ΟΙ ΑΓΓΕΛΟΙ

 
    Εἶναι γεγονὸς ὅτι ζοῦμε σὲ μία ἐποχὴ ἀπιστίας καὶ ὑλισμοῦ. Εἶναι γεγονὸς ὅτι οἱ περισσότεροι ἄνθρωποιἀρκοῦνται μόνο στὰ ὅσα βλέπουν καὶ μποροῦν νὰ παρατηρήσουν μὲ γυμνὸ ὀφθαλμό, καὶ ἀδιαφοροῦνἐντελῶς γιὰ θέματα πνευματικά, γιὰ θέματα ὑπερφυσικά. Τοὺς μιλᾷς γιὰ Θεό, γιὰ ψυχῇ, γιὰ μέλλουσα ζωή,γιὰ τὸν κόσμο τῶν πνευμάτων καὶ τῶν ἀγγέλων καὶ κανεὶς δὲν σοῦ δίνει σημασία. Κανεὶς δὲν πιστεύει.
 
    Φυσικὰ αὐτὸ δὲν σημαίνει ὅτι πράγματι δὲν ὑπάρχει ἕνας κόσμος πέρα ἀπ’ αὐτὸν ποὺ βλέπουμε. Ἕνας κόσμος πνευματικός, ἄυλος, οὐράνιος. Τὸ ὅτι δὲν τὸν βλέπουμε δὲν σημαίνει ὅτι δὲν ὑπάρχει ἀλλὰ ὅτι ἐμεῖςδὲν ἔχουμε τὶς κατάλληλες πνευματικὲς κεραῖες γιὰ νὰ πιάσουμε τὰ μηνύματά του. Αὐτὴ τὴ στιγμὴ ὅπουβρισκόμαστε ὑπάρχουν ἄπειρα ἠλεκτρομαγνητικὰ κύματα ποὺ ἐκπέμπουν οἱ ραδιοφωνικοὶ καὶ τηλεοπτικοὶσταθμοὶ καὶ οἱ κεραῖες κινητῆς τηλεφωνίας. Δὲν τὰ βλέπουμε ὅμως. Αὐτὸ δὲν σημαίνει καὶ ὅτι δὲν ὑπάρχουν.Ἁπλῶς πρέπει νὰ ἔχουμε τὴν ἀντίστοιχη συσκευὴ –ραδιόφωνο, τηλεόραση, κινητὸ τηλέφωνο- γιὰ νὰμποροῦμε νὰ ἀνιχνεύσουμε τὴν ὕπαρξή τους. Ὑπάρχει λοιπὸν ἕνας πνευματικὸς κόσμος. Ὑπάρχουν ἄυλαπνεύματα, ὑπάρχουν ἄγγελοι, καὶ ὅσοι ἔχουν τὶς πνευματικὲς κεραῖες τοὺς βλέπουν τοὺς ἀκοῦνε.
 
    Γιὰ τοὺς ἀγγέλους μας μιλᾷ ὁ ἄπ. Παῦλος στὴν πρὸς Ἑβραίους ἐπιστολή του, στὸ πρῶτο κεφάλαιο, ὅπουσυγκρίνει τὸν Χριστὸ μὲ τὰ ἄυλα αὐτὰ πνεύματα καὶ σαφῶς τὸν βρίσκει ἀνώτερο. Λέγει λοιπὸν ἐκεῖ ὅτι οἱἄγγελοι εἶναι «λειτουργικὰ πνεύματα εἰς διακονίαν ἀποστελλόμενα διὰ τοὺς μέλλοντας κληρονομεὶνσωτηρίαν». Μ’ ἀφορμὴ αὐτὸ τὸ ρητὸ ἂς δοῦμε τί λέγει ἡ Γραφὴ γιὰ τοὺς ἀγγέλους.
 
    Σύμφωνα μὲ τὴ διδασκαλία τῆς ἁγίας Γραφῆς, μεταξὺ τοῦ Θεοῦ καὶ τῶν ἀνθρώπων, ὑπάρχουν κι ἄλλαπρόσωπα κατώτερα ἀπὸ τὸ Θεὸ καὶ ἀνώτερα ἀπὸ τοὺς ἀνθρώπους. Τὰ πρόσωπα αὐτὰ εἶναι χωρισμένα σὲδυὸ παρατάξεις. Στὴ πρώτη εἶναι τ’ ἀγαθὰ πνεύματα ποὺ ἐκτελοῦν τὸ θέλημα τοῦ Θεοῦ καὶ ἀγαποῦν τοὺςἀνθρώπους. Στὴ δεύτερη εἶναι τὰ πονηρὰ πνεύματα ποὺ ἀντιστέκονται στὶς ἐνέργειες τοῦ Θεοῦ καὶ μισοῦντὸ ἀνθρώπινο γένος. Τ’ ἀγαθὰ πνεύματα εἶναι οἱ ἄγγελοι καὶ τὰ πονηρὰ οἱ δαίμονες. Καὶ οἱ ἄγγελοι καὶ οἱδαίμονες δημιουργήθηκαν ἀπὸ τὸ Θεὸ πρὶν δημιουργηθεῖ ὁ κόσμος. Γράφει τὸ βιβλίο τοῦ Ἰὼβ στὴ Π.Δ. «ὄτεἐγεννήθησαν ἄστρα, ἤνεσαν μὲ φωνὴ μεγάλη πάντες οἱ ἄγγελοί μου»(Ἰὼβ 38,7). Δηλαδὴ προϋπῆρχαν οἱἄγγελοι. Καὶ γιὰ νὰ μὴ γίνει καμμία παρεξήγηση -λόγω τῆς προϋπάρξεώς τους- μὲ τὸ πρόσωπο τοῦ Χριστοῦ,ὁ Παῦλος γράφει· «ὅτι ἐν αὐτῷ(τῷ Χριστῷ) ἐκτίσθη τὰ πάντα τὰ ἐν τοὶς οὐρανοὶς καὶ τὰ ἐπὶ γῆς, τὰ ὁρατὰκαὶ τὰ ἀόρατα, εἴτε θρόνοι εἴτε κυριότητες εἴτε ἀρχαὶ εἴτε ἐξουσίαι· τὰ πάντα δι’ αὐτοῦ καὶ εἰς αὐτὸν ἔκτισται·καὶ αὐτὸς ἐστὶ πρὸ πάντων καὶ τὰ πάντα ἐν αὐτῷ συνέστηκεν»(Κόλ.1,16-17). Θρόνοι, κυριότητες, ἀρχαί,ἐξουσίαι εἶναι ὀνομασίες ταγμάτων ἀγγέλων.
 
Ἰδιότητες τῶν ἀγγέλων. Οἱ ἄγγελοι δημιουργήθηκαν κατ’ εἰκόνα Θεοῦ, ἀγαθοί, ἀθάνατοι, μὲ τὴδυνατότητα νὰ μποροῦν νὰ κάνουν τὸ καλὸ ἢ τὸ κακὸ ἀνάλογα μὲ τὴ θέλησή τους. Δὲν ἔχουν τὴ δύναμητοῦ Θεοῦ, τὴν παγγνωσία του, τὴν πανταχοῦ παρουσία του, οὔτε εἶναι ἅγιοι ἀπὸ μόνοι τους. Πρὸ τῆςδημιουργίας τοῦ κόσμου καὶ τοῦ ἀνθρώπου, δοκιμάσθηκαν κατὰ πόσο χρησιμοποιοῦν τὴν ἐλευθερία τοὺςπρὸς τὸ καλὸ ἢ τὸ κακό. Καὶ τότε ἄλλοι μὲν πονηρευτήκανε κατὰ τοῦ θεοῦ, προσπάθησαν νὰ τὸνὑποτάξουν, καὶ ἔτσι ἔπεσαν στὸ σκότος καὶ ἔγιναν πονηροί, ἄλλοι δὲ ἔμειναν πιστοὶ καὶ ὑπάκουοι στὸ Θεὸκαὶ στερεώθηκαν ὁριστικὰ στὸ καλὸ καὶ παρέμειναν ἀγαθοί. Ὁ Μέγας Βασίλειος, ἐκφράζει τὴ γνώμη, ὅτι ὁΘεὸς ἔδωσε προθεσμία καὶ στοὺς πονηροὺς ἀγγέλους νὰ μετανοήσουν. Ἀλλὰ αὐτὴ ἡ προθεσμία ἔληξε μὲ τὴνπτώση τοῦ ἀνθρώπου. Ὅταν δηλαδὴ οἱ πονηροὶ ἄγγελοι, ὄχι μόνο δὲν μετανόησαν ἀλλὰ καὶ παρέσυραν καὶτὸν ἄνθρωπο στὴ πτώση τους, τότε κατάντησαν αἰωνίως πονηροί.
 
    Οἱ ἄγγελοι δὲν ἔχουν σῶμα διότι εἶναι πνεύματα ὅπως εἴπαμε. Γὶ αὐτὸ λέγονται καὶ ἀσώματοι. Ἐπειδὴὅμως ὡς πνεύματα εἶναι ἀόρατοι, ὅταν στέλνονται στοὺς ἀνθρώπους λαμβάνουν ἕνα εἶδος σώματος,παίρνουν μία μορφή, μόνο καὶ μόνο γιὰ νὰ ἐπικοινωνήσουν μὲ τοὺς ἀνθρώπους. Ἐπίσης οἱ ἄγγελοι δὲνἔχουν φτερά. Ὁ ἴ. Χρυσόστομος λέγει ὅτι ὅταν ἡ Γραφὴ ἀναφέρει ὅτι ἔχουν φτερὰ καὶ πετοῦν, τὸ κάνει γιὰνὰ μᾶς δείξει τὸ ὕψος τῆς φύσεώς τους καὶ ὅτι ἔρχονται ἀπὸ τὸν οὐρανὸ ὡς ἀγγελιοφόροι τοῦ Θεοῦ. Ὄχι ὅτιπράγματι ἔχουν φτερά.
 
 
 
    Τὸ ἔργο τῶν ἀγγέλων.
 
Α) Ἡ συνεχὴς δοξολογία τοῦ Θεοῦ. Ἐὰν διαβάσουμε τὸ 6ον κεφάλαιο τοῦ Ἠσαία θὰ δοῦμε τὰ Σεραφὶμ νὰπεριτριγυρίζουν τὸ θρόνο τοῦ Θεοῦ καὶ νὰ ψάλλουν τὸν ὕμνο «Ἅγιος, Ἅγιος, Ἅγιος, Κύριος Σαβαὼθπλήρης πάσα ἡ γῆ τῆς δόξης αὐτοῦ». Τὸ ἴδιο βλέπουμε καὶ στὰ ὁράματα τῆς Ἀποκαλύψεως· οἱ ἄγγελοιπροσφέρουν ἀενάως καὶ συνεχῶς δοξολογία στὸ Θεό, χωρὶς νὰ κουράζονται, χωρὶς νὰ πέφτουν στὴνἀκηδία, ἀλλὰ ἀντίθετα νοιώθουν ἡδονή, εὐχαρίστηση, ἄπειρη καὶ ἀνέκφραστη ἀγαλλίαση. Συνεχῶς πόθοςκαὶ λαχτάρα καὶ μεράκι τοὺς συνέχει ὅταν προσφέρουν τὴν δοξολογία στὸ Θεό. Πλησμονὴ καὶ κορεσμὸς δὲνὑπάρχει ἀλλὰ ἀντίθετα αὔξηση τοῦ πόθου καὶ τῆς ἡδονῆς παρουσιάζεται. Τὴν δοξολογία τῶν ἀγγέλωνπροσπαθεῖ ἡ Ἐκκλησία μας νὰ μιμηθεῖ στὶς ἀκολουθίες της καὶ συνεχῶς θυμίζει στοὺς πιστοὺς μὲ τὶςψαλμῳδίες καὶ τὶς εὐχὲς τῆς τοὺς ἀγγέλους. Εἰδικὰ ἡ τάξη τῶν μοναχῶν δημιούργησε παλαιότερα τὶςλεγόμενες μονὲς τῶν ἀκοιμήτων, ὅπου μοναχοὶ χωρισμένοι σὲ βάρδιες προσέφεραν δοξολογία στὸ Θεὸ ὅλοτὸ 24ωρο. Βέβαια τὸ τόλμημα αὐτὸ δὲν συνεχίσθηκε γιὰ πολύ, γιατί δυστυχῶς στὸ νῦν αἰῶνα, ἡ ἀσθένειάτου ἀνθρώπου καὶ ροπὴ τοῦ πρὸς τὰ γήινα, δὲν ἐπιτρέπουν τέτοια ὑψηλὰ πετάγματα. Πάντως οἱ φιλόθεεςψυχὲς λένε καὶ σ’ αὐτὴ τὴ ζωὴ συνεχῶς τὰ λόγια τοῦ Δαυίδ· « ἐξομολογήσομαι σοὶ Κύριε, ἐν ὅλῃ καρδίαμου καὶ ἐναντίον ἀγγέλων ψαλῶ σοί»(Ψάλ.137,1). Τὸ «ἐναντίον ἀγγέλων» ὁ ἴ. Χρυσόστομος τὸ ἑρμηνεύει«θὰ συναγωνισθῶ τοὺς ἀγγέλους σου Κύριε στὴν προσευχή».
 
    Β) Ν’ ἀναγγέλουν τὰ θελήματα τοῦ Θεοῦ, νὰ ἀποκαλύπτουν τὰ θεία σχέδια, νὰ ἑρμηνεύουν τὰ ὁράματατῶν προφητῶν, καὶ νὰ διακονοῦν τοὺς πιστοὺς στὶς διάφορες ἀνάγκες τους. Αὐτὰ τὰ βλέπουμε σὲ πολλὰμέρη τῆς Γραφῆς. Ἔτσι ἄγγελοι παρουσιάζονται στὸν Ἀβραάμ, τοὺς φιλοξενεῖ καὶ κεῖνοι τοῦ ἀναγγέλλουνπότε θ’ ἀποκτήσει μωρό. Ἄγγελοι εἰδοποιοῦν τὸν Λὼτ νὰ φύγει ἀπὸ τὰ Σόδομα καὶ τὸν προστατεύουν ἕωςὅτου φύγει. Ἄγγελοι παρουσιάζονται στὸν Δανιὴλ καὶ τοῦ ἀποκαλύπτουν τί σημαίνουν διάφορα ὁράματαὅπως καὶ στὸν Ἰωάννη τὸν θεολόγο στὴν Ἀποκάλυψη. Ἄγγελος παρουσιάζεται στὸ Ζαχαρία καὶ τοῦἀναγγέλλει ὅτι θὰ γεννηθεῖ ὁ Πρόδρομος, ἄγγελος στὴ Μαρία, στὸν Ἰωσὴφ στὸ ὄνειρό του, στοὺς ποιμένες,στὶς μυροφόρες, καὶ ἀργότερα ἄγγελοι μιλοῦν γιὰ τὴν ἀνάληψη τοῦ Χριστοῦ στοὺς μαθητές του, καὶἄγγελος ἐλευθερώνει τοὺς ἀποστόλους Πέτρο καὶ Ἰωάννη ἀπὸ τὴ φυλακὴ ὅπως καὶ σὲ ἄλλη περίπτωσηἐλευθερώνει τὸν Πέτρο ἀπὸ τὴ φυλακὴ τοῦ Ἡρῴδη. Μιὰ ἄλλη προσφορὰ τῶν ἀγγέλων εἶναι νὰ μεταφέρουνστὸ θρόνο τοῦ Θεοῦ τὶς προσευχὲς τῶν ἁγίων ποὺ παρομοιάζονται μὲ θυμίαμα ποὺ βρίσκεται μέσα σὲχρυσὲς φιάλες(ἀποκ.5,7). Ἐπίσης ὅπως φαίνεται στὰ ὁράματα τῆς Ἀποκαλύψεως, ἄγγελοι τιμωροῦν τοὺςἀσεβεῖς ἢ ἐξαγγέλλουν τὴν τιμωρία τους. Καὶ γιατί διακονοῦν τοὺς ἀνθρώπους; Ὄχι ὅτι ἔχει ἀνάγκη ὁ Θεὸςἀπὸ τὴ βοήθειά τους γιὰ νὰ τοὺς σώσει, ἀλλὰ τοὺς καθιστὰ συνεργούς Του, γιὰ νὰ τοὺς δίνει τὴν εὐκαιρίανὰ ἱκανοποιοῦν τὴν ἀγαθότητά τους, νὰ τοὺς προσθέτει δόξα καὶ χαρά, καὶ νὰ τοὺς συνδέει μὲ τοὺςἀνθρώπους. Κάθε ἄνθρωπος ἔχει τὸν ἄγγελό του. Γι’ αὐτὸ στὴ λειτουργία λέμε «Ἄγγελον εἰρήνης πιστὸνὁδηγὸν φύλακα τῶν ψυχῶν καὶ τῶν σωμάτων ἠμῶν παρὰ τοῦ Κυρίου αἰτησώμεθα». Ὅπως καὶ στὸ«Ἀπόδειπνο», τὴν προσευχὴ δηλαδὴ μετὰ τὸ βραδυνὸ φαγητὸ καὶ πρὶν νὰ κοιμηθοῦμε, ἔχουμε εἰδικὴπροσευχὴ γιὰ τὸ φύλακα ἄγγελό μας.
 
    Καὶ κάτι ἄλλο ποὺ πρέπει νὰ γνωρίζουμε. Στὴν ἁγία Γραφὴ ἄγγελοι, ἐκτὸς ἀπὸ τὰ οὐράνια πνεύματα,ὀνομάζονται καὶ οἱ ἄνθρωποι ἐκεῖνοι οἱ ὁποῖοι ἐκτελοῦν τὸ ἴδιο ἔργο μὲ τοὺς ἀγγέλους. Ἔτσι ἄγγελοιὀνομάζονται οἱ ἐπίσκοποι, ἄγγελος ὀνομάζεται ὁ προφήτης Μαλαχίας καὶ ὁ βαπτιστὴς Ἰωάννης. Ἄγγελοςὀνομάζεται καὶ ὁ Χριστὸς ὡς ἄνθρωπος. Μάλιστα λέγεται τῆς μεγάλης βουλῆς ὁ ἄγγελος(Ἤσ.9,6) διότι καὶαὐτὸς ὡς ἄνθρωπος ᾖρθε νὰ ἀναγγείλει στὸ κόσμο τὸ σχέδιο τοῦ Θεοῦ γιὰ τὴ σωτηρία μας. Γι’ αὐτὸ ὁΠαῦλος, λέγει στὴν ἀρχὴ τῆς πρὸς Ἑβραίους ἐπιστολῆς του, ὅτι τὸν καιρὸ τῆς Π.Δ. ὁ Θεὸς μίλησε διὰ μέσουτῶν προφητῶν, τώρα δὲ στὶς ἔσχατες μέρες μίλησε διὰ μέσου τοῦ Υἱοῦ Του. Καὶ γὶ αὐτὸ στὴ ἔ΄ ᾠδὴ τοῦκανόνος τῶν Χριστουγέννων, ψάλλουμε στὸ πρῶτο τροπάριο, ποὺ λέγεται εἱρμός, τὰ ἑξῆς· «Θεὸς ὧνεἰρήνης, πατὴρ οἰκτιρμῶν, τῆς μεγάλης βουλῆς σου τὸν ἄγγελον, εἰρήνην παρεχόμενον ἀπέστειλας ἠμίν».
 
    Ἐπίσης στὴν πατερικὴ φιλολογία καὶ στὴν ἐκκλησιαστικὴ ὑμνογραφία, ὀνομάζονται ἐπίγειοι ἄγγελοι ἢἰσάγγελοι ἢ ἐπουράνιοι ἄνθρωποι, πρόσωπα μεγάλης ἁγιότητας ὅπως ὁ προφήτης Ἠλίας, ἢ μεγάλοιἀσκητές, οἱ ὁποῖοι περιώρισαν στὸ ἐλάχιστο τὶς ἀνθρώπινες ἀνάγκες καὶ ἀσχολήθηκαν ὑπέρμετρα μὲ τὴννηστεία, τὴν ἀγρυπνία καὶ τὴν προσευχή. Ὑπάρχει τέλος καὶ ἕνας ἄνθρωπος ποὺ ἀναδείχθηκε ἀνώτερος καὶἀπὸ τοὺς ἀγγέλους. Εἶναι ἡ Παναγία Θεοτόκος, ποὺ τὴν ὑμνοῦμε ὡς «τὴν τιμιωτέραν τῶν Χερουβὶμ καὶἐνδοξοτέραν ἀσυγκρίτως τῶν Σεραφίμ».
 
    Ἃς ἔχουμε ὑπ’ ὄψιν, ὅτι ἄγγελοι μποροῦμε νὰ ὀνομασθοῦμε καὶ ἐμεῖς, ἐὰν κάνουμε -σὲ ἄλλο βαθμὸβέβαια- ὅτι κάνουν οἱ προφῆτες, οἱ ἀπόστολοι, οἱ ἐπίσκοποι. Ἐὰν στὸ σπίτι μας, στὰ παιδιά μας, στὸνσύζυγο ἢ στὴν σύζυγο, στοὺς συγγενεῖς, στοὺς φίλους, στοὺς γνωστούς, μιλᾶμε γιὰ τὸ Θεό, μιλᾶμε γιὰ τὸθέλημά Του, μιλᾶμε γιὰ τὸ σχέδιό του. Τὸ σπουδαιότερο ἐὰν μὲ καλωσύνη, μὲ ὑπομονή, μὲ ἀγάπη, τοὺςβοηθοῦμε στὴν ἓν Χριστῷ κατάρτιση καὶ σωτηρία τους. Γένοιτο.
 
 
 
 
 
ΜΕΛΕΤΙΟΣ ΑΠ. ΒΑΔΡΑΧΑΝΗΣ
ΑΡΧΙΜΑΝΔΡΙΤΗΣ
Κορυφή