματική ανάσταση και ενδυνάμωση, άνευ προη­γουμένου.

Αυτά όμως δεν συνέβησαν μόνο σε εκείνον. «Όλοι όσοι θέλουν να ζή­σουν κατά Χριστό, ομοίως θα συμβούν και σε αυτούς». Μη απορήσουμε ούτε να εκπλα­γούμε. Να τα περιμένουμε και να τα προϋπολογίσουμε. Όπως δεν είναι δυνατόν ο αθλη­τής, ο πυγμάχος, ο παλαιστής, ο στρατιώτης να ζει σε τρυφή και άνεση, ομοίως δεν δεν εί­ναι δυνατό και ο χριστιανός να ζει ακίνδυνα και ανώδυνα. Η ζωή αυτή είναι αγώνας, πάλη, μάχη, θλίψη, στενοχώρια. Στην αιώνια ζωή υπάρχει η άνεση και η τρυφή και η ατέλειωτη ευτυχία, που δεν την ταράσσει τίποτα.

Επίσης «πονηροί άνθρωποι και μάγοι θα προκόψουν, πλανώντες και πλανώμενοι». Μη μας θορυβεί αυτό. Όχι να το περιμένουμε και να το έχουμε δεδομένο. Πάντως η προ­κοπή τους δεν θα είναι προς το καλό αλλά προς το χειρότερο. Κάθε κο­σμική επι­τυχία και άνεση θα τους οδηγεί πιο μακριά από τον Θεό και πιο κοντά στον Διάβολο. Και αυτοί βέβαια κάποια στιγμή θα έχουν τον προσωπικό τους σταυρό και την θλίψη και την δοκιμασία, που δεν θα τους οδηγεί όμως στην λύτρωση και στην αιώνια χαρά και ευτυ­χία. Μαζί με τον Χριστό σταυρώθηκαν και δύο ληστές. Ο ένας βέβαια μετα­νόησε και σώθηκε, αλλά ο άλλος παρέμεινε αμετανόητος και ο σταυρός δεν τον ωφέλη­σε κα­θόλου. Γιατί είναι στο χέρι μας να κάνουμε τις δοκιμασίες προς όφελός μας ή προς καταστροφή μας.

ΑΡΧΙΜ. ΜΕΛΕΤΙΟΣ ΑΠ. ΒΑΔΡΑΧΑΝΗΣ

Κορυφή